Anul 2023 vine cu o serie de modificari fiscale importante pentru toate persoanele juridice din Romania

Iata o sinteza a celor mai importante:

 

I. Pentru a fi cu impozit micro 1% obligatoriu la 31.12.2022: (Daca una din aceste conditii nu este indeplinita in trimestrul respectiv se trece la impozit pe profit.)

– Cifra de afaceri mai mica de 500.000 euro;
– 1 salariat cu 8h;
– Servicii consultanta facturata mai putin de 20% din cifra de afaceri(CA);
– Asociatii sa aiba maxim 3 firme cu peste 25% parti sociale si care sunt cu impozit pe micro

Obligatoriu la profit sunt:
a) firmele de consultanta cu peste 20% CA pe consultanta;
b)persoana juridică română care desfășoară activități îndomeniul bancar;
c) persoana juridică română care desfășoară activități în domeniile asigurărilor și reasigurărilor, al pieței de capital, inclusiv cea care desfășoară activități de intermediere în aceste domenii;
d) persoana juridică română care desfășoară activități în domeniul jocurilor de noroc;
e) persoana juridică română care desfășoară activități de explorare, dezvoltare, exploatare a zăcămintelor de petrol și gaze naturale.

(3) O persoană juridică română care este nou-înființată poate opta să plătească impozit pe veniturile microîntreprinderilor începând cu primul an fiscal, dacă condițiile prevăzute la art. 47 alin. (1) lit. d) și h) (detin max 3 firme pe micro) sunt îndeplinite la data înregistrării în registrul comerțului, iar cea de la lit. g) (angajare 1 salariat ) în termen de 30 de zile inclusiv de la data înregistrării persoanei juridice respective.
(31) În sensul prezentului titlu, în cazul în care raportul de muncă este suspendat, potrivit legii, condiția referitoare la deținerea unui salariat se consideră îndeplinită dacă perioada de suspendare este mai mică de 30 de zile și situația este înregistrată pentru prima dată în anul fiscal respectiv. În caz contrar trece la impozit pe profit incepand cu trimestrul respectiv.

II. Impozitul pe dividende creste de la 5% la 8% si se aplică veniturilor din dividende distribuite după data de 1 ianuarie 2023
La incasarea de dividende peste cele 3 plafoane de mai jos se plateste CASS aferent

III. Modificare PFA/PFI plata CAS si CASS pe 3 plafoane incepand cu veniturile din 01.01.2023 – daca nu se va majora salariul minim si atunci va creste si plafonul:

Plata CASS (sanatate) la plafonul de 6 salarii (15.300 lei/an) sau 12 salarii (30.600 lei/an) sau 24 salarii minime ( 61.200 lei/an). – se aplica inclusiv la dividendele luate incepand cu 01.01.2023
Daca se realizeaza venituri impozabile sub 15.299 lei/an nu se plateste CASS;
Daca se realizeaza venituri impozabile intre 15.300 lei/an si 30.599 lei/an se plateste CASS de 10%*15.300 = 1530 lei/an CASS;
Daca veniturile impozabile sunt intre 30.600 lei/an si 61.199 lei/an se plateste CASS de 10%*30.600 = 3060 lei/an CASS;
iar daca veniturile impozabile sunt peste 61.200 lei/an se plateste 10%*61.200 = 6120 lei/an CASS

Plata CAS (pensie) la plafonul de 12 salarii (30.600 lei/an) sau 24 salarii minime ( 61.200 lei/an)
Daca se realizeaza venituri impozabile sub 30.599 lei/an nu se plateste CAS;
Daca veniturile impozabile sunt intre 30.600 lei/an si 61.199 lei/an se plateste CAS de 25%*30.600 = 7650 lei/an CAS;
iar daca veniturile impozabile sunt peste 61.200 lei/an se plateste 25%*61.200 = 15.300 lei/an CAS

c) Norma de venit: Incepand cu veniturile anului 2023 contribuabilii, pentru care venitul net se determină pe bază de norme de venit și care în anul fiscal anterior au înregistrat un venit brut anual mai mare decât echivalentul în lei al sumei de 25.000 euro, începând cu anul fiscal următor au obligația determinării venitului net anual în sistem real. Cursul de schimb valutar utilizat pentru determinarea echivalentului în lei al sumei de 25.000 euro este cursul de schimb mediu anual comunicat de Banca Națională a României, la sfârșitul anului fiscal. Această categorie de contribuabili are obligația să completeze corespunzător și să depună declarația unică privind impozitul pe venit și contribuțiile sociale datorate de persoanele fizice până la data de 25 mai inclusiv a anului următor celui de realizare a venitului.

IV. A) Impozitarea contractelor part-time cu CAS si CASS ca la un contract de 8 h incepand cu 01.08.2022 cu exceptia:
Prevederile nu se aplică în cazul persoanelor fizice aflate în una dintre următoarele situații:
a) sunt elevi sau studenți, cu vârsta până la 26 de ani, aflați într-o formă de școlarizare;
b) sunt ucenici, potrivit legii, în vârstă de până la 18 ani;
c) sunt persoane cu dizabilități sau alte categorii de persoane cărora prin lege li se recunoaște posibilitatea de a lucra mai puțin de 8 ore pe zi;
d) au calitatea de pensionari pentru limită de vârstă în sistemul public de pensii, cu excepția pensionarilor pentru limită de vârstă care beneficiază de pensii de serviciu în baza unor legi/statute speciale, precum și a celor care cumulează pensia pentru limită de vârstă din sistemul public de pensii cu pensia stabilită în unul dintre sistemele de pensii neintegrate sistemului public de pensii;
e) realizează în cursul aceleiași luni venituri din salarii sau asimilate salariilor în baza a două sau mai multe contracte individuale de muncă, iar baza lunară de calcul cumulată aferentă acestora este cel puțin egală cu salariul de bază minim brut pe țară.
Diferența aferenta CAS-ului de plata se suportă de către angajator/plătitorul de venit în numele angajatului/beneficiarului de venit.

B) Venituri suplimentare neimpozitate la salariati:
a) Diurne neimpozabile plafonate la valoarea a 3 salarii de bază corespunzătoare locului de muncă ocupat, diferenta se impoziteaza cu toate contributiile:

„Plafonul aferent valorii a 3 salarii de bază corespunzătoare locului de muncă ocupat se calculează prin raportarea celor 3 salarii la numărul de zile lucrătoare din luna respectivă, iar rezultatul se multiplică cu numărul de zile din perioada de delegare/detașare/desfășurare a activității în altă localitate, în țară sau în străinătate;”.
De aici rezulta ca administratorii firmelor care nu sunt si salariati nu mai pot lua diurna.

b) Incepand cu 01.01.2023 următoarele venituri cumulate lunar nu reprezintă venit impozabil în înțelesul impozitului pe venit, în limita plafonului lunar de cel mult 33% din salariul de bază corespunzător locului de muncă ocupat iar ordinea în care veniturile prevăzute mai jos se includ în plafonul lunar de cel mult 33% din salariul de bază corespunzător locului de muncă ocupat se stabilește de angajator:
– prestațiile suplimentare primite de salariați în baza clauzei de mobilitate potrivit legii;
– contravaloarea hranei acordate de către angajator pentru angajații proprii, persoane fizice care realizează venituri din salarii sau asimilate salariilor sau contravaloarea tichetelor de masa;
– contravaloarea serviciilor turistice și/sau de tratament, inclusiv transportul, pe perioada concediului, pentru angajații proprii și membrii de familie ai acestora, acordate de angajator, astfel cum este prevăzut în contractul de muncă, regulamentul intern, în limita unui plafon anual, pentru fiecare angajat, reprezentând nivelul unui câștig salarial mediu brut;
– contribuțiile la un fond de pensii facultative suportate de angajator pentru angajații proprii, în limita a 400 euro anual pentru fiecare persoană;
– primele de asigurare voluntară de sănătate, precum și serviciile medicale furnizate sub formă de abonament, suportate de angajator pentru angajații proprii, astfel încât la nivelul anului să nu se depășească echivalentul în lei al sumei de 400 euro, pentru fiecare persoană;
– sumele acordate angajaților care desfășoară activități în regim de telemuncă pentru susținerea cheltuielilor cu utilitățile la locul în care angajații își desfășoară activitatea, precum electricitate, încălzire, apă și abonamentul de date, și achiziția mobilierului și a echipamentelor de birou, în limitele stabilite de angajator prin contractul de muncă sau regulamentul intern, în limita unui plafon lunar de 400 lei corespunzător numărului de zile din luna în care persoana fizică desfășoară activitate în regim de telemuncă.

c) Se acorda 2 tipuri de deducere personala la calcului impozitului pe salariu (adica suma se scade din valoarea bruta a salariului inainte sa se impoziteze cu 10%):
– deducerea de baza conform unui tabel publicat in ordonanta;
– deducerea suplimentara:
a) 15% din salariul de bază minim brut pe țară garantat în plată pentru persoanele fizice cu vârsta de până la 26 de ani, care realizează venituri din salarii al căror nivel este de până la nivelul prevăzut la alin. (3);
b) 100 de lei lunar pentru fiecare copil cu vârsta de până la 18 ani, dacă acesta este înscris într-o unitate de învățământ, părintelui care realizează venituri din salarii, indiferent de nivelul acestora. În cazul în care copilul este întreținut de ambii părinți, deducerea personală suplimentară prevăzută mai sus se acordă unuia dintre părinți prin prezentarea documentului care atestă înscrierea copilului într-o unitate de învățământ și a unei declarații pe propria răspundere din partea părintelui beneficiar.
În situația în care părintele desfășoară activitate la mai mulți angajatori, în plus față de documentele de mnai sus, părintele care beneficiază de deducerea personală suplimentară are obligația să declare că nu beneficiază de astfel de deduceri de la un alt angajator.

V. Impozitare contracte chirii:
Incepand cu 01.01.2023 veniturilor din cedarea folosinței bunurilor (chirii), altele decât veniturile din arendă și din închirierea în scop turistic a camerelor situate în locuințe proprietate personală, venitul brut reprezintă venitul impozabil si se impoziteaza cu 10%. (adica se impoziteaza cu 10% toata suma trecuta pe contractele de inchiriere, si nu se mai scade cei 40%)
Contractele de inchiriere trebuie obligatoriu inregistrate la ANAF prin SPV, inclusiv cele in derulare existente inainte de 01.01.2023, in caz ca nu au fost inregistrate in 90 zile incepand cu 01.01.2023.

VI. Impozitul pentru venitul din transferul proprietăților imobiliare din patrimoniul personal
„(1) La transferul dreptului de proprietate și al dezmembrămintelor acestuia, prin acte juridice între vii asupra construcțiilor de orice fel și a terenurilor aferente acestora, precum și asupra terenurilor de orice fel fără construcții, contribuabilii datorează un impozit care se calculează la valoarea tranzacției prin aplicarea următoarelor cote:
a) 3% pentru construcțiile de orice fel și terenurile aferente acestora, precum și asupra terenurilor de orice fel fără construcții, deținute o perioadă de până la 3 ani inclusiv;
b) 1% pentru imobilele descrise la lit. a), deținute o perioadă mai mare de 3 ani.”

VII. Calculul impozitului/taxei pe clădirile rezidențiale si nerezidentiale:
– Pentru clădirile rezidențiale și clădirile-anexă aferente, impozitul/taxa pe clădiri se calculează prin aplicarea unei cote de minimum 0,1% asupra valorii clădirii. Cota impozitului/taxei pe clădiri se stabilește prin hotărâre a consiliului local. Valoarea clădirii, exprimată în lei, se determină prin însumarea valorii clădirii, a clădirilor-anexă, după caz, și a valorii suprafețelor de teren acoperite de aceste clădiri, cuprinse în Studiile de piață referitoare la valorile orientative privind proprietățile imobiliare din România, administrate de Uniunea Națională a Notarilor Publici din România.
– Pentru clădirile nerezidențiale și clădirileanexă aferente, impozitul/taxa pe clădiri se calculează prin aplicarea unei cote de minimum 0,5% asupra valorii clădirii. Cota impozitului/taxei pe clădiri se stabilește prin hotărâre a consiliului local.
– Pentru clădirile utilizate pentru activități din domeniul agricol, impozitul/taxa pe clădiri se calculează prin aplicarea unei cote de 0,4% asupra valorii clădirii.
– Pentru clădirile care au în componență atât spații cu destinație rezidențială, cât și spații cu destinație nerezidențială, impozitul/taxa pe clădiri se determină în funcție de destinația suprafețelor cu o pondere mai mare de 50% și se calculează prin aplicarea cotei corespunzătoare destinației majoritare, asupra valorii întregii clădirii.

 

Ai nevoie de informatii suplimentare?

Contacteaza-ne!