office@as-juridic.ro
0766 299 279/ 0722 436 149

Legea nr. 129/2019 pentru prevenirea și combaterea spălării banilor și finanțării terorismului

3
oct.

Legea nr. 129/2019 pentru prevenirea și combaterea spălării banilor și finanțării terorismului, precum și pentru modificarea și completarea unor acte normative

(la data 18-Jul-2019 actul a fost promulgata de Decretul 569/2019 )

Parlamentul României adoptă prezenta lege.

CAPITOLUL I: Dispoziţii generale

SECŢIUNEA 1: Sistemul naţional de prevenire şi combatere a spălării banilor şi a finanţării terorismului

Art. 1

(1)Prezenta lege instituie cadrul naţional de prevenire şi combatere a spălării banilor şi a finanţării terorismului, care include, fără a se limita la acestea, următoarele categorii de autorităţi şi instituţii:

a)organele de urmărire penală;

b)autorităţi şi instituţii publice cu atribuţii de reglementare, informare şi control în domeniu, precum unitatea de informaţii financiare a României, autorităţi cu atribuţii de control financiar/fiscal sau autorităţi cu atribuţii de control fiscal, autoritatea vamală;

c)organe de stat specializate în activitatea de informaţii prevăzute la art. 6 alin. (1) din Legea nr. 51/1991 privind securitatea naţională a României, republicată, cu completările ulterioare;

d)autorităţi administrative autonome şi instituţii cu rol de reglementare şi supraveghere sectorială şi control al entităţilor raportoare, precum Banca Naţională a României, Autoritatea de Supraveghere Financiară, Oficiul Naţional pentru Jocuri de Noroc.

(2)Unitatea de informaţii financiare a României este Oficiul Naţional de Prevenire şi Combatere a Spălării Banilor, denumit în continuare Oficiul.

(3)Oficiul este autoritatea care coordonează realizarea evaluării riscurilor de spălare a banilor şi finanţare a terorismului la nivel naţional, evaluare care se realizează în cooperare cu autorităţile şi instituţiile prevăzute la alin. (1), cu asigurarea protecţiei datelor cu caracter personal. Oficiul coordonează răspunsul naţional la riscurile evaluate, în cooperare cu autorităţile şi instituţiile prevăzute la alin. (1), şi informează, în acest sens Comisia Europeană, Autoritatea europeană de supraveghere şi statele membre.

(4)În scopul prevenirii şi combaterii riscurilor de spălare a banilor şi finanţare a terorismului, autorităţile şi instituţiile prevăzute la alin. (1) lit. b)-d) realizează evaluări ale riscului de producere a acestor fenomene infracţionale la nivel sectorial şi, după caz, emit reglementări sau instrucţiuni cu privire la factorii de risc şi măsurile de contracarare şi diminuare.

(5)Abordarea pe bază de risc se realizează, la nivel naţional, prin cel puţin următoarele componente:

a)stabilirea domeniilor şi categoriilor de entităţi raportoare pe baza analizei riscului de spălare a banilor şi de finanţare a terorismului la care acestea sunt expuse şi stabilirea de obligaţii administrative în scopul atenuării acestor riscuri, precum şi notificarea Comisiei Europene de către Oficiu a situaţiilor de extindere a categoriilor de entităţi raportoare;

b)îndeplinirea obligaţiilor impuse la lit. a) prin măsuri adoptate şi aplicate de entităţile raportoare în funcţie de riscul individual evaluat.

(6)Evaluările de risc prevăzute la alin. (3) şi (4) sunt întocmite ţinând cont de concluziile evaluării privind riscurile de spălare de bani şi finanţare a terorismului realizate de Comisia Europeană, sunt actualizate cel puţin o dată la 4 ani la nivel sectorial şi naţional, ţinând cont de evoluţia riscurilor şi de eficacitatea măsurilor adoptate în scopul atenuării lor, şi sunt utilizate în vederea alocării şi ierarhizării resurselor pentru combaterea spălării banilor şi finanţării terorismului în mod eficient.

(7)Oficiul asigură publicarea, pe pagina proprie de internet, a unei sinteze a evaluării naţionale de risc şi transmite autorităţilor de supraveghere elementele relevante din evaluarea naţională.

(8)Autorităţile de supraveghere pun de îndată la dispoziţia entităţilor raportoare elementele relevante din evaluarea naţională şi sectorială corespunzătoare domeniului, în scopul realizării şi actualizării propriilor evaluări ale riscului după finalizarea evaluărilor de risc prevăzute la alin. (3) şi (4). Read more