(la data 18-Jul-2019 actul a fost promulgata de Decretul 569/2019 )

Parlamentul României adoptă prezenta lege.

CAPITOLUL I: Dispoziţii generale

SECŢIUNEA 1: Sistemul naţional de prevenire şi combatere a spălării banilor şi a finanţării terorismului

Art. 1

(1)Prezenta lege instituie cadrul naţional de prevenire şi combatere a spălării banilor şi a finanţării terorismului, care include, fără a se limita la acestea, următoarele categorii de autorităţi şi instituţii:

a)organele de urmărire penală;

b)autorităţi şi instituţii publice cu atribuţii de reglementare, informare şi control în domeniu, precum unitatea de informaţii financiare a României, autorităţi cu atribuţii de control financiar/fiscal sau autorităţi cu atribuţii de control fiscal, autoritatea vamală;

c)organe de stat specializate în activitatea de informaţii prevăzute la art. 6 alin. (1) din Legea nr. 51/1991 privind securitatea naţională a României, republicată, cu completările ulterioare;

d)autorităţi administrative autonome şi instituţii cu rol de reglementare şi supraveghere sectorială şi control al entităţilor raportoare, precum Banca Naţională a României, Autoritatea de Supraveghere Financiară, Oficiul Naţional pentru Jocuri de Noroc.

(2)Unitatea de informaţii financiare a României este Oficiul Naţional de Prevenire şi Combatere a Spălării Banilor, denumit în continuare Oficiul.

(3)Oficiul este autoritatea care coordonează realizarea evaluării riscurilor de spălare a banilor şi finanţare a terorismului la nivel naţional, evaluare care se realizează în cooperare cu autorităţile şi instituţiile prevăzute la alin. (1), cu asigurarea protecţiei datelor cu caracter personal. Oficiul coordonează răspunsul naţional la riscurile evaluate, în cooperare cu autorităţile şi instituţiile prevăzute la alin. (1), şi informează, în acest sens Comisia Europeană, Autoritatea europeană de supraveghere şi statele membre.

(4)În scopul prevenirii şi combaterii riscurilor de spălare a banilor şi finanţare a terorismului, autorităţile şi instituţiile prevăzute la alin. (1) lit. b)-d) realizează evaluări ale riscului de producere a acestor fenomene infracţionale la nivel sectorial şi, după caz, emit reglementări sau instrucţiuni cu privire la factorii de risc şi măsurile de contracarare şi diminuare.

(5)Abordarea pe bază de risc se realizează, la nivel naţional, prin cel puţin următoarele componente:

a)stabilirea domeniilor şi categoriilor de entităţi raportoare pe baza analizei riscului de spălare a banilor şi de finanţare a terorismului la care acestea sunt expuse şi stabilirea de obligaţii administrative în scopul atenuării acestor riscuri, precum şi notificarea Comisiei Europene de către Oficiu a situaţiilor de extindere a categoriilor de entităţi raportoare;

b)îndeplinirea obligaţiilor impuse la lit. a) prin măsuri adoptate şi aplicate de entităţile raportoare în funcţie de riscul individual evaluat.

(6)Evaluările de risc prevăzute la alin. (3) şi (4) sunt întocmite ţinând cont de concluziile evaluării privind riscurile de spălare de bani şi finanţare a terorismului realizate de Comisia Europeană, sunt actualizate cel puţin o dată la 4 ani la nivel sectorial şi naţional, ţinând cont de evoluţia riscurilor şi de eficacitatea măsurilor adoptate în scopul atenuării lor, şi sunt utilizate în vederea alocării şi ierarhizării resurselor pentru combaterea spălării banilor şi finanţării terorismului în mod eficient.

(7)Oficiul asigură publicarea, pe pagina proprie de internet, a unei sinteze a evaluării naţionale de risc şi transmite autorităţilor de supraveghere elementele relevante din evaluarea naţională.

(8)Autorităţile de supraveghere pun de îndată la dispoziţia entităţilor raportoare elementele relevante din evaluarea naţională şi sectorială corespunzătoare domeniului, în scopul realizării şi actualizării propriilor evaluări ale riscului după finalizarea evaluărilor de risc prevăzute la alin. (3) şi (4).

(9)Autorităţile şi instituţiile prevăzute la alin. (1) lit. a), b) şi d) întocmesc statistici privind eficacitatea măsurilor de prevenire şi combatere a spălării banilor şi a finanţării terorismului, în domeniul specific de activitate, care includ:

a)date de măsurare a dimensiunii şi a importanţei diferitelor sectoare care intră în domeniul de aplicare al prezentei legi, inclusiv numărul de entităţi şi persoane, precum şi importanţa economică a fiecărui sector;

b)date de măsurare a fazelor de raportare, de investigare şi judiciare ale cadrului naţional de combatere a spălării banilor şi a finanţării terorismului, inclusiv numărul de rapoarte privind tranzacţii suspecte înaintate către Oficiu, acţiunile întreprinse ca urmare a rapoartelor respective şi, anual, numărul de cazuri investigate, numărul de persoane urmărite penal, numărul de persoane condamnate pentru infracţiuni de spălare a banilor sau de finanţare a terorismului, tipul de infracţiuni generatoare de bunuri supuse spălării banilor, în cazul în care aceste informaţii sunt disponibile, precum şi valoarea în euro a bunurilor care au fost sechestrate sau confiscate;

c)dacă sunt disponibile, date care indică numărul şi procentajul de rapoarte care au ca urmare o investigaţie suplimentară, împreună cu raportul anual către entităţile raportoare în care sunt detaliate utilitatea şi urmările rapoartelor pe care le-au prezentat;

d)date privind numărul de cereri transfrontaliere de informaţii care au fost efectuate, primite, respinse parţial ori complet soluţionate de către Oficiu.

(10)Autorităţile şi instituţiile prevăzute la alin. (1) lit. a), b) şi d) transmit Oficiului, în format electronic, statisticile prevăzute la alin. (9), în forma stabilită de acesta. Oficiul asigură publicarea anuală a unei versiuni consolidate a statisticilor, pe pagina proprie de internet.

(11)Oficiul transmite Comisiei Europene statisticile prevăzute la alin. (10).

(12)Oficiul transmite Comisiei Europene, Autorităţii Europene de Supraveghere şi statelor membre evaluarea de risc prevăzută la alin. (3).

SECŢIUNEA 2: Definiţii

Art. 2

În sensul prezentei legi, termenii şi expresiile de mai jos au următoarele semnificaţii:

a)prin spălarea banilor se înţelege infracţiunea prevăzută la art. 49;

b)prin finanţarea terorismului se înţelege infracţiunea prevăzută la art. 36 din Legea nr. 535/2004 privind prevenirea şi combaterea terorismului, cu modificările şi completările ulterioare;

c)bunuri înseamnă activele de orice fel, corporale sau necorporale, mobile ori imobile, tangibile sau intangibile, precum şi documentele juridice sau instrumentele sub orice formă, inclusiv electronică sau digitală, care atestă un titlu ori un drept sau interese cu privire la acestea;

d)relaţie de corespondent reprezintă:

1.furnizarea de servicii bancare de către o instituţie de credit în calitate de corespondent pentru o altă instituţie de credit în calitate de respondent, inclusiv servicii de cont curent sau de depozit şi servicii conexe, precum gestionarea numerarului, transferuri transfrontaliere de fonduri, compensarea cecurilor, servicii de conturi de corespondent accesibile direct clienţilor şi servicii de schimb valutar;

2.relaţia dintre o instituţie de credit şi o instituţie financiară ori dintre două instituţii financiare, în vederea prestării de servicii similare celor de la pct. 1 de către instituţia corespondentă pentru instituţia respondentă, inclusiv relaţiile stabilite pentru tranzacţii cu titluri de valoare sau transferuri de fonduri;

e)transferuri externe în şi din conturi bancare înseamnă transferurile transfrontaliere, precum şi operaţiunile de plăţi şi încasări efectuate pe teritoriul României de către un client nerezident;

f)instituţie de credit înseamnă o instituţie astfel cum este definită la art. 4 alin. (1) pct. 1) din Regulamentul (UE) nr. 575/2013 al Parlamentului European şi al Consiliului din 26 iunie 2013 privind cerinţele prudenţiale pentru instituţiile de credit şi societăţile de investiţii şi de modificare a Regulamentului (UE) nr. 648/2012, inclusiv sucursalele situate într-un stat membru ale unei astfel de instituţii, indiferent dacă sediul central este situat într-un stat membru sau într-un stat terţ;

g)instituţie financiară înseamnă:

1.întreprinderea, alta decât o instituţie de credit, care efectuează una sau mai multe dintre activităţile enumerate la art. 18 alin. (1) lit. b)-1), n) şi n1) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 99/2006 privind instituţiile de credit şi adecvarea capitalului, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 227/2007, cu modificările şi completările ulterioare, inclusiv furnizorii de servicii poştale care prestează servicii de plată şi entităţile specializate care desfăşoară activităţi de schimb valutar;

2.asigurătorii, asigurătorii compozit, asigurătorii captivi, asigurătorii micşti, reasiguratorii, astfel cum sunt definiţi la art. 1 alin. (2) din Legea nr. 237/2015 privind autorizarea şi supravegherea activităţii de asigurare şi reasigurare, cu modificările şi completările ulterioare, şi intermediarii de asigurări şi/sau reasigurări, astfel cum sunt definiţi la art. 3 alin. (1) pct. 11 şi 13 din Legea nr. 236/2018 privind distribuţia de asigurări, cu completările ulterioare, cu excepţia intermediarilor secundari, astfel cum sunt definiţi la art. 3 pct. 16 din Legea nr. 236/2018, cu completările ulterioare;

3.depozitarii centrali, administratorii de fonduri alternative de investiţii, contrapărţile centrale, societăţile de servicii de investiţii financiare şi alte entităţi autorizate în baza legislaţiei naţionale în vederea prestării serviciilor şi activităţilor de investiţii, societăţile de administrare a investiţiilor, societăţile de investiţii, entităţile care administrează un loc de tranzacţionare, Fondul de compensare a investitorilor, aşa cum sunt definiţi potrivit prevederilor legale;

4.administratorii de fonduri de pensii private, în nume propriu şi pentru fondurile de pensii private pe care le administrează;

5.sucursale situate într-un stat membru ale instituţiilor financiare prevăzute la pct. 1-4, indiferent dacă sediile lor reale sunt situate într-un stat membru sau într-un stat terţ;

6.o întreprindere de investiţii astfel cum este definită în legislaţia naţională privind pieţele de instrumente financiare;

7.un organism de plasament colectiv care îşi comercializează unităţile sau acţiunile;

h)prin sucursală a unei instituţii de credit sau financiare se înţelege un punct de lucru care reprezintă o parte dependentă din punct de vedere juridic de o instituţie de credit sau de o instituţie financiară şi care desfăşoară direct toate sau unele dintre activităţile specifice acestora;

i)prin relaţie de afaceri se înţelege relaţia profesională legată de activităţile prestate de entităţile raportoare prevăzute la art. 5 şi despre care, la momentul stabilirii contactului, se consideră a fi de o anumită durată;

j)prin tranzacţie ocazională se înţelege tranzacţia desfăşurată în afara unei relaţii de afaceri, aşa cum aceasta este definită la lit. i);

k)bancă fictivă înseamnă o instituţie de credit, instituţie financiară sau o altă instituţie care desfăşoară activităţi echivalente celor desfăşurate de o instituţie de credit sau financiară, care este înregistrată într-o jurisdicţie în care aceasta nu are o prezenţă fizică prin care să se exercite efectiv conducerea şi gestiunea instituţiei şi care nu este afiliată unui grup financiar reglementat şi supus efectiv unei supravegheri consolidate;

l)prin furnizori de servicii pentru societăţi şi alte entităţi sau construcţii juridice se înţelege orice persoană fizică sau juridică ce prestează cu titlu profesional oricare dintre următoarele servicii pentru terţi:

1.constituie societăţi sau alte persoane juridice;

2.exercită funcţia de director ori administrator al unei societăţi sau are calitatea de asociat al unei societăţi de persoane sau al unei asocieri în participaţie ori o calitate similară în cadrul altor persoane juridice sau intermediază ca o altă persoană să exercite aceste funcţii ori calităţi;

3.furnizează un sediu social, un domiciliu ales sau orice alt serviciu legat de o societate sau orice altă persoană juridică ori construcţie juridică similară;

4.exercită calitatea de fiduciar într-o fiducie sau într-o construcţie similară acesteia sau intermediază ca o altă persoană să exercite această calitate;

5.acţionează sau intermediază ca o altă persoană să acţioneze ca acţionar pentru o persoană juridică, alta decât o societate ale cărei acţiuni sunt tranzacţionate pe o piaţă reglementată care este supusă unor cerinţe de publicitate în conformitate cu legislaţia Uniunii Europene sau cu standarde fixate la nivel internaţional;

m)grup înseamnă un grup de întreprinderi format dintr-o societate-mamă, filialele acesteia şi entităţi în cadrul cărora societatea-mamă sau filialele acesteia deţin o participaţie, precum şi întreprinderile care au obligaţia depunerii situaţiilor financiare consolidate, conform Legii contabilităţii nr. 82/1991, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

n)organism de autoreglementare înseamnă uniunile, corpurile profesionale sau alte forme asociative ale profesiilor reglementate, care au competenţe de reglementare a activităţii membrilor lor, prin emiterea de regulamente şi instrucţiuni privind activitatea şi conduita etică a membrilor, de control şi supraveghere a exercitării atribuţiilor legale ale acestora;

o)conducere de rang superior înseamnă orice persoană care deţine cunoştinţe suficiente privind expunerea entităţii la riscul de spălare a banilor şi de finanţare a terorismului şi care ocupă o funcţie suficient de înaltă pentru a lua decizii cu efect asupra acestei expuneri, fără a fi necesar să fie întotdeauna un membru al organului colectiv de conducere şi administrare;

p)servicii de jocuri de noroc înseamnă orice serviciu care presupune o miză cu valoare monetară în jocuri de noroc, inclusiv în cele cu un element de abilitate, cum ar fi loteriile, jocurile de cazinou, jocurile de poker şi pariurile, furnizate într-un sediu fizic sau prin orice fel de mijloace la distanţă, pe cale electronică sau cu ajutorul oricărui alt tip de tehnologii care facilitează comunicarea şi la solicitarea individuală a destinatarului serviciilor;

r)client/clientelă înseamnă orice persoană fizică, juridică sau entitate fără personalitate juridică cu care entităţile raportoare desfăşoară relaţii de afaceri ori cu care desfăşoară alte operaţiuni cu caracter permanent sau ocazional. Se consideră client al unei entităţi raportoare orice persoană cu care, în desfăşurarea activităţilor sale, entitatea raportoare a negociat o tranzacţie, chiar dacă respectiva tranzacţie nu s-a finalizat, precum şi orice persoană care beneficiază sau a beneficiat, în trecut, de serviciile unei entităţi raportoare;

s)termenii: prestator de servicii de plată, instituţie de plată, agent, remitere de bani au semnificaţiile prevăzute la art. 2 şi art. 5 pct. 1, 16 şi 27 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 113/2009 privind serviciile de plată, aprobată cu modificări prin Legea nr. 197/2010, cu modificările şi completările ulterioare;

t)termenii: emitent de monedă electronică, instituţie emitentă de monedă electronică, monedă electronică, distribuitor au semnificaţiile prevăzute la art. 2 alin. (1) şi art. 4 alin. (1) lit. d)-f) din Legea nr. 127/2011 privind activitatea de emitere de monedă electronică, cu modificările ulterioare;

u)sediu real – sediul definit la art. 14 alin. (1) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 99/2006, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 227/2007, cu modificările şi completările ulterioare;

v)stat membru reprezintă un stat membru al Spaţiului Economic European.

Art. 3

(1)În sensul prezentei legi, persoane expuse public sunt persoanele fizice care exercită sau au exercitat funcţii publice importante.

(2)În sensul prezentei legi, prin funcţii publice importante se înţeleg:

a)şefi de stat, şefi de guvern, miniştri şi miniştri adjuncţi sau secretari de stat;

b)membri ai Parlamentului sau ai unor organe legislative centrale similare;

c)membri ai organelor de conducere ale partidelor politice;

d)membri ai curţilor supreme, ai curţilor constituţionale sau ai altor instanţe judecătoreşti de nivel înalt ale căror hotărâri nu pot fi atacate decât prin căi extraordinare de atac;

e)membri ai organelor de conducere din cadrul curţilor de conturi sau membrii organelor de conducere din cadrul consiliilor băncilor centrale;

f)ambasadori, însărcinaţi cu afaceri şi ofiţeri superiori în forţele armate;

g)membrii consiliilor de administraţie şi ai consiliilor de supraveghere şi persoanele care deţin funcţii de conducere ale regiilor autonome, ale societăţilor cu capital majoritar de stat şi ale companiilor naţionale;

h)directori, directori adjuncţi şi membri ai consiliului de administraţie sau membrii organelor de conducere din cadrul unei organizaţii internaţionale.

(3)Niciuna dintre categoriile prevăzute la alin. (2) nu include persoane care ocupă funcţii intermediare sau inferioare.

(4)Membri ai familiei persoanei expuse public sunt, în sensul prezentei legi:

a)soţul persoanei expuse public sau concubinul acesteia/persoana cu care aceasta se află în relaţii asemănătoare acelora dintre soţi;

b)copiii şi soţii ori concubinii acestora, persoanele cu care copiii se află în relaţii asemănătoare acelora dintre soţi;

c)părinţii.

(5)Persoanele cunoscute ca asociaţi apropiaţi ai persoanelor expuse public sunt:

a)persoanele fizice cunoscute ca fiind beneficiarii reali ai unei persoane juridice, ai unei entităţi fără personalitate juridică ori ai unei construcţii juridice similare acestora împreună cu oricare dintre persoanele prevăzute la alin. (2) sau ca având orice altă relaţie de afaceri strânsă cu o astfel de persoană;

b)persoanele fizice care sunt singurii beneficiari reali ai unei persoane juridice, ai unei entităţi fără personalitate juridică ori ai unei construcţii juridice similare acestora, cunoscute ca fiind înfiinţate în beneficiul de facto al uneia dintre persoanele prevăzute la alin. (2).

(6)Fără a aduce atingere aplicării, pe baza unei evaluări a riscului, a măsurilor suplimentare de cunoaştere a clientelei, după împlinirea unui termen de un an de la data la care persoana a încetat să mai ocupe o funcţie publică importantă în sensul alin. (2), entităţile raportoare nu mai consideră persoana respectivă ca fiind expusă public.

Art. 4

(1)În sensul prezentei legi, prin beneficiar real se înţelege orice persoană fizică ce deţine sau controlează în cele din urmă clientul şi/sau persoana fizică în numele căruia/căreia se realizează o tranzacţie, o operaţiune sau o activitate.

(2)Noţiunea de beneficiar real include cel puţin:

a)în cazul societăţilor prevăzute în Legea societăţilor nr. 31/1990, republicată, cu modificările şi completările ulterioare:

1.persoana sau persoanele fizice care deţin ori controlează în cele din urmă o persoană juridică prin exercitarea dreptului de proprietate, în mod direct sau indirect, asupra unui număr de acţiuni sau de drepturi de vot suficient de mare pentru a-i asigura controlul ori prin participaţia în capitalurile proprii ale persoanei juridice sau prin exercitarea controlului prin alte mijloace, persoana juridică deţinută sau controlată nefiind o persoană juridică înregistrată la registrul comerţului ale cărei acţiuni sunt tranzacţionate pe o piaţă reglementată şi care este supusă unor cerinţe de publicitate în acord cu cele reglementate de legislaţia Uniunii Europene ori cu standarde fixate la nivel internaţional. Acest criteriu este considerat a fi îndeplinit în cazul deţinerii a cel puţin 25% din acţiuni plus o acţiune sau participaţia în capitalurile proprii ale persoanei juridice într-un procent de peste 25%;

2.persoana sau persoanele fizice ce asigură conducerea persoanei juridice, în cazul în care, după epuizarea tuturor mijloacelor posibile şi cu condiţia să nu existe motive de suspiciune, nu se identifică nicio persoană fizică în conformitate cu pct. 1 ori în cazul în care există orice îndoială că persoana identificată este beneficiarul real, caz în care entitatea raportoare este obligată să păstreze şi evidenţa măsurilor aplicate în scopul identificării beneficiarului real în conformitate cu pct. 1 şi prezentul punct;

b)în cazul fiduciilor:

1.constituitorul/constituitorii;

2.fiduciarul/fiduciarii;

3.protectorul/protectorii, dacă există;

4.beneficiarii sau, în cazul în care persoanele care beneficiază de construcţia juridică sau entitatea juridică nu au fost încă identificate, categoria de persoane în al căror interes principal se constituie sau funcţionează construcţia juridică sau entitatea juridică;

5.oricare altă persoană fizică ce exercită controlul în ultimă instanţă asupra fiduciei prin exercitarea directă sau indirectă a dreptului de proprietate sau prin alte mijloace;

c)în cazul entităţilor juridice precum fundaţiile şi al construcţiilor juridice similare fiduciilor, persoana fizică (persoanele fizice) care ocupă poziţii echivalente sau similare celor menţionate la lit. b);

d)în cazul persoanelor juridice, altele decât cele prevăzute la lit. a)-c), şi al entităţilor care administrează şi distribuie fonduri:

1.persoana fizică beneficiară a cel puţin 25% din bunurile, respectiv părţile sociale sau acţiunile unei persoane juridice sau ale unei entităţi fără personalitate juridică, în cazul în care viitorii beneficiari au fost deja identificaţi;

2.grupul de persoane în al căror interes principal se constituie ori funcţionează o persoană juridică sau entitate fără personalitate juridică, în cazul în care persoanele fizice care beneficiază de persoana juridică sau de entitatea juridică nu au fost încă identificate;

3.persoana sau persoanele fizice care exercită controlul asupra a cel puţin 25% din bunurile unei persoane juridice sau entităţi fără personalitate juridică, inclusiv prin exercitarea puterii de a numi sau de a revoca majoritatea membrilor organelor de administraţie, conducere sau supraveghere a respectivei entităţi.

CAPITOLUL II: Entităţi raportoare

Art. 5

(1)Intră sub incidenţa prezentei legi următoarele entităţi raportoare:

a)instituţiile de credit persoane juridice române şi sucursalele instituţiilor de credit persoane juridice străine;

b)instituţiile financiare persoane juridice române şi sucursalele instituţiilor financiare persoane juridice străine;

c)administratorii de fonduri de pensii private, în nume propriu şi pentru fondurile de pensii private pe care le administrează, cu excepţia caselor de pensii ocupaţionale profesionale;

d)furnizorii de servicii de jocuri de noroc;

e)auditorii, experţii contabili şi contabilii autorizaţi, cenzorii, persoanele care acordă consultanţă fiscală, financiară, de afaceri sau contabilă;

f)notarii publici, avocaţii, executorii judecătoreşti şi alte persoane care exercită profesii juridice liberale, în cazul în care acordă asistenţă pentru întocmirea sau perfectarea de operaţiuni pentru clienţii lor privind cumpărarea ori vânzarea de bunuri imobile, acţiuni sau părţi sociale ori elemente ale fondului de comerţ, administrarea instrumentelor financiare, valorilor mobiliare sau a altor bunuri ale clienţilor, operaţiuni sau tranzacţii care implică o sumă de bani sau un transfer de proprietate, constituirea sau administrarea de conturi bancare, de economii ori de instrumente financiare, organizarea procesului de subscriere a aporturilor necesare constituirii, funcţionării sau administrării unei societăţi; constituirea, administrarea ori conducerea unor astfel de societăţi, organismelor de plasament colectiv în valori mobiliare sau a altor structuri similare, precum şi în cazul în care participă în numele sau pentru clienţii lor în orice operaţiune cu caracter financiar ori vizând bunuri imobile;

g)furnizorii de servicii pentru societăţi sau fiducii, alţii decât cei prevăzuţi la lit. e) şi f);

h)agenţii imobiliari;

i)alte entităţi şi persoane fizice care comercializează, în calitate de profesionişti, bunuri sau prestează servicii, în măsura în care efectuează tranzacţii în numerar a căror limită minimă reprezintă echivalentul în lei a 10.000 euro, indiferent dacă tranzacţia se execută printr-o singură operaţiune sau prin mai multe operaţiuni care au o legătură între ele.

(2)Fără a aduce atingere dispoziţiilor alin. (1), agenţii şi distribuitorii instituţiilor emitente de monedă electronică şi instituţiilor de plată, inclusiv cei ai instituţiilor din alte state membre care prestează servicii pe teritoriul României ori punctul central de contact, după caz, respectă obligaţiile legale în materie de prevenire şi combatere a spălării banilor şi a finanţării terorismului.

(3)În aplicarea alin. (2), instituţiile emitente de monedă electronică şi instituţiile de plată le impun contractual agenţilor şi distribuitorilor prin care prestează servicii pe teritoriul României conformarea la prevederile din prezenta lege şi din reglementările emise în aplicarea acesteia şi stabilesc mecanismele de conformare.

CAPITOLUL III: Obligaţii de raportare

SECŢIUNEA 1: Raportul pentru tranzacţii suspecte

Art. 6

(1)Entităţile raportoare prevăzute la art. 5 sunt obligate să transmită un raport pentru tranzacţii suspecte exclusiv Oficiului dacă acestea cunosc, suspectează sau au motive rezonabile să suspecteze că:

a)bunurile provin din săvârşirea de infracţiuni sau au legătură cu finanţarea terorismului; sau

b)persoana sau împuternicitul/reprezentantul/mandatarul acesteia nu este cine pretinde a fi; sau

c)informaţiile pe care entitatea raportoare le deţine pot folosi pentru impunerea prevederilor prezentei legi; sau

d)în orice alte situaţii sau cu privire la elemente care sunt de natură să ridice suspiciuni referitoare la caracterul, scopul economic sau motivaţia tranzacţiei, cum ar fi existenţa unor anomalii faţă de profilul clientului, precum şi atunci când există indicii că datele deţinute despre client ori beneficiarul real nu sunt reale sau de actualitate, iar clientul refuză să le actualizeze ori oferă explicaţii care nu sunt plauzibile.

(2)Suplimentar situaţiilor prevăzute la alin. (1), entităţile raportoare transmit un raport pentru tranzacţii suspecte Oficiului atunci când circumstanţele faptice obiective aferente unei relaţii de afaceri sau tranzacţii ocazionale corespund în tot sau în parte indicatorilor sau tipologiilor de tranzacţii suspecte prezentate public de Oficiu.

(3)Entităţile raportoare consideră ca suspectă orice relaţie de afaceri sau tranzacţie ocazională cu o persoană ale cărei date de identificare i-au fost comunicate punctual de către Oficiu. În acest caz un raport pentru tranzacţii suspecte va fi transmis de către entitatea raportoare Oficiului, dispoziţiile art. 9 alin. (1) nefiind aplicabile.

(4)Agenţia Naţională de Administrare Fiscală transmite de îndată un raport pentru tranzacţii suspecte Oficiului atunci când, în aplicarea Regulamentului (CE) nr. 1.889/2005 al Parlamentului European şi al Consiliului din 26 octombrie 2005 privind controlul numerarului la intrarea sau ieşirea din Comunitate, deţinute de acestea la intrarea sau ieşirea din Uniune, cunoaşte, suspectează sau are motive rezonabile să suspecteze că bunurile/fondurile provin din săvârşirea de infracţiuni sau au legătură cu finanţarea terorismului sau persoana a încălcat obligaţiile stabilite prin acest regulament.

SECŢIUNEA 2: Raportarea tranzacţiilor care nu prezintă indicatori de suspiciune

Art. 7

(1)Entităţile raportoare au obligaţia de a raporta către Oficiu tranzacţiile cu sume în numerar, în lei sau în valută, a căror limită minimă reprezintă echivalentul în lei a 10.000 euro.

(2)În situaţia în care tranzacţiile prevăzute la alin. (1) sunt derulate prin intermediul unei instituţii de credit sau financiare, obligaţia de raportare revine acesteia, cu excepţia operaţiunilor din activitatea de remitere de bani care vor fi raportate conform alin. (5).

(3)Instituţiile de credit şi instituţiile financiare definite conform prezentei legi vor transmite rapoarte on-line privind transferurile externe în şi din conturi, în lei sau în valută, a căror limită minimă reprezintă echivalentul în lei a 15.000 euro.

(4)În sensul alin. (1), termenul tranzacţie include şi operaţiunile a căror valoare este fragmentată în tranşe mai mici decât echivalentul în lei a 15.000 euro, care au elemente comune cum ar fi: părţile tranzacţiilor, inclusiv beneficiarii reali, natura sau categoria în care se încadrează tranzacţiile şi sumele implicate. Entităţile raportoare stabilesc în politici şi normele interne prevăzute la art. 24 alin. (1), proporţional cu riscul spălării banilor şi finanţării terorismului la care sunt expuse, termenul în care elementele comune prezintă relevanţă, precum şi orice alte scenarii ce ar putea da naştere unor tranzacţii legate între ele.

(5)Pentru activitatea de remitere de bani, entităţile raportoare transmit Oficiului rapoarte privind transferurile de fonduri a căror limită minimă reprezintă echivalentul în lei a 2.000 euro.

(6)Agenţia Naţională de Administrare Fiscală transmite Oficiului rapoarte privind informaţiile cuprinse în declaraţiile persoanelor fizice privind numerarul în valută şi/sau în monedă naţională, care este egal sau depăşeşte limita stabilită prin Regulamentul (CE) nr. 1.889/2005 al Parlamentului European şi al Consiliului din 26 octombrie 2005, deţinute de acestea la intrarea sau ieşirea din Uniune.

(7)Raportul pentru tranzacţiile prevăzute la alin. (1), (3) şi (5) se transmite Oficiului în cel mult 3 zile lucrătoare de la momentul efectuării tranzacţiei, iar raportul prevăzut la alin. (6) se transmite Oficiului în cel mult 3 zile lucrătoare de la momentul depunerii declaraţiei conform Regulamentului (CE) nr. 1.889/2005 al Parlamentului European şi al Consiliului din 26 octombrie 2005, deţinute de acestea la intrarea sau ieşirea din Uniune, conform unei metodologii aprobate prin ordin al preşedintelui Oficiului.

SECŢIUNEA 3: Reguli privind raportarea

Art. 8

(1)Entităţile raportoare prevăzute la art. 5 transmit, de îndată, Oficiului raportul pentru tranzacţii suspecte prevăzut la art. 6 înainte de efectuarea oricărei tranzacţii aferente clientului care are legătură cu suspiciunea raportată.

(2)Oficiul confirmă, de îndată, în scris, prin alocarea numărului de înregistrare, inclusiv prin mijloace electronice, primirea raportului de tranzacţii suspecte.

(3)Tranzacţia nu se efectuează până la expirarea unui termen de 24 de ore de la momentul înregistrării prevăzute la alin. (2). Dacă Oficiul nu dispune suspendarea efectuării tranzacţiei în termenul menţionat anterior, entitatea raportoare poate efectua tranzacţia.

(4)În scopul de a analiza tranzacţia şi de a verifica suspiciunea, Oficiul poate suspenda efectuarea unei tranzacţii până la 48 de ore, ca urmare a informaţiilor primite în baza prevederilor prezentei legi, a unor solicitări în acest sens venite din partea organelor judiciare române sau ale instituţiilor străine care au atribuţii asemănătoare şi care au obligaţia păstrării secretului în condiţii similare sau în baza altor informaţii deţinute. Decizia Oficiului de suspendare a efectuării unei tranzacţii este comunicată entităţii raportoare de îndată, atât în format letric, cât şi în format electronic, şi va fi implementată imediat.

(5)Dacă nu se confirmă suspiciunea raportată, Oficiul decide încetarea suspendării unei tranzacţii înainte de expirarea termenului prevăzut la alin. (4), decizie care este comunicată entităţii raportoare de îndată şi care va fi implementată imediat.

(6)Înainte de expirarea termenului prevăzut la alin. (4), Oficiul, dacă consideră necesar, poate solicita o singură dată, motivat, Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie prelungirea suspendării efectuării tranzacţiei cu cel mult 72 de ore, care se calculează începând de la ora la care expiră decizia de suspendare.

(7)Oficiul poate solicita motivat Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie încetarea prelungirii suspendării oricând în termenul prevăzut la alin. (6).

(8)Decizia Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie se comunică de îndată Oficiului, care la rândul său o comunică de îndată entităţii raportoare.

(9)Dacă până la expirarea termenului stabilit prin decizia de suspendare Oficiul nu a comunicat decizia de prelungire a suspendării, entitatea raportoare poate efectua tranzacţia.

(10)Dacă termenele stabilite pe ore, potrivit alin. (3), (4) şi (6), se împlinesc într-o zi declarată nelucrătoare pentru instituţiile publice implicate în procedura de suspendare, acestea se prorogă până la aceeaşi oră din următoarea zi lucrătoare.

(11)Forma şi conţinutul rapoartelor prevăzute la art. 6 şi 7 pentru entităţile raportoare financiare şi nonfinanciare, precum şi metodologia de transmitere a acestora sunt stabilite prin ordin al preşedintelui Oficiului, cu consultarea autorităţilor de supraveghere şi a organismelor de auto reglementare.

(12)Entităţile raportoare au obligaţia de a transmite Oficiului rapoartele stabilite la art. 6, 7 şi art. 9 alin. (1), numai în format electronic, prin canalele puse la dispoziţie de către acesta, în forma şi conţinutul stabilite în temeiul alin. (11).

(13)Oficiul va returna entităţii raportoare sau autorităţii vamale rapoartele care nu respectă forma şi conţinutul stabilite de către acesta şi va considera obligaţia de raportare ca fiind neîndeplinită până la remedierea deficienţelor.

(14)Deficienţele indicate de Oficiu vor fi remediate şi un nou raport va fi transmis de către entitatea raportoare sau autoritatea vamală în cel mult două zile lucrătoare de la data primirii raportului returnat. În cazul raportului pentru tranzacţii suspecte, termenul prevăzut la alin. (3) va curge de la momentul confirmării de către Oficiu a primirii raportului completat corespunzător.

(15)Rapoartele prevăzute la art. 6, 7 şi art. 9 alin. (1), precum şi orice alte documente primite de Oficiu prin care sunt semnalate suspiciuni de spălare a banilor sau de finanţare a terorismului nu constituie petiţie în sensul Ordonanţei Guvernului nr. 27/2002 privind reglementarea activităţii de soluţionare a petiţiilor, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 233/2002, cu modificările ulterioare.

Art. 9

(1)Prin excepţie de la prevederile art. 8, entităţile raportoare pot să efectueze o tranzacţie care are legătură cu tranzacţia suspectă, fără raportarea prealabilă, dacă abţinerea de la realizarea tranzacţiei este imposibilă sau dacă neefectuarea ei ar zădărnici eforturile de urmărire a beneficiarilor tranzacţiei suspecte, cu menţinerea obligaţiei de a transmite un raport de tranzacţii suspecte exclusiv către Oficiu de îndată, dar nu mai târziu de 24 de ore de la efectuarea tranzacţiei, precizând şi motivul pentru care nu au fost respectate dispoziţiile art. 8.

(2)Entităţile raportoare vor transmite de îndată un raport de tranzacţii suspecte exclusiv către Oficiu, atunci când constată că o tranzacţie sau mai multe tranzacţii care au fost efectuate şi care au legătură cu activitatea clientului prezintă suspiciuni de spălare a banilor sau finanţare a terorismului.

(3)Persoanele prevăzute la art. 5 alin. (1) lit. e) şi f) au obligaţia de a transmite un raport de tranzacţii suspecte numai în măsura în care nu sunt avute în vedere informaţiile pe care acestea le primesc de la unul dintre clienţii lor sau le obţin în legătură cu aceştia în cursul evaluării situaţiei juridice a clientului în cadrul unor proceduri judiciare sau al îndeplinirii obligaţiei de apărare sau de reprezentare a clientului în proceduri judiciare sau în legătură cu aceste proceduri, inclusiv de consiliere juridică privind iniţierea sau evitarea procedurilor, indiferent dacă aceste informaţii sunt primite sau obţinute înaintea procedurilor, în timpul acestora sau după acestea.

(4)Prevederile alin. (3) nu se aplică în cazurile în care persoanele prevăzute la art. 5 alin. (1) lit. e) şi f) cunosc faptul că activitatea de consiliere juridică este furnizată în scopul spălării banilor sau al finanţării terorismului sau atunci când ştiu că un client doreşte consiliere juridică în scopul spălării banilor sau al finanţării terorismului.

(5)În cazul entităţilor raportoare prevăzute la art. 5 alin. (1) lit. e) şi f), raportările se fac către Oficiu şi se notifică structurile de conducere ale profesiilor liberale asupra transmiterii rapoartelor de tranzacţii suspecte.

(6)Sunt exceptate de la obligaţiile de raportare prevăzute la art. 7 alin. (1) următoarele operaţiuni derulate în nume şi pe cont propriu: între instituţii de credit, între instituţii de credit şi Banca Naţională a României, între instituţii de credit şi Trezoreria Statului, între Banca Naţională a României şi Trezoreria Statului, precum şi operaţiunile de vânzări efecte numismatice şi preschimbare bancnote deteriorate sau ieşite din circulaţie, efectuate de Banca Naţională a României.

CAPITOLUL IV: Măsuri de cunoaştere a clientelei

SECŢIUNEA 0:

Art. 10

(1)Instituţiile de credit şi instituţiile financiare nu vor furniza conturi sau carnete de economii anonime, pentru care identitatea titularului sau a beneficiarului real nu este cunoscută şi evidenţiată în mod corespunzător.

(2)În aplicarea prevederilor alin. (1), instituţiile de credit şi instituţiile financiare aplică cât mai curând posibil măsurile de cunoaştere a clientelei tuturor titularilor şi beneficiarilor conturilor şi carnetelor de economii anonime existente.

(3)Utilizarea în orice fel a conturilor şi a carnetelor de economii anonime existente nu este permisă decât după aplicarea măsurilor de cunoaştere a clientelei prevăzute la art. 13, 16 sau, după caz, art. 17.

(4)Instituţiilor de credit şi financiare le este interzis să stabilească sau să continue relaţii de corespondent cu o bancă fictivă.

(5)Instituţiile de credit şi instituţiile financiare iau măsuri corespunzătoare pentru a se asigura că nu intră în relaţii de corespondent sau nu continuă astfel de relaţii cu o instituţie de credit sau o instituţie financiară despre care se ştie că permite unei bănci fictive să îi utilizeze conturile.

(6)Instituţiile de credit şi instituţiile financiare trebuie să aplice proceduri de cunoaştere a clientelei şi de păstrare a evidenţelor referitoare la aceasta cel puţin echivalente cu cele prevăzute în prezenta lege în toate sucursalele şi filialele acestora situate în state terţe.

(7)În cazul în care entităţile raportoare au sucursale sau filiale deţinute în proporţie majoritară situate în ţări terţe în care cerinţele minime privind combaterea spălării banilor şi a finanţării terorismului sunt mai puţin stricte decât cele prevăzute în prezenta lege, sucursalele şi filialele deţinute în proporţie majoritară situate în ţara terţă respectivă pun în aplicare prevederile prezentei legi, inclusiv pe cele privind protecţia datelor, în măsura în care dreptul ţării terţe permite acest lucru.

Art. 11

(1)Entităţile raportoare sunt obligate să aplice măsuri standard de cunoaştere a clientelei care să permită:

a)identificarea clientului şi verificarea identităţii acestuia pe baza documentelor, datelor sau informaţiilor obţinute din surse credibile şi independente, inclusiv prin mijloacele de identificare electronică prevăzute de Regulamentul (UE) nr. 910/2014 al Parlamentului European şi al Consiliului din 23 iulie 2014 privind identificarea electronică şi serviciile de încredere pentru tranzacţiile electronice pe piaţa internă şi de abrogare a Directivei 1999/93/CE;

b)identificarea beneficiarului real şi adoptarea de măsuri rezonabile pentru a verifica identitatea acestuia, astfel încât entitatea raportoare să se asigure că a identificat beneficiarul real, inclusiv în ceea ce priveşte persoanele juridice, fiduciile, societăţile, asociaţiile, fundaţiile şi entităţile fără personalitate juridică similare, precum şi pentru a înţelege structura de proprietate şi de control a clientului;

c)evaluarea privind scopul şi natura relaţiei de afaceri şi, dacă este necesar, obţinerea de informaţii suplimentare despre acestea;

d)realizarea monitorizării continue a relaţiei de afaceri, inclusiv prin examinarea tranzacţiilor încheiate pe toată durata relaţiei respective, pentru ca entitatea raportoare să se asigure că tranzacţiile realizate sunt conforme cu informaţiile deţinute referitoare la client, la profilul activităţii şi la profilul riscului, inclusiv, după caz, la sursa fondurilor, precum şi că documentele, datele sau informaţiile deţinute sunt actualizate şi relevante.

(2)Prin excepţie de la prevederile alin. (1), entităţile raportoare pot aplica măsuri simplificate, într-un mod adecvat riscului de spălare a banilor şi de finanţare a terorismului asociat.

(3)Entităţile raportoare dispun de sisteme adecvate de gestionare a riscurilor, inclusiv de proceduri bazate pe evaluarea riscurilor, pentru a stabili dacă un client sau beneficiarul real al unui client este o persoană expusă public.

(4)În aplicarea măsurilor prevăzute la alin. (1) lit. a) şi b), entităţile raportoare verifică, de asemenea, dacă o persoană care pretinde că acţionează în numele clientului este autorizată în acest sens, caz în care identifică şi verifică identitatea persoanei respective.

(5)Atunci când prezenta lege şi reglementările sau instrucţiunile sectoriale emise de autorităţile competente în aplicarea prevederilor art. 1 alin. (4) cuprind menţiuni referitoare la aplicarea unei anumite categorii de măsuri de cunoaştere a clientelei, entitatea raportoare este obligată să aplice cel puţin respectiva categorie, însă aceasta poate decide, în baza evaluării proprii a riscului, să aplice o categorie de măsuri mai stricte decât cele obligatorii.

(6)La evaluarea riscului de spălare a banilor şi finanţare a terorismului, entităţile raportoare sunt obligate să ia în considerare cel puţin următoarele:

a)scopul iniţierii unei relaţii sau efectuării unei tranzacţii ocazionale;

b)nivelul activelor care urmează a fi tranzacţionate de un client sau dimensiunea tranziţiilor deja efectuate;

c)regularitatea sau durata relaţiei de afaceri;

d)reglementările şi instrucţiunile sectoriale emise de autorităţile competente în aplicarea prevederilor art. 1 alin. (4).

(7)Entităţile raportoare au responsabilitatea de a demonstra autorităţilor cu atribuţii de supraveghere şi control sau organismelor de autoreglementare că măsurile de cunoaştere a clientelei aplicate sunt corespunzătoare din punctul de vedere al riscurilor de spălare a banilor şi de finanţare a terorismului care au fost identificate.

(8)Entităţile raportoare au obligaţia verificării identităţii clientului şi a beneficiarului real înainte de stabilirea unei relaţii de afaceri sau de desfăşurarea tranzacţiei ocazionale.

(9)Atunci când entitatea raportoare nu este în măsură să aplice măsurile de cunoaştere a clientelei, aceasta nu trebuie să deschidă contul, să iniţieze ori să continue relaţia de afaceri sau să efectueze tranzacţia ocazională şi trebuie să întocmească un raport de tranzacţie suspectă în legătură cu clientul respectiv, ori de câte ori există motive de suspiciune, care va fi transmis Oficiului.

Art. 12

Modul de aplicare a măsurilor de cunoaştere a clientelei se completează în mod corespunzător cu prevederile reglementărilor şi instrucţiunilor sectoriale emise de autorităţile competente în aplicarea prevederilor art. 1 alin. (4).

SECŢIUNEA 1: Măsuri standard de cunoaştere a clientelei

Art. 13

(1)Entităţile raportoare au obligaţia de a aplica măsurile standard de cunoaştere a clientelei în următoarele situaţii:

a)la stabilirea unei relaţii de afaceri;

b)la efectuarea tranzacţiilor ocazionale:

1.în valoare de cel puţin echivalentul în lei a 15.000 euro, indiferent dacă tranzacţia se efectuează printr-o singură operaţiune sau prin mai multe operaţiuni care au o legătură între ele;

2.care constituie un transfer de fonduri, astfel cum este definit de art. 3 pct. 9 din Regulamentul (UE) 2015/847 al Parlamentului European şi al Consiliului din 20 mai 2015 privind informaţiile care însoţesc transferurile de fonduri şi de abrogare a Regulamentului (CE) nr. 1.781/2006, în valoare de peste 1.000 euro;

c)în cazul persoanelor care comercializează bunuri, în calitate de profesionişti, atunci când efectuează tranzacţii ocazionale în numerar în valoare de cel puţin 10.000 euro, indiferent dacă tranzacţia se efectuează printr-o singură operaţiune sau prin mai multe operaţiuni care au o legătură între ele.

(2)Entităţile raportoare prevăzute la art. 5 alin. (1) lit. d) au obligaţia de a aplica măsurile standard de cunoaştere a clientelei în momentul colectării câştigurilor, la cumpărarea sau schimbarea de jetoane atunci când se efectuează tranzacţii a căror valoare minimă reprezintă echivalentul în lei a minimum 2.000 euro, printr-o singură operaţiune.

(3)Când suma nu este cunoscută în momentul acceptării tranzacţiei, entitatea raportoare aplică măsurile standard de cunoaştere a clientelei atunci când este informată despre valoarea tranzacţiei şi când a stabilit că a fost atinsă limita minimă aplicabilă.

(4)În cazul asigurărilor de viaţă sau al altor tipuri de asigurări care includ o componentă investiţională, instituţiile de credit şi instituţiile financiare aplică, în plus faţă de măsurile standard de cunoaştere a clientelei impuse în ceea ce priveşte clientul şi beneficiarul real, următoarele măsuri de cunoaştere, de îndată ce beneficiarii acestor tipuri de asigurări sunt identificaţi sau desemnaţi:

a)în cazul beneficiarilor identificaţi după nume, instituţia de credit sau instituţia financiară va aplica măsurile de cunoaştere a clientelei în raport cu aceştia;

b)în cazul beneficiarilor desemnaţi după caracteristici sau categorie ori prin alte mijloace, instituţia de credit sau instituţia financiară va solicita obţinerea unor informaţii suficiente privind beneficiarii respectivi, astfel încât să se asigure că, la momentul plăţii, va fi în măsură să stabilească identitatea beneficiarului acestor tipuri de asigurări.

(5)Măsurile prevăzute la alin. (4) se adoptă cel mai târziu la momentul plăţii sau la momentul atribuirii, totale sau parţiale, a poliţei.

(6)În caz de atribuire, totală sau parţială, a unei asigurări de viaţă sau a unui alt tip de asigurare legată de investiţii către un terţ, instituţiile de credit şi instituţiile financiare care au cunoştinţă de atribuirea respectivă identifică beneficiarul real la momentul atribuirii către persoana fizică sau juridică sau către construcţia juridică care primeşte, pentru beneficiul propriu, valoarea poliţei cedate.

(7)În cazul beneficiarilor de fiducii sau de construcţii juridice similare care sunt desemnaţi în funcţie de caracteristici particulare sau de categorie, entităţile raportoare sunt obligate să obţină informaţii suficiente cu privire la beneficiar, astfel încât să se asigure că vor fi în măsură să stabilească identitatea beneficiarului la momentul plăţii sau al exercitării de către beneficiar a drepturilor sale dobândite.

(8)Entităţile obligate pot să nu aplice măsuri de cunoaştere a clientelei cu privire la moneda electronică, în cazul în care sunt îndeplinite toate condiţiile următoare de atenuare a riscurilor:

a)instrumentul de plată nu este reîncărcabil sau are o limită maximă de 150 euro pentru tranzacţiile de plăţi lunare, care poate fi utilizată numai în statul membru respectiv;

b)suma maximă depozitată electronic nu depăşeşte 150 euro;

c)instrumentul de plată este utilizat exclusiv pentru a achiziţiona bunuri sau servicii;

d)instrumentul de plată nu poate fi finanţat cu monedă electronică anonimă;

e)emitentul efectuează o monitorizare suficientă a tranzacţiilor sau a relaţiei de afaceri pentru a permite depistarea tranzacţiilor neobişnuite sau suspecte.

(9)Derogarea prevăzută la alin. (8) nu este aplicabilă în cazul răscumpărării în numerar sau al retragerii în numerar a valorii monetare a monedei electronice în cazul în care suma răscumpărată depăşeşte 150 euro.

Art. 14

Entităţile raportoare aplică măsurile de cunoaştere a clientelei nu numai tuturor clienţilor noi, ci şi clienţilor existenţi, în funcţie de risc, inclusiv atunci când circumstanţele relevante privind clientul se schimbă.

Art. 15

(1)Identificarea clienţilor şi a beneficiarilor reali cuprinde cel puţin:

a)în cazul persoanelor fizice – toate datele de stare civilă prevăzute în documentele de identitate prevăzute de lege;

b)în cazul persoanelor juridice – datele cuprinse în actele constitutive sau certificatul de înmatriculare şi datele reprezentantului legal al persoanei juridice care încheie contractul;

c)datele şi informaţiile prevăzute în reglementările sectoriale aplicabile.

(2)În cazul persoanelor juridice străine va fi solicitată şi o traducere în limba română a documentelor prevăzute la alin. (1) lit. b), legalizată în condiţiile legii.

SECŢIUNEA 2: Măsuri simplificate de cunoaştere a clientelei

Art. 16

(1)Entităţile raportoare pot aplica măsurile simplificate de cunoaştere a clientelei exclusiv pentru clienţii încadraţi la un grad de risc redus.

(2)Încadrarea într-un grad de risc redus se realizează prin evaluarea globală a tuturor factorilor de risc identificaţi, potrivit prevederilor art. 11 alin. (6) şi luând în considerare cel puţin următorii factori caracteristici:

a)factori de risc privind clienţii:

1.societăţi publice cotate la o bursă de valori şi supuse cerinţelor de divulgare a informaţiilor, fie prin norme bursiere, fie prin lege sau prin mijloace executorii, care impun cerinţe pentru a asigura transparenţa adecvată a beneficiarului real;

2.administraţii publice sau întreprinderi publice;

3.clienţi care îşi au reşedinţa în zone geografice cu risc redus, astfel cum se prevede la lit. c);

b)factori de risc privind produsele, serviciile, tranzacţiile sau canalele de distribuţie:

1.poliţe de asigurare de viaţă, dacă prima de asigurare sau totalul ratelor de plată anuale sunt mai mici ori egale cu echivalentul în lei al sumei de 1.000 euro ori prima unică de asigurare plătită este în valoare de până la echivalentul în lei a 2.500 euro;

2.poliţe de asigurare pentru sistemele de pensii, în cazul în care nu există o clauză de răscumpărare timpurie şi poliţa nu poate fi folosită drept garanţie;

3.sisteme de pensii, anuităţi sau sisteme similare care asigură salariaţilor prestaţii de pensie, în cazul cărora contribuţiile sunt reprezentate de sume plătite de participanţi sau angajatori în numele acestora la un fond de pensii private;

4.produse sau servicii financiare care furnizează servicii definite şi limitate în mod corespunzător anumitor tipuri de clienţi, astfel încât să sporească accesul în scopul incluziunii financiare;

5.produse în cazul cărora riscurile de spălare a banilor şi de finanţare a terorismului sunt gestionate de alţi factori, cum ar fi limitele financiare sau transparenţa proprietăţii;

6.produse care, prin natura lor şi modul de tranzacţionare, sunt încadrate în urma evaluărilor sectoriale sau naţionale în categoriile de risc scăzut de spălare a banilor sau de finanţare a terorismului;

c)factori de risc geografic:

1.state membre;

2.ţări terţe care deţin sisteme eficiente de combatere a spălării banilor şi a finanţării terorismului;

3.ţări terţe identificate din surse credibile ca având un nivel scăzut al corupţiei sau al altor activităţi infracţionale;

4.ţări terţe care, pe baza unor surse credibile, cum ar fi evaluări reciproce, rapoarte detaliate de evaluare sau rapoarte de monitorizare publicate, au prevăzut cerinţe de combatere a spălării banilor şi a finanţării terorismului în conformitate cu recomandările Grupului de Acţiune Financiară revizuite şi pun în aplicare în mod eficace cerinţele respective.

(3)Înainte de a aplica măsurile simplificate de cunoaştere a clientelei, entităţile raportoare au obligaţia de a se asigura că relaţia de afaceri sau tranzacţia ocazională prezintă un grad de risc redus, determinat cel puţin pe baza factorilor de la alin. (2).

(4)Entităţile raportoare efectuează, în toate cazurile, monitorizarea adecvată, documentată şi formalizată a tranzacţiilor şi relaţiilor de afaceri pentru a permite depistarea tranzacţiilor neobişnuite sau suspecte.

SECŢIUNEA 3: Măsuri suplimentare de cunoaştere a clientelei

Art. 17

(1)Entităţile raportoare aplică, în plus faţă de măsurile standard de cunoaştere a clientelei, măsurile suplimentare de cunoaştere a clientelei în toate situaţiile care, prin natura lor, pot prezenta un risc sporit de spălare a banilor sau de finanţare a terorismului, inclusiv în următoarele situaţii:

a)în cazul relaţiilor de afaceri şi tranzacţiilor care implică persoane din ţări care nu aplică sau aplică insuficient standardele internaţionale în domeniul prevenirii şi combaterii spălării banilor şi a finanţării terorismului sau care sunt cunoscute la nivel internaţional ca fiind ţări necooperante;

b)în cazul relaţiilor de corespondent cu instituţii de credit şi instituţii financiare din alte state membre sau state terţe;

c)în cazul tranzacţiilor sau relaţiilor de afaceri cu persoanele expuse public sau cu clienţi ai căror beneficiari reali sunt persoane expuse public, inclusiv pentru o perioadă de cel puţin 12 luni începând cu data de la care respectiva persoană nu mai ocupă o funcţie publică importantă;

d)în cazul persoanelor fizice sau juridice stabilite în ţări terţe identificate de Comisia Europeană drept ţări terţe cu grad înalt de risc;

e)în cazurile prevăzute în reglementările sau instrucţiunile sectoriale emise de autorităţile competente în aplicarea prevederilor art. 1 alin. (4).

(2)Entităţile raportoare au obligaţia să examineze contextul şi scopul tuturor tranzacţiilor complexe şi care au valori neobişnuit de mari sau al tuturor tipurilor neobişnuite de tranzacţii care nu au un scop economic, comercial sau legal evident.

(3)Circumstanţele şi scopul unor asemenea tranzacţii trebuie să fie examinate cât mai curând posibil de către entităţile raportoare, inclusiv pe baza unor documente suplimentare solicitate clientului pentru justificarea tranzacţiei. De asemenea, entităţile raportoare măresc gradul şi natura monitorizării relaţiei de afaceri în scopul de a stabili dacă respectivele tranzacţii sau activităţi par suspecte. Constatările verificărilor efectuate trebuie să fie consemnate în scris şi vor fi disponibile la solicitarea autorităţilor competente sau organismelor de autoreglementare.

(4)Oficiul va informa autorităţile de supraveghere şi control competente cu privire la vulnerabilităţile sistemelor de prevenire şi combatere a spălării banilor şi a finanţării terorismului din alte ţări şi publică pe site-ul propriu lista ţărilor care prezintă vulnerabilităţi în sistemele de prevenire şi combatere a spălării banilor şi a finanţării terorismului şi care nu aplică sau aplică insuficient standardele internaţionale în domeniu, în conformitate cu comunicările publice ale organismelor internaţionale din domeniu.

(5)Autorităţile de supraveghere şi control, precum şi organismele de autoreglementare, prin dispoziţii specifice, vor dezvolta cerinţe şi mecanisme aplicabile referitoare la informarea entităţilor raportoare, cu privire la vulnerabilităţile sistemelor de prevenire şi combatere a spălării banilor şi a finanţării terorismului din alte ţări.

(6)În baza dispoziţiilor specifice reglementate de autorităţile de supraveghere şi control, precum şi organismele de autoreglementare, entităţile raportoare vor examina circumstanţele şi scopul tranzacţiilor care implică persoane din ţări care prezintă vulnerabilităţi în sistemele de prevenire şi combatere a spălării banilor şi a finanţării terorismului şi care nu aplică sau aplică insuficient standardele internaţionale în domeniu şi vor pune la dispoziţia autorităţilor cu atribuţii de control sau organismelor de autoreglementare, la cererea acestora, constatările consemnate în scris.

(7)În cazul relaţiilor de corespondent cu instituţii respondente din alte state membre şi state terţe, instituţiile de credit şi instituţiile financiare corespondente aplică, în plus faţă de măsurile standard de cunoaştere a clientelei, următoarele măsuri:

a)obţin suficiente informaţii despre instituţia respondentă pentru a înţelege pe deplin natura activităţii acesteia şi pentru a determina, pe baza informaţiilor disponibile în mod public, reputaţia acesteia, inclusiv dacă a făcut subiectul unei măsuri de supraveghere ori investigaţii de spălare a banilor sau de finanţare a terorismului;

b)obţin suficiente informaţii despre calitatea supravegherii la care este supusă instituţia respondentă;

c)evaluează mecanismele implementate de instituţia respondentă în scopul prevenirii şi combaterii spălării banilor şi a finanţării terorismului pentru a se asigura că sunt adecvate şi eficiente;

d)obţin aprobarea conducerii de rang superior înainte de stabilirea fiecărei noi relaţii de corespondent;

e)stabilesc pe bază de documente responsabilităţile fiecărei părţi;

f)în cazul conturilor de corespondent accesibile direct clienţilor, se asigură că instituţia respondentă aplică pe bază continuă măsurile de cunoaştere a clientelei pentru aceşti clienţi şi este în măsură să furnizeze instituţiei corespondente, la cererea acesteia, informaţii obţinute prin aplicarea respectivelor măsuri.

(8)În aplicarea alin. (1), instituţiile de credit şi instituţiile financiare corespondente pot considera îndeplinite obligaţiile de la alin. (7) lit. b), c) şi f) în cazul instituţiilor de credit şi instituţiilor financiare respondente din state membre care sunt entităţi obligate potrivit art. 2 alin. (1) din Directiva (UE) 2015/849 a Parlamentului European şi a Consiliului din 20 mai 2015 privind prevenirea utilizării sistemului financiar în scopul spălării banilor sau finanţării terorismului, de modificare a Regulamentului (UE) nr. 648/2012 al Parlamentului European şi al Consiliului şi de abrogare a Directivei 2005/60/CE a Parlamentului European şi a Consiliului şi a Directivei 2006/70/CE a Comisiei, cu modificările şi completările ulterioare.

(9)În cazul tranzacţiilor ocazionale sau al relaţiilor de afaceri cu persoane expuse public sau care au ca beneficiar real persoane expuse public, entităţile raportoare aplică, în plus faţă de măsurile standard de cunoaştere a clientelei, următoarele măsuri:

a)obţin aprobarea conducerii de rang superior pentru stabilirea sau continuarea relaţiilor de afaceri cu astfel de persoane;

b)adoptă măsuri adecvate pentru a stabili sursa averii şi sursa fondurilor implicate în relaţii de afaceri sau în tranzacţii cu astfel de persoane;

c)efectuează în mod permanent o monitorizare sporită a respectivelor relaţii de afaceri.

(10)Măsurile prevăzute la alin. (9) şi (11)-(13) se aplică şi membrilor de familie sau persoanelor cunoscute ca fiind asociaţi apropiaţi ai persoanelor expuse public.

(11)Entităţile raportoare sunt obligate să aplice măsuri rezonabile pentru a stabili dacă beneficiarii unei poliţe de asigurare de viaţă sau ai unei alte poliţe de asigurare legate de investiţii şi/sau, după caz, beneficiarul real al beneficiarului poliţei sunt persoane expuse public.

(12)Măsurile prevăzute la alin. (11) se adoptă cel mai târziu la momentul plăţii sau la momentul atribuirii, totale sau parţiale, a poliţei.

(13)În cazul în care s-au identificat riscuri mărite, entităţile raportoare aplică, în plus faţă de măsurile standard de cunoaştere a clientelei, următoarele măsuri:

a)informează conducerea de rang superior înainte de plata veniturilor corespunzătoare poliţei de asigurare;

b)efectuează o examinare sporită a întregii reiaţii de afaceri cu asiguratul.

(14)La evaluarea riscurilor de spălare de bani şi de finanţare a terorismului se vor lua în considerare şi următorii factori caracteristici situaţiilor cu risc potenţial mărit:

1.factori de risc privind clienţii:

a)relaţia de afaceri se desfăşoară în circumstanţe neobişnuite;

b)clienţi care îşi au reşedinţa în zone geografice cu risc ridicat, astfel cum se prevede la pct. 3;

c)persoane juridice sau entităţi fără personalitate juridică cu rol de structuri de administrare a activelor personale;

d)societăţi care au acţionari aparenţi (nominee shareholders) sau acţiuni la purtător;

e)activităţi în care se rulează mult numerar;

f)situaţia în care structura acţionariatului societăţii pare neobişnuit sau excesiv de complexă, având în vedere natura activităţii sale;

2.factori de risc privind produsele, serviciile, tranzacţiile sau canalele de distribuţie:

a)servicii bancare personalizate;

b)produse sau tranzacţii care ar putea favoriza anonimatul;

c)relaţii de afaceri sau tranzacţii la distanţă, fără anumite măsuri de protecţie, cum ar fi semnătura electronică;

d)plăţi primite de la terţi necunoscuţi sau neasociaţi;

e)produse noi şi practici comerciale noi, inclusiv mecanisme noi de distribuţie şi utilizarea unor tehnologii noi sau în curs de dezvoltare atât pentru produsele noi, cât şi pentru produsele preexistente;

3.factori de risc geografic:

a)ţări care, conform evaluării organismelor internaţionale de profil, nu dispun de sisteme efective de combatere a spălării banilor/de combatere a finanţării terorismului;

b)ţări care, conform unor surse credibile, au un nivel ridicat al corupţiei sau al altor activităţi infracţionale;

c)ţări supuse unor sancţiuni, embargouri sau măsuri similare, instituite, de exemplu, de Uniunea Europeană sau de Organizaţia Naţiunilor Unite;

d)ţări care acordă finanţare sau sprijin pentru activităţi teroriste sau pe teritoriul cărora operează organizaţii teroriste desemnate.

SECŢIUNEA 4: Execuţia de către terţi

Art. 18

(1)În înţelesul prezentei secţiuni, prin terţe părţi se înţeleg entităţile raportoare prevăzute la art. 5, precum şi alte instituţii sau persoane situate într-un stat membru sau într-o ţară terţă care:

a)aplică măsuri de cunoaştere a clientelei şi cerinţe de păstrare a documentelor care sunt similare cu cele prevăzute în prezenta lege; şi

b)sunt supravegheate referitor la aplicarea acestora într-un mod similar cu cel prevăzut în prezenta lege.

(2)Entităţile raportoare nu pot utiliza terţe părţi situate în state terţe cu grad înalt de risc.

(3)Autorităţile şi organismele prevăzute la art. 26 alin. (1) pot stabili prin reglementări sectoriale şi alte categorii de entităţi care nu pot fi utilizate ca terţe părţi de către entităţile pe care le supraveghează.

(4)Entităţile raportoare pot utiliza, în scopul aplicării măsurilor standard de cunoaştere a clientelei prevăzute la art. 11 alin. (1) lit. a)-c), informaţiile referitoare la client obţinute de la terţe părţi, chiar dacă respectivele informaţii se obţin pe baza unor documente a căror formă diferă de cea folosită la nivel intern.

(5)În situaţia prevăzută la alin. (4), responsabilitatea pentru îndeplinirea tuturor cerinţelor privind cunoaşterea clientelei aparţine persoanelor care utilizează informaţiile obţinute de la terţa parte.

(6)Entităţile raportoare care utilizează terţe părţi se asigură că obţin de la acestea, de îndată:

a)toate informaţiile necesare potrivit procedurilor proprii pentru aplicarea măsurilor de cunoaştere a clientelei prevăzute la art. 11 alin. (1) lit. a)-c);

b)la cerere, copii ale documentelor pe baza cărora terţa parte a aplicat măsurile de cunoaştere a clientelei prevăzute la art. 11 alin. (1) lit. a)-c).

(7)Autorităţile şi organismele prevăzute la art. 26 alin. (1) pot considera că o entitate raportoare, care aplică procedurile stabilite potrivit prevederilor art. 24 alin. (7) la nivelul grupului din care face parte, respectă cerinţele prevăzute la alin. (1), (4) şi (5), dacă sunt îndeplinite toate condiţiile următoare:

a)entitatea obligată se bazează pe informaţiile furnizate de către o terţă parte care face parte din acelaşi grup;

b)grupul aplică măsuri de cunoaştere a clientelei, cerinţe de păstrare a evidenţelor şi programe de combatere a spălării banilor şi a finanţării terorismului similare cu cele prevăzute în prezenta lege;

c)conformarea la cerinţele prevăzute la lit. b) este supravegheată la nivel de grup de către autoritatea competentă din statul membru de origine sau dintr-un stat terţ.

(8)Entităţile raportoare pot aplica, prin intermediul entităţilor către care s-au externalizat activităţi, măsuri de cunoaştere a clientelei ce decurg din activităţile externalizate, numai dacă le impun contractual conformarea la obligaţiile legale în materie de prevenire şi combatere a spălării banilor şi a finanţării terorismului şi stabilesc mecanismele prin care se asigură de conformare. În aceste cazuri, entităţile raportoare rămân responsabile pentru îndeplinirea obligaţiilor ce le revin potrivit prezentei legi şi în cazurile în care nu aplică în mod direct măsuri de cunoaştere a clientelei.

SECŢIUNEA 5: Informaţii privind beneficiarul real

Art. 19

(1)Persoanele juridice de drept privat şi fiduciile înregistrate pe teritoriul României sunt obligate să obţină şi să deţină informaţii adecvate, corecte şi actualizate cu privire la beneficiarul lor real, inclusiv cu privire la modalitatea prin care se concretizează această calitate, şi să le pună la dispoziţia organelor de control şi a autorităţilor de supraveghere, la solicitarea acestora.

(2)Persoanele juridice şi fiduciile dezvăluie statutul pe care îl au şi furnizează în timp util entităţilor raportoare informaţiile prevăzute la alin. (1) şi art. 4 alin. (2) atunci când, în calitatea lor de fiduciari, aceştia stabilesc o relaţie de afaceri sau efectuează o tranzacţie ocazională cu o valoare care depăşeşte pragurile prevăzute la art. 13 alin. (1) lit. b) şi alin. (2).

(3)Persoanele juridice şi fiduciarii înregistraţi pe teritoriul României au obligaţia de a furniza entităţilor raportoare, în timp util, pe lângă informaţiile privind proprietarul lor de drept, informaţii privind beneficiarul real, atunci când entităţile raportoare aplică măsurile de cunoaştere a clientelei.

(4)Entităţile raportoare ţin evidenţa documentată a măsurilor luate în vederea identificării beneficiarilor reali în conformitate cu prevederile legii.

(5)Informaţiile prevăzute la alin. (1) sunt înregistrate:

a)într-un registru central organizat la nivelul Oficiului Naţional al Registrului Comerţului pentru persoanele juridice care au obligaţia de înmatriculare în registrul comerţului, cu excepţia regiilor autonome, companiilor şi societăţilor naţionale;

b)într-un registru central organizat la nivelul Ministerului Justiţiei pentru asociaţii şi fundaţii;

c)într-un registru central organizat la nivelul Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală în cazul fiduciilor.

(6)Oficiul va informa Comisia Europeană cu privire la caracteristicile respectivelor mecanisme, în baza informaţiilor primite de la autorităţile prevăzute la alin. (5).

(7)Informaţiile cuprinse în registrele prevăzute la alin. (5) trebuie să fie adecvate, corecte şi actualizate. Autorităţile prevăzute la alin. (5) verifică aceste aspecte şi actualizează propriile registre.

(8)Accesul la registrele prevăzute la alin. (5) este asigurat, în conformitate cu normele privind protecţia datelor cu caracter personal, cu titlu gratuit:

a)autorităţilor care au competenţe de supraveghere şi control, organelor judiciare, în condiţiile Legii nr. 135/2010 privind Codul de procedură penală, cu modificările şi completările ulterioare, şi Oficiului, în timp util, fără nicio restricţie şi fără a alerta persoana în cauză;

b)entităţilor raportoare atunci când aplică măsurile de cunoaştere a clientelei;

c)oricăror persoane sau organizaţii care pot demonstra un interes legitim.

(9)Persoanele sau organizaţiile prevăzute la alin. (8) lit. c) au acces la numele, luna şi anul naşterii, cetăţenia şi ţara de reşedinţă ale beneficiarului real, precum şi la informaţiile privind modalitatea în care se concretizează această calitate.

(10)În vederea îndeplinirii obligaţiei de identificare a beneficiarului real, entităţile raportoare se vor baza pe registrul central prevăzut la alin. (5).

(11)În cazul beneficiarilor de fiducii sau de construcţii juridice similare care sunt desemnaţi în funcţie de caracteristici particulare sau de categorie, entităţile raportoare au obligaţia să obţină informaţii adecvate, corecte şi actualizate cu privire la beneficiar, astfel încât să se asigure că vor fi în măsură să stabilească identitatea beneficiarului la momentul plăţii sau al exercitării de către beneficiar a drepturilor sale dobândite.

(12)Autorităţile competente şi Oficiul furnizează informaţiile prevăzute la alin. (1) şi (5) autorităţilor competente şi unităţilor de informaţii financiare din alte state membre în timp util.

(13)Măsurile prevăzute în prezentul articol se aplică tuturor tipurilor de construcţii juridice cu o structură sau funcţii similare fiduciilor.

Art. 20

Organizarea şi funcţionarea registrelor prevăzute la art. 19 alin. (5) se reglementează prin acte emise de autorităţile care le gestionează.

SECŢIUNEA 6: Păstrarea documentelor

Art. 21

(1)Entităţile raportoare, atunci când aplică măsurile de cunoaştere a clientelei, au obligaţia de a păstra în format letric sau în format electronic, într-o formă admisă în procedurile judiciare, toate înregistrările obţinute prin aplicarea acestor măsuri, cum ar fi copii ale documentelor de identificare, monitorizărilor şi verificărilor efectuate, inclusiv informaţiilor obţinute prin mijloacele de identificare electronică necesare pentru respectarea cerinţelor de cunoaştere privind clientela, pentru o perioadă de 5 ani de la data încetării relaţiei de afaceri cu clientul ori de la data efectuării tranzacţiei ocazionale.

(2)Entităţile raportoare păstrează documente justificative şi evidenţe ale tranzacţiilor, constând în fişe de cont sau corespondenţă comercială, necesare pentru identificarea tranzacţiilor, inclusiv rezultatele oricărei analize efectuate în legătură cu clientul, de exemplu solicitările pentru a stabili istoricul şi scopul tranzacţiilor complexe, neobişnuit de mari. Aceste documente pot fi originale sau copii admise în procedurile judiciare şi trebuie păstrate pentru o perioadă de 5 ani de la data încetării relaţiei de afaceri cu clientul ori de la data efectuării tranzacţiei ocazionale.

(3)Atunci când se impune extinderea perioadei de păstrare a documentelor în scopul de a preveni, depista sau investiga activităţile de spălare a banilor sau de finanţare a terorismului, entităţile raportoare sunt obligate să prelungească termenele prevăzute la alin. (1) şi (2) cu perioada indicată de autorităţile competente, fără ca această prelungire să poată depăşi 5 ani.

(4)La expirarea perioadei de păstrare, entităţile raportoare au obligaţia de a şterge datele cu caracter personal, cu excepţia situaţiilor în care alte dispoziţii legale impun păstrarea în continuare a datelor.

Art. 22

(1)Datele cu caracter personal sunt prelucrate de entităţile raportoare pe baza prezentei legi şi cu respectarea legislaţiei în vigoare privind prelucrarea datelor cu caracter personal doar în scopul prevenirii spălării banilor şi a finanţării terorismului şi nu sunt prelucrate ulterior într-un mod incompatibil cu acest scop. Este interzisă prelucrarea datelor cu caracter personal în alte scopuri, cum ar fi cele comerciale.

(2)Entităţile raportoare furnizează clienţilor noi, înainte de a stabili o relaţie de afaceri sau de a efectua o tranzacţie ocazională, cel puţin informaţiile prevăzute mai jos, cu excepţia cazului în care persoana este deja informată cu privire la aceste date:

a)identitatea operatorului şi, dacă este cazul, a reprezentantului;

b)scopul prelucrării căreia îi sunt destinate datele;

c)orice alte informaţii suplimentare, cum ar fi:

1.destinatarii sau categoriile de destinatari ai datelor;

2.dacă răspunsurile la întrebări sunt obligatorii sau voluntare, precum şi consecinţele posibile ale evitării răspunsului;

3.existenţa dreptului de acces la datele care o privesc şi de rectificare a datelor cu caracter personal, în măsura în care, ţinând seama de circumstanţele specifice în care sunt colectate datele, astfel de informaţii suplimentare sunt necesare pentru asigurarea unei prelucrări corecte a datelor cu privire la persoana vizată.

(3)Informaţiile prevăzute la alin. (2) includ o informare generală cu privire la obligaţiile legale care le revin entităţilor raportoare în temeiul prezentei legi atunci când prelucrează date cu caracter personal în scopul prevenirii spălării banilor şi a finanţării terorismului.

(4)Prelucrarea datelor cu caracter personal în contextul alin. (1) este considerată ca fiind necesară în vederea ducerii la îndeplinire a unor măsuri de interes public, în conformitate cu prevederile Regulamentului (UE) 2016/679 al Parlamentului European şi al Consiliului din 27 aprilie 2016 privind protecţia persoanelor fizice în ceea ce priveşte prelucrarea datelor cu caracter personal şi privind libera circulaţie a acestor date şi de abrogare a Directivei 95/46/CE (Regulamentul general privind protecţia datelor).

CAPITOLUL V: Persoana desemnată şi proceduri interne

Art. 23

(1)Entităţile raportoare au obligaţia de a desemna una sau mai multe persoane care au responsabilităţi în aplicarea prezentei legi, cu precizarea naturii şi limitelor responsabilităţilor încredinţate, ale căror nume vor fi comunicate Oficiului, exclusiv în format electronic, prin canalele puse la dispoziţie de către acesta.

(2)Instituţiile de credit şi instituţiile financiare au obligaţia de a desemna un ofiţer de conformitate la nivelul conducerii, care coordonează implementarea politicilor şi procedurilor interne pentru aplicarea prezentei legi. În cazul reţelelor cooperatiste, în semnificaţia prevăzută în Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 99/2006, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 227/2007, cu modificările şi completările ulterioare, ofiţerul de conformitate poate fi desemnat la nivelul casei centrale pentru coordonarea implementării politicilor şi procedurilor la nivelul întregii reţele.

(3)Persoanele desemnate conform prevederilor alin. (1) şi (2) au acces direct şi în timp util la datele şi informaţiile relevante, deţinute de entităţile raportoare, necesare îndeplinirii obligaţiilor prevăzute de prezenta lege.

(4)Dispoziţiile alin. (1) nu sunt aplicabile persoanelor fizice ce au calitatea de entitate raportoare, precum şi entităţilor raportoare prevăzute la art. 5 alin. (1) lit. i).

(5)Având în vedere natura responsabilităţilor încredinţate persoanelor prevăzute la alin. (1) şi (2), autorităţile de supraveghere şi control şi entităţile raportoare au obligaţia de a crea mecanisme de protejare a acestora, inclusiv prin acordarea dreptului de a se adresa în nume propriu pentru a semnala autorităţilor statului încălcări de orice natură ale prezentei legi în cadrul entităţii raportoare, caz în care identitatea acestor persoane va fi protejată corespunzător.

(6)Mecanismele prevăzute la alin. (5) includ, după caz, cel puţin:

a)proceduri specifice pentru primirea rapoartelor privind încălcările de orice natură ale prezentei legi şi luarea de măsuri ulterioare;

b)o protecţie corespunzătoare a angajaţilor sau a persoanelor aflate într-o poziţie similară în cadrul entităţilor raportoare, care raportează încălcări de orice natură ale prezentei legi, comise în cadrul acestora;

c)protecţia adecvată a persoanelor prevăzute la alin. (1) şi (2);

d)protecţia datelor cu caracter personal ale persoanei care raportează încălcarea de orice natură a prezentei legi, precum şi ale persoanei fizice suspectate că este responsabilă de încălcare, în conformitate cu principiile stabilite în Regulamentul (UE) 2016/679;

e)norme clare care să asigure faptul că este garantată confidenţialitatea în toate cazurile în ceea ce priveşte identitatea persoanei care raportează încălcările de orice natură ale prezentei legi, comise în cadrul entităţii raportoare, cu excepţia cazului în care divulgarea este impusă de alte prevederi legale.

Art. 24

(1)Corespunzător naturii şi volumului activităţii desfăşurate şi având în vedere reglementările, cerinţele prudenţiale şi instrucţiunile sectoriale emise de autorităţile competente în aplicarea prevederilor art. 1 alin. (4), entităţile raportoare stabilesc politici şi norme interne, mecanisme de control intern şi proceduri de administrare a riscurilor de spălare a banilor şi de finanţare a terorismului, care includ cel puţin următoarele elemente:

a)măsuri aplicabile în materie de cunoaştere a clientelei;

b)măsuri aplicabile în materie de raportare, păstrare a evidenţelor şi a tuturor documentelor conform cerinţelor din prezenta lege şi de furnizare promptă a datelor la solicitarea autorităţilor competente;

c)măsuri aplicabile în materie de control intern, evaluare şi gestionare a riscurilor, managementul de conformitate şi comunicare;

d)măsuri aplicabile în materie de protecţie a personalului propriu implicat în procesul de aplicare a acestor politici, împotriva oricăror ameninţări ori acţiuni ostile sau discriminatorii;

e)instruirea şi evaluarea periodică a angajaţilor.

(2)În funcţie de dimensiunea şi natura activităţii, entităţile raportoare au obligaţia de a asigura o funcţie de audit independent în scopul testării politicilor, normelor interne, mecanismelor şi procedurilor prevăzute la alin. (1).

(3)Entităţile raportoare aprobă şi monitorizează politicile, normele interne, mecanismele şi procedurile prevăzute la alin. (1), la nivelul conducerii de rang superior.

(4)Entităţile raportoare au obligaţia de a asigura periodic instruirea corespunzătoare a angajaţilor cu privire la dispoziţiile prezentei legi, precum şi cu privire la cerinţele relevante privind protecţia datelor cu caracter personal şi de a realiza procesul de verificare a angajaţilor, conform reglementărilor sau instrucţiunilor sectoriale emise de autorităţile competente în aplicarea prevederilor art. 1 alin. (4). Documentele întocmite în acest scop se pun la dispoziţia autorităţilor cu atribuţii de control şi a organismelor de autoreglementare, la cererea acestora.

(5)În funcţie de riscurile la care sunt expuse, dimensiunea şi natura activităţii, entităţile raportoare includ, în procesul de instruire a angajaţilor, participarea la programe speciale de formare permanentă având ca scop recunoaşterea de către angajaţi a operaţiunilor care pot avea legătură cu spălarea banilor sau cu finanţarea terorismului.

(6)În cazul instituţiilor de credit şi al instituţiilor financiare sunt obligatorii stabilirea unor standarde adecvate în procesul de recrutare a personalului cu responsabilităţi în aplicarea prezentei legi şi participarea acestuia la programe de instruire ori de câte ori este nevoie, însă nu mai târziu de un interval de 2 ani, cu respectarea reglementărilor sau instrucţiunilor sectoriale.

(7)Entităţile raportoare care fac parte dintr-un grup au obligaţia să pună în aplicare politici, proceduri şi instruiri la nivel de grup, inclusiv politici de protecţie a datelor şi politici şi proceduri privind schimbul de informaţii în cadrul grupului în scopul combaterii spălării banilor şi a finanţării terorismului, pe care le aplică şi la nivelul sucursalelor şi al filialelor deţinute în proporţie majoritară din statele membre şi din ţările terţe.

(8)Autorităţile de supraveghere se informează reciproc şi informează autorităţile europene de supraveghere cu privire la cazurile în care dreptul ţării terţe nu permite punerea în aplicare a politicilor şi procedurilor cerute de prevederile alin. (7), sens în care pot fi întreprinse acţiuni coordonate în vederea identificării unei soluţii.

(9)În cazul în care dreptul ţării terţe nu permite punerea în aplicare a politicilor şi procedurilor prevăzute la alin. (1), entităţile raportoare se asigură că sucursalele şi filialele deţinute în proporţie majoritară din ţara terţă respectivă aplică măsuri suplimentare pentru a face faţă în mod eficace riscului de spălare a banilor sau de finanţare a terorismului şi informează autorităţile competente din statul membru de origine. Dacă măsurile suplimentare nu sunt suficiente, autorităţile competente prevăzute la art. 26 aplică măsuri suplimentare de supraveghere, inclusiv măsuri prin care impun grupului să nu stabilească relaţii de afaceri sau să înceteze relaţiile de afaceri respective, să nu efectueze tranzacţii şi, dacă este necesar, să îşi închidă operaţiunile în ţara terţă.

(10)În cazul în care o persoană fizică ce se încadrează în oricare dintre categoriile enumerate la art. 5 alin. (1) lit. d)-i) desfăşoară activităţi profesionale ca angajat al unei persoane juridice, obligaţiile prevăzute în prezentul capitol se aplică persoanei juridice respective, şi nu persoanei fizice.

CAPITOLUL VI: Obligaţia de evaluare a riscurilor

Art. 25

(1)Entităţile raportoare au obligaţia de a identifica şi evalua riscurile activităţii desfăşurate referitoare la expunerea la spălarea banilor şi la finanţarea terorismului, luând în considerare factorii de risc, inclusiv cei referitori la clienţi, ţări sau zone geografice, produse, servicii, tranzacţii sau canale de distribuţie.

(2)Evaluările întocmite în acest scop sunt documentate, actualizate inclusiv pe baza evaluării naţionale şi sectoriale şi a reglementărilor sau instrucţiunilor emise de autorităţi în aplicarea prevederilor art. 1 alin. (4), şi se pun la dispoziţia autorităţilor cu atribuţii de supraveghere şi control şi a organismelor de autoreglementare, la cererea acestora.

(3)Evaluările efectuate stau la baza politicilor şi procedurilor proprii de management al riscului, precum şi la determinarea setului de măsuri de cunoaştere a clientelei ce sunt aplicabile fiecărui client.

(4)Entităţile raportoare care îşi desfăşoară activitatea prin sucursale, agenţi sau distribuitori într-un alt stat membru sunt obligate să se asigure că aceştia respectă dispoziţiile de drept intern ale statului membru respectiv referitoare la prevenirea utilizării sistemului financiar în scopul spălării banilor sau al finanţării terorismului. În situaţia în care dispoziţiile prezentei legi sunt mai stricte, entităţile raportoare asigură respectarea de către sucursalele, agenţii sau distribuitorii acestora din alt stat membru şi a acestor dispoziţii.

CAPITOLUL VII: Supravegherea şi controlul

Art. 26

(1)Modul de aplicare a prevederilor prezentei legi se supraveghează şi se controlează, în cadrul atribuţiilor de serviciu, de următoarele autorităţi şi organisme:

a)Banca Naţională a României şi Autoritatea de Supraveghere Financiară, pentru categoriile de entităţi supuse supravegherii conform prevederilor art. 27, respectiv art. 28;

b)Agenţia Naţională de Administrare Fiscală şi alte autorităţi de control financiar/fiscal controlează entităţile raportoare, cu excepţia celor supravegheate de autorităţile prevăzute la lit. a), cu privire la îndeplinirea obligaţiilor de raportare prevăzute la art. 7 alin. (1), (3) şi (5);

c)Oficiul Naţional pentru Jocuri de Noroc pentru entităţile raportoare prevăzute la art. 5 alin. (1) lit. d);

d)Oficiul, pentru toate entităţile raportoare care nu sunt supuse supravegherii autorităţilor prevăzute la lit. a);

e)organismele de autoreglementare, pentru entităţile raportoare pe care le reprezintă şi coordonează.

(2)Autorităţile şi organismele competente prevăzute la alin. (1) vor informa de îndată Oficiul, după caz:

a)atunci când, în exercitarea atribuţiilor specifice, descoperă fapte care ar putea avea legătură cu spălarea banilor sau cu finanţarea terorismului;

b)cu privire la alte încălcări ale dispoziţiilor prezentei legi cu impact semnificativ asupra expunerii la riscul de spălare a banilor şi finanţare a terorismului, constatate conform atribuţiilor specifice.

(3)Oficiul poate efectua controale la persoane juridice şi la entităţi fără personalitate juridică, altele decât cele aflate sub supravegherea autorităţilor prevăzute la alin. (1) lit. a), atunci când din datele deţinute de Oficiu există suspiciuni de spălare a banilor sau de finanţare a terorismului cu privire la tranzacţiile efectuate de acestea.

(4)Entităţile raportoare ce fac obiectul supravegherii sau controlului au obligaţia de a pune la dispoziţia reprezentanţilor împuterniciţi, anume desemnaţi, ai autorităţilor prevăzute la alin. (1) datele şi informaţiile solicitate de către aceştia pentru realizarea atribuţiilor specifice. Reprezentanţii împuterniciţi ai autorităţilor prevăzute la alin. (1), în exercitarea atribuţiilor de supraveghere şi control, pot reţine copii ale documentelor verificate.

(5)Entităţile raportoare au obligaţia de a duce la îndeplinire măsurile dispuse de autorităţile prevăzute la alin. (1) în termenul indicat, conform actului de control sau altor documente emise în acest sens.

(6)Autorităţile prevăzute la alin. (1), în funcţie de aria de competenţă, vor asigura supravegherea respectării de către entităţile supravegheate şi controlate pe teritoriul României de alte entităţi dintr-un stat membru a dispoziţiilor prezentei legi.

(7)Autorităţile prevăzute la alin. (1) cooperează cu autorităţile competente dintr-un alt stat membru, în vederea asigurării supravegherii eficiente a îndeplinirii cerinţelor prezentei legi. Autorităţile prevăzute la alin. (1) cooperează cu autorităţile competente dintr-un alt stat membru pe teritoriul căruia entitatea cu sediul social în România realizează activităţi economice, în vederea asigurării supravegherii eficiente a îndeplinirii cerinţelor impuse prin acte normative care transpun Directiva (UE) 2015/849, cu modificările şi completările ulterioare. Cooperarea poate cuprinde furnizarea de informaţii din activitatea de supraveghere şi inspecţii comune.

(8)Atunci când aplică o abordare bazată pe risc în ceea ce priveşte supravegherea, autorităţile competente prevăzute la alin. (1) se asigură că:

a)înţeleg clar riscurile de spălare de bani şi de finanţare a terorismului;

b)au acces la toate informaţiile relevante privind riscurile specifice interne şi internaţionale legate de clienţii, produsele şi serviciile entităţilor raportoare;

c)stabilesc frecvenţa şi intensitatea supravegherii în funcţie de profilul de risc al entităţilor raportoare şi riscurilor de spălare de bani şi de finanţare a terorismului, care se revizuieşte în mod periodic, precum şi atunci când există evenimente sau schimbări majore în conducerea entităţilor raportoare.

Art. 27

(1)Banca Naţională a României deţine atribuţii exclusive privind supravegherea şi controlul, pe bază de risc, al respectării dispoziţiilor prezentei legi de către următoarele categorii de entităţi, ce desfăşoară activitate şi au prezenţă fizică pe teritoriul României:

a)instituţiile de credit persoane juridice române şi sucursalele instituţiilor de credit persoane juridice străine;

b)instituţiile de plată persoane juridice române şi sucursalele instituţiilor de plată din alte state membre;

c)instituţiile emitente de monedă electronică persoane juridice române şi sucursalele instituţiilor emitente de monedă electronică din alte state membre;

d)instituţiile financiare nebancare înscrise în Registrul special şi instituţiile financiare nebancare înscrise numai în Registrul general care au şi statut de instituţie de plată sau instituţie emitentă de monedă electronică.

(2)În cazul instituţiilor prevăzute la alin. (1) lit. a)-c) persoane juridice române, Banca Naţională a României supraveghează şi controlează activitatea prestată de acestea în mod direct pe teritoriul unui alt stat membru.

(3)Entităţile supravegheate şi controlate de Banca Naţională a României îi transmit, conform legii, orice informaţii deţinute, la solicitarea acesteia, în scopul supravegherii respectării dispoziţiilor prezentei legi sau îndeplinirii altor atribuţii legale.

(4)Banca Naţională a României poate realiza supravegherea atât pe baza informaţiilor furnizate de aceste entităţi potrivit solicitărilor Băncii Naţionale a României, cât şi prin inspecţii efectuate la sediul şi la unităţile teritoriale ale acestora şi al entităţilor către care acestea au externalizat activităţi, inclusiv agenţi şi distribuitori, prin personalul împuternicit în acest sens sau prin auditori financiari sau experţi numiţi de Banca Naţională a României, ori de câte ori consideră necesar.

(5)Banca Naţională a României poate face recomandări entităţilor prevăzute la alin. (1), în vederea adoptării de măsuri corespunzătoare de către acestea pentru îmbunătăţirea cadrului de administrare, a politicilor, procedurilor şi controalelor implementate pentru a atenua şi a gestiona cu eficacitate riscurile de spălare a banilor şi de finanţare a terorismului. Entitatea are obligaţia de a comunica Băncii Naţionale a României măsurile întreprinse, în termenele stabilite de aceasta.

(6)Independent de formularea unor recomandări, Banca Naţională a României poate să dispună entităţilor prevăzute la alin. (1) care încalcă dispoziţiile prezentei legi sau nu implementează o recomandare în scopul reducerii riscurilor sau al înlăturării deficienţelor şi a cauzelor acestora următoarele măsuri de supraveghere:

a)să solicite entităţii îmbunătăţirea cadrului de administrare, a politicilor, procedurilor şi controalelor implementate pentru a atenua şi a gestiona cu eficacitate riscurile de spălare a banilor şi de finanţare a terorismului, cu indicarea aspectelor ce trebuie îmbunătăţite;

b)să impună obligaţia de aplicare a măsurilor standard de cunoaştere a clientelei pentru produse, operaţiuni şi/sau clienţi în cazul cărora politicile şi procedurile interne ale entităţii stabilesc aplicarea de măsuri simplificate sau/şi impunerea obligaţiei de aplicare a măsurilor suplimentare pentru operaţiuni ori clienţi în cazul cărora acestea stabilesc aplicarea de măsuri standard sau simplificate de cunoaştere a clientelei;

c)să restricţioneze sau să limiteze activitatea, operaţiunile sau reţeaua de sucursale, agenţi şi distribuitori, inclusiv prin retragerea aprobării acordate pentru înfiinţarea sucursalelor din alte state membre sau state terţe, după caz, suspendarea activităţii sau încetarea activităţii unora dintre sucursale până la eliminarea deficienţelor;

d)să dispună încetarea prestării serviciului de plată sau de distribuţie de monedă electronică prin intermediul unui agent sau distribuitor;

e)să solicite entităţii reducerea riscurilor aferente operaţiunilor, produselor, serviciilor şi sistemelor informatice ale acesteia, cu menţionarea riscurilor ce au fost identificate şi trebuie reduse;

f)să dispună entităţii înlocuirea persoanelor desemnate să asigure conducerea compartimentelor şi/sau a sucursalelor care au responsabilităţi pe linia aplicării politicilor şi procedurilor de cunoaştere a clientelei, diminuare şi gestionare a riscurilor de spălare a banilor şi de finanţare a terorismului.

(7)Prin excepţie de la prevederile art. 43 şi 44, Banca Naţională a României poate aplica sancţiuni administrative şi/sau măsuri sancţionatoare, potrivit prezentei legi, în cazurile în care constată că o entitate prevăzută la alin. (1) şi/sau oricare dintre administratorii sau directorii entităţii sau persoanele desemnate să asigure conducerea compartimentelor sau a sucursalelor acesteia se fac vinovate, după caz, vinovaţi de următoarele fapte:

a)nerespectarea măsurilor de supraveghere dispuse de Banca Naţională a României;

b)nefurnizarea, furnizarea cu întârziere sau furnizarea de date şi informaţii eronate către Banca Naţională a României, în cadrul exercitării atribuţiilor acesteia de supraveghere şi control;

c)încălcarea gravă, repetată, sistematică – sau o combinaţie a acestora – a prevederilor art. 6 alin. (1)-(3), art. 7 alin. (1)-(5) şi (7), art. 8 alin. (1), (3), (4), (9), (12) şi (14), art. 9 alin. (1), art. 10, art. 11, art. 13 alin. (1) şi (3), art. 14-16, art. 17 alin. (1)-(3), alin. (6)-(14), art. 18 alin. (2), (3), (6) şi (8), art. 19 alin. (4), art. 21 alin. (1)-(3), art. 23 alin. (1), (3), (5) şi (6), art. 24 alin. (1)-(7) şi (9), art. 25, art. 26 alin. (5) şi (6) şi art. 33 alin. (1)-(3);

d)obstrucţionarea persoanelor împuternicite de conducerea Băncii Naţionale a României să efectueze acţiuni de supraveghere şi control;

e)iniţierea sau continuarea relaţiei de afaceri sau executării unor tranzacţii cu încălcarea prevederilor prezentei legi.

(8)În cazurile prevăzute la alin. (7), Banca Naţională a României poate aplica următoarele sancţiuni administrative:

a)avertisment scris;

b)avertisment public, ce va fi publicat pe pagina de internet a Băncii Naţionale a României, prin care se indică persoana fizică, entitatea responsabilă şi fapta săvârşită;

c)amendă aplicabilă entităţii raportoare de până la 10% din cifra de afaceri anuală totală, calculată pe baza ultimelor situaţii financiare disponibile, aprobate de organul de conducere, sau până la 23.000.000 lei;

d)amendă aplicabilă persoanei fizice responsabile, cuprinsă între 10.000 lei şi 23.000.000 lei;

e)retragerea aprobării acordate directorilor şi/sau administratorilor entităţii.

(9)Măsurile sancţionatoare care pot fi aplicate potrivit prezentei legi sunt:

a)ordin de încetare a conduitei ilicite a persoanei fizice sau juridice şi de abţinere de la repetarea acesteia;

b)interzicerea temporară a exercitării unor funcţii într-o instituţie de către persoanele prevăzute la alin. (7), responsabile de săvârşirea faptei;

c)retragerea autorizaţiei acordate entităţii.

(10)Sancţiunile administrative şi măsurile sancţionatoare prevăzute la alin. (8) şi (9) pot fi aplicate concomitent cu emiterea de recomandări sau dispunerea de măsuri de supraveghere conform prevederilor alin. (5) şi (6) sau independent de acestea. Aplicarea sancţiunilor sau măsurilor sancţionatoare se prescrie în termen de 5 ani de la data săvârşirii faptei.

(11)Prin excepţie de la dispoziţiile art. 45, la stabilirea tipului sancţiunii administrative sau a măsurii sancţionatoare şi a cuantumului amenzii, Banca Naţională a României are în vedere toate circumstanţele reale şi personale relevante ale săvârşirii faptei, inclusiv următoarele aspecte, după caz:

a)gravitatea şi durata faptei;

b)gradul de vinovăţie a persoanei fizice sau juridice responsabile;

c)soliditatea financiară a persoanei fizice sau juridice responsabile, astfel cum rezultă, de exemplu, din venitul anual al persoanei fizice responsabile sau din cifra de afaceri totală a persoanei juridice responsabile;

d)importanţa profiturilor realizate de către persoana entitatea responsabilă, în măsura în care acestea pot fi determinate;

e)gradul de cooperare a persoanei fizice sau juridice responsabile cu Banca Naţională a României;

f)încălcările săvârşite anterior de persoana fizică sau juridică responsabilă;

g)orice consecinţe potenţial sistemice ale faptei săvârşite.

(12)Sancţiunile administrative prevăzute la alin. (8) lit. c) şi d) şi măsura sancţionatoare prevăzută la alin. (9) lit. b) se aplică, distinct de sancţiunea aplicabilă persoanei juridice, persoanelor având această calitate cărora le poate fi imputată fapta, întrucât aceasta nu s-ar fi produs dacă persoanele respective şi-ar fi exercitat în mod corespunzător responsabilităţile care decurg din îndatoririle funcţiei lor stabilite conform legislaţiei aplicabile societăţilor, reglementărilor emise în aplicarea prezentei legi şi cadrului de reglementare intern.

(13)Actele prin care sunt dispuse măsurile de supraveghere, sancţiunile administrative şi măsurile sancţionatoare prevăzute la alin. (6), (8) şi (9) se emit de către guvernatorul, prim-viceguvernatorul sau viceguvernatorul Băncii Naţionale a României, cu excepţia retragerii aprobării acordate directorilor şi/sau administratorilor entităţii, interzicerii temporare a exercitării unor funcţii într-o instituţie de către persoanele prevăzute la alin. (7), responsabile de săvârşirea faptei, şi retragerii autorizaţiei acordate entităţii, a căror aplicare este de competenţa Consiliului de administraţie al Băncii Naţionale a României.

(14)Actele prevăzute la alin. (13) trebuie să cuprindă descrierea faptei şi a circumstanţelor acesteia şi temeiul de drept al dispunerii măsurii de supraveghere, sancţiunii administrative sau măsurii sancţionatoare.

(15)Actele adoptate de Banca Naţională a României conform dispoziţiilor prezentei legi, inclusiv cele cu privire la retragerea aprobării acordate directorilor şi/sau administratorilor entităţii, interzicerea temporară a exercitării unor funcţii într-o instituţie de către persoanele prevăzute la alin. (7), responsabile de săvârşirea faptei, şi retragerea autorizaţiei acordate entităţii, pot fi contestate în termen de 15 zile de la comunicare, la Consiliul de administraţie al Băncii Naţionale a României, care se pronunţă prin hotărâre motivată în termen de 30 de zile de la data sesizării. Hotărârea Consiliului de administraţie al Băncii Naţionale a României poate fi atacată la Secţia de contencios administrativ şi fiscal a Înaltei Curţi de Casaţie şi Justiţie, în termen de 15 zile de la comunicare Banca Naţională a României este singura autoritate în măsură a se pronunţa asupra considerentelor de oportunitate, a evaluărilor şi analizelor calitative şi cantitative care stau la baza emiterii actelor sale.

(16)Banca Naţională a României supraveghează, pe bază de risc, dacă agenţii şi distribuitorii din România ai instituţiilor emitente de monedă electronică şi instituţiilor de plată din alte state membre asigură respectarea prevederilor legale în materie de prevenire şi combatere a spălării banilor şi finanţării terorismului şi, în cazul unor deficienţe grave care necesită soluţii imediate, poate lua măsuri adecvate şi proporţionale prevăzute la alin. (17).

(17)În cazul identificării la agenţii şi distribuitorii prevăzuţi la alin. (16) a unor deficienţe grave care necesită soluţii imediate, Banca Naţională a României poate lua următoarele măsuri temporare de remediere a situaţiei:

a)plafonarea volumului tranzacţionat total la nivel de agent sau distribuitor, pe client sau pe produs/suspendarea derulării activităţii distribuitorului instituţiei emitente de monedă electronică sau agentului instituţiei de plată sau instituţiei emitente de monedă electronică din alt stat membru;

b)dispunerea prezentării unui plan de restabilire a conformităţii cu cerinţele legale în materie de prevenire şi combatere a spălării banilor şi finanţării terorismului;

c)solicitarea îmbunătăţirii cadrului de administrare a riscurilor, a procedurilor, proceselor şi controalelor implementate în vederea respectării dispoziţiilor legale în materie de prevenire şi combatere a spălării banilor şi finanţării terorismului;

d)transmiterea informaţiilor relevante către autoritatea competentă din statul membru de origine al instituţiei financiare care derulează activitatea prin agent sau distribuitor;

e)plafonarea valorii maxime a transferurilor/monedei electronice vândute unui client/unitate de timp.

(18)Măsurile prevăzute la alin. (17) lit. a) şi e) pot fi impuse până la remedierea deficienţelor identificate, dar fără a depăşi un an.

(19)Amenzile încasate se fac venituri la bugetul de stat, în cazul celor aplicate persoanelor juridice, şi, respectiv, la bugetul local, în cazul celor aplicate persoanelor fizice. Executarea se realizează în condiţiile prevăzute de dispoziţiile legale privind executarea silită a creanţelor fiscale.

Art. 28

(1)Autoritatea de Supraveghere Financiară are atribuţii exclusive de reglementare, supraveghere şi control în ceea ce priveşte respectarea dispoziţiilor prezentei legi de către instituţiile financiare aflate sub supravegherea sa, potrivit legislaţiei proprii, inclusiv de către sucursalele instituţiilor financiare străine ce desfăşoară activitate şi au prezenţă fizică pe teritoriul României.

(2)Entităţile prevăzute la alin. (1) transmit Autorităţii de Supraveghere Financiară orice informaţii solicitate în scopul supravegherii şi controlului respectării dispoziţiilor prezentei legi sau îndeplinirii altor atribuţii legale.

(3)Supravegherea şi controlul sunt realizate atât pe baza informaţiilor şi raportărilor furnizate de entităţile prevăzute la alin. (1), cât şi prin acţiuni de control efectuate la sediul şi la unităţile teritoriale ale acestora, prin personalul împuternicit în acest sens, ori de câte ori se consideră necesar.

(4)Atunci când se consideră necesar, Autoritatea de Supraveghere Financiară poate solicita ca anumite verificări să fie efectuate de către auditorii entităţilor prevăzute la alin. (1), concluziile verificărilor urmând a fi puse la dispoziţia Autorităţii de Supraveghere Financiară, în termenele stabilite de către aceasta.

(5)Pentru aplicarea prezentei legi, Autoritatea de Supraveghere Financiară este singura autoritate în măsură a se pronunţa asupra oportunităţii, a evaluărilor şi analizelor calitative care stau la baza emiterii actelor sale.

(6)Autoritatea de Supraveghere Financiară poate să dispună entităţilor prevăzute la alin. (1) care încalcă dispoziţiile prezentei legi, ale reglementărilor ori ale altor acte emise în aplicarea prezentei legi recomandări, măsuri de remediere şi/sau de sancţionare prin reglementările emise potrivit competenţelor statutare ale acesteia, în scopul reducerii riscurilor sau al înlăturării deficienţelor şi al cauzelor acestora.

(7)Recomandările sau măsurile de remediere se pot emite/dispune independent sau concomitent cu aplicarea unor sancţiuni.

(8)Deciziile de sancţionare sau de dispunere de măsuri sunt adoptate de către Consiliul Autorităţii de Supraveghere Financiară, sub semnătura preşedintelui Autorităţii de Supraveghere Financiară.

Art. 29

(1)În aplicarea Regulamentului (UE) 2015/847 se desemnează în calitate de autorităţi responsabile cu supravegherea şi controlul respectării dispoziţiilor privind informaţiile care însoţesc transferurile de fonduri:

a)Banca Naţională a României, pentru entităţile pe care aceasta le supraveghează potrivit prevederilor art. 26;

b)Oficiul Naţional de Prevenire şi Combatere a Spălării Banilor, pentru furnizorii de servicii poştale care prestează servicii de plată potrivit cadrului legislativ naţional aplicabil.

(2)Sunt exceptate de la aplicarea Regulamentului (UE) 2015/847 transferurile de fonduri prevăzute la art. 2 alin. (5) din regulament, care îndeplinesc condiţiile cumulative enumerate de respectivele prevederi.

(3)Banca Naţională a României exercită competenţele de supraveghere şi control prevăzute la alin. (1) lit. a) cu aplicarea, în mod corespunzător, a dispoziţiilor art. 27 alin. (3)-(19).

Art. 30

(1)Autorizarea sau înregistrarea entităţilor care desfăşoară activităţi de schimb valutar pe teritoriul României, altele decât cele ce fac obiectul supravegherii Băncii Naţionale a României conform prezentei legi, se realizează de către Ministerul Finanţelor Publice, prin Comisia de autorizare a activităţii de schimb valutar, denumită în continuare Comisia.

(2)Dispoziţiile legale referitoare la procedura aprobării tacite nu se aplică în cadrul procedurii de autorizare şi/sau înregistrare a entităţilor prevăzute la alin. (1).

(3)Componenţa Comisiei prevăzute la alin. (1) se stabileşte prin ordin comun al ministrului finanţelor publice, al ministrului afacerilor interne şi al preşedintelui Oficiului, din structura acesteia făcând parte cel puţin câte un reprezentant al Ministerului Finanţelor Publice, al Ministerului Afacerilor Interne şi al Oficiului.

(4)Procedura de autorizare şi/sau de înregistrare se Stabileşte prin hotărâre a Guvernului, elaborată de Ministerul Finanţelor Publice împreună cu Ministerul Afacerilor Interne şi cu avizul Oficiului, în termen de 90 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei legi.

(5)Conversia valutară efectuată de intermediarii de pe piaţa de capital în numele clienţilor proprii, ca serviciu conex asociat serviciilor principale de tranzacţionare, nu se încadrează în activitatea prevăzută alin. (1).

Art. 31

(1)Este interzisă desfăşurarea activităţilor fără autorizare sau înregistrare de către următoarele entităţi: case de schimb valutar şi de încasare a cecurilor de călătorie, furnizorii de servicii definiţi conform art. 2 lit. l), precum şi furnizori de servicii de jocuri de noroc.

(2)Autorităţile competente prevăzute la art. 26 alin. (1) au obligaţia de a verifica dacă persoanele care deţin o funcţie de conducere în cadrul entităţilor prevăzute la alin. (1) şi persoanele care sunt beneficiarii reali ai acestor entităţi sunt persoane potrivite şi competente, care pot proteja entităţile respective împotriva utilizării lor abuzive în scopuri infracţionale.

(3)Autorităţile competente prevăzute la art. 26 alin. (1) au obligaţia de a adopta măsurile necesare, în ceea ce priveşte entităţile raportoare prevăzute la art. 5 alin. (1) lit. e), f) şi h), pentru a împiedica persoanele condamnate definitiv pentru infracţiunea de spălare a banilor sau de finanţare a terorismului să deţină o funcţie de conducere în cadrul acelor entităţi sau să fie beneficiarii reali ai acestora.

Art. 32

(1)În situaţiile prevăzute de standardele tehnice de reglementare emise de Autoritatea bancară europeană, emitenţii de monedă electronică şi prestatorii de servicii de plată autorizaţi în alte state membre care desfăşoară activitate pe teritoriul României în baza dreptului de stabilire sub altă formă decât prin intermediul unei sucursale, potrivit legislaţiei aplicabile, stabilesc un punct unic de contact pe teritoriul României.

(2)Punctul unic de contact este mandatat de entitatea obligată din alte state membre să asigure respectarea, de către toate persoanele din România care prestează servicii în numele acesteia, a cerinţelor în materie de combatere a spălării banilor şi a finanţării terorismului şi facilitează exercitarea de către Banca Naţională a României a funcţiei de supraveghere, inclusiv prin furnizarea, la cerere, de documente şi informaţii.

(3)În aplicarea dispoziţiilor alin. (2), punctul unic de contact îndeplineşte funcţiile prevăzute în standardele tehnice de reglementare elaborate de Autoritatea bancară europeană.

CAPITOLUL VIII: Analiza şi prelucrarea informaţiilor cu caracter financiar, schimbul de informaţii şi interzicerea divulgării

Art. 33

(1)Oficiul solicită entităţilor raportoare, autorităţilor sau instituţiilor publice sau private datele şi informaţiile necesare îndeplinirii atribuţiilor stabilite de lege. Datele şi informaţiile solicitate sunt transmise Oficiului exclusiv în format electronic şi sunt prelucrate şi utilizate în cadrul Oficiului în regim de confidenţialitate, cu respectarea măsurilor de securitate ale prelucrărilor de date cu caracter personal.

(2)Entităţile raportoare, autorităţile şi instituţiile publice şi private sunt obligate să comunice direct Oficiului datele şi informaţiile solicitate, în formatul indicat de Oficiu, în termen de maximum 15 zile de la data primirii cererii, iar pentru cererile care prezintă un caracter de urgenţă, marcate în acest sens, în termenul indicat de Oficiu, chiar dacă acestea nu au transmis un raport de tranzacţii suspecte în conformitate cu dispoziţiile art. 6 alin. (1).

(3)În cazul solicitărilor de informaţii efectuate de Oficiu sau de alte autorităţi şi instituţii competente, prin care se verifică dacă entităţile raportoare au sau au avut în cursul unei perioade precedente de 5 ani o relaţie de afaceri cu anumite persoane şi care este natura relaţiei respective, entităţile raportoare sunt obligate să instituie sisteme care să le permită să răspundă în mod complet şi rapid direct împuterniciţilor Oficiului sau ai altor autorităţi competente conform legii, prin canale sigure, care să garanteze confidenţialitatea deplină a cererilor de informaţii.

(4)Secretul profesional şi secretul bancar la care sunt ţinute entităţile raportoare, inclusiv cele prevăzute prin legi speciale, nu sunt opozabile Oficiului, cu excepţia entităţilor prevăzute la alin. (5).

(5)Avocaţii vor aduce la îndeplinire dispoziţiile prevăzute de prezenta lege, cu respectarea dispoziţiilor prevăzute de Legea nr. 51/1995 pentru organizarea şi exercitarea profesiei de avocat, republicată, cu modificările ulterioare, privind păstrarea secretului profesional.

(6)În scopul îndeplinirii obligaţiilor legale ce revin Băncii Naţionale a României şi Autorităţii de Supraveghere Financiară, Oficiul furnizează, la cererea motivată a acestora, informaţii cu privire la persoane şi entităţi care au asociat risc de spălare a banilor şi finanţare a terorismului.

Art. 34

(1)Oficiul analizează şi prelucrează informaţiile, iar atunci când se constată existenţa unor indicii de spălare a banilor sau de finanţare a terorismului, informează de îndată Parchetul de pe lângă Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie.

(2)Oficiul informează de îndată Serviciul Român de Informaţii cu privire la operaţiunile suspecte de finanţare a terorismului.

(3)Oficiul informează cu privire la suspiciuni de săvârşire a altor infracţiuni decât cele de spălare a banilor sau de finanţare a terorismului organele de urmărire penală şi, după caz, alte autorităţi competente.

(4)Oficiul poate transmite, din proprie iniţiativă, informaţii autorităţilor competente sau instituţiilor publice cu privire la situaţii de neconformitate a entităţilor raportoare, precum şi la aspecte relevante în domeniul de activitate al acestora.

(5)Dacă Oficiul nu constată existenţa unor indicii de spălare a banilor, suspiciuni de finanţare a terorismului sau suspiciuni de săvârşire a altor infracţiuni decât cele de spălare a banilor sau de finanţare a terorismului, informaţiile sunt păstrate în evidenţă timp de 5 ani de la momentul înregistrării în Oficiu. Dacă informaţiile confidenţiale păstrate în evidenţă nu sunt valorificate şi completate timp de 5 ani, acestea se distrug şi se şterg de drept din bazele de date.

(6)Identitatea persoanei fizice care a informat persoana fizică desemnată în conformitate cu art. 23 alin. (1), precum şi a persoanei fizice care, în conformitate cu art. 23 alin. (1), a sesizat Oficiul nu poate fi dezvăluită în cuprinsul informării.

(7)Sesizările anonime nu vor fi verificate şi prelucrate.

(8)Organele de urmărire penală vor comunica, anual, Oficiului stadiul de rezolvare a informărilor transmise, precum şi cuantumul sumelor aflate în conturile persoanelor fizice sau juridice pentru care s-a dispus blocarea, ca urmare a suspendărilor efectuate ori a măsurilor asigurătorii dispuse.

(9)Oficiul furnizează feedback entităţilor raportoare, autorităţii vamale, precum şi autorităţilor cu atribuţii de control financiar, fiscal şi celor de supraveghere prudenţială, ori de câte ori este posibil, printr-o procedură considerată adecvată, referitor la eficacitatea şi acţiunile întreprinse de Oficiu ca urmare a rapoartelor primite de la entităţile raportoare.

(10)Documentele transmise de Oficiu nu pot fi folosite ca probe în cadrul unor proceduri judiciare, civile sau administrative, cu excepţia aplicării prevederilor art. 43.

Art. 35

(1)La cererea autorităţilor competente la nivel naţional prevăzute la art. 34 alin. (1)-(3), motivată de suspiciuni de spălare a banilor, infracţiuni generatoare de bunuri supuse spălării banilor sau de finanţare a terorismului, Oficiul va disemina informaţiile deţinute către acestea.

(2)Decizia privind transmiterea informaţiilor prevăzute la alin. (1) aparţine Oficiului, iar în cazul netransmiterii, acesta motivează autorităţilor competente solicitante refuzul schimbului de informaţii.

(3)Cererea de informaţii cuprinde, în mod obligatoriu, cel puţin următoarele elemente: faptele relevante, contextul, motivele cererii şi modul în care se vor utiliza informaţiile furnizate.

(4)Autorităţile competente au obligaţia de a comunica Oficiului modul în care au fost utilizate informaţiile transmise de acesta potrivit alin. (1).

(5)Oficiul poate refuza să facă schimb de informaţii prevăzute la alin. (1) în cazul în care există motive de fapt pentru a presupune că furnizarea unor astfel de informaţii ar avea un impact negativ asupra analizelor în curs de desfăşurare sau, în circumstanţe excepţionale, în cazul în care divulgarea informaţiilor ar fi în mod clar disproporţionată faţă de interesele legitime ale unei persoane fizice sau juridice sau ar fi irelevantă în ceea ce priveşte scopurile pentru care a fost solicitată.

(6)Prevederile alin. (2)-(5) nu se aplică în situaţia cererilor de informaţii formulate de instituţiile prevăzute la art. 1 alin. (1) lit. c) în activitatea de realizare a securităţii naţionale.

Art. 36

(1)Oficiul poate face schimb de informaţii, din proprie iniţiativă sau la cerere, în baza reciprocităţii, prin canale protejate de comunicare, cu instituţii străine care au funcţii asemănătoare sau cu alte autorităţi competente din alte state membre sau state terţe, care au obligaţia păstrării secretului în condiţii similare, dacă asemenea comunicări sunt făcute în scopul prevenirii şi combaterii spălării banilor şi a finanţării terorismului, inclusiv în ceea ce priveşte recuperarea produselor acestor infracţiuni.

(2)Schimbul de informaţii prevăzut la alin. (1) se realizează în mod spontan sau la cerere, fără deosebire de tipul de infracţiuni generatoare de bunuri supuse spălării banilor şi chiar dacă tipul acestora nu a fost identificat la momentul efectuării schimbului de informaţii.

(3)Informaţiile deţinute de Oficiu de la o unitate de informaţii financiare prevăzută la alin. (1) pot fi transmise doar autorităţilor prevăzute la art. 34 alin. (1) şi (3), numai cu autorizaţia prealabilă a unităţii de informaţii financiare care a furnizat informaţiile, şi pot fi utilizate numai în scopul pentru care au fost solicitate.

(4)Atunci când Oficiul primeşte un raport de tranzacţii suspecte care se referă la un alt stat membru, acesta este redirecţionat cu promptitudine către unitatea de informaţii financiare din statul membru respectiv.

(5)Pentru a răspunde cererilor de informaţii în timp util, Oficiul exercită toate competenţele stabilite de lege referitoare la primirea şi analizarea informaţiilor.

(6)Atunci când Oficiul primeşte o solicitare de la o unitate de informaţii financiare din alt stat membru, având ca obiect obţinerea de informaţii suplimentare de la o entitate obligată stabilită pe teritoriul României şi care desfăşoară activitate pe teritoriul statului solicitant, aprobarea prealabilă se transferă cu promptitudine.

(7)În cazul în care Oficiul doreşte să obţină informaţii suplimentare de la o entitate care îşi desfăşoară activitatea pe teritoriul României şi este stabilită într-un alt stat membru, formulează o cerere în acest sens către unitatea de informaţii financiare a statului membru în cauză.

(8)Oficiul poate refuza furnizarea acordului de diseminare a informaţiilor transmise în baza alin. (1) dacă acesta va fi în afara scopului prevederilor prezentei legi sau ar putea impieta o investigaţie penală, ar putea prejudicia interesele legitime ale unei persoane fizice sau juridice sau contravine sistemului juridic naţional sau suveranităţii, securităţii, intereselor naţionale sau acordurilor internaţionale, motivând corespunzător solicitantului refuzul.

(9)Cererea de informaţii cuprinde, în mod obligatoriu, cel puţin următoarele elemente: faptele relevante, contextul, motivele cererii şi modul în care se vor utiliza informaţiile furnizate.

Art. 37

(1)Aplicarea prevederilor art. 6, art. 7 şi art. 9 alin. (1) de către entităţile raportoare, directori sau angajaţi ai acestora nu constituie încălcare a unei restricţii de divulgare impuse prin contract sau printr-un act cu putere de lege ori act administrativ şi nu atrage niciun fel de răspundere pentru entitatea obligată sau angajaţii acesteia, chiar şi în împrejurarea în care aceştia nu au cunoscut cu precizie tipul de activitate infracţională şi indiferent dacă respectiva activitate a avut ioc sau nu.

(2)Entităţile raportoare sunt obligate să asigure protecţia angajaţilor şi reprezentanţilor lor care raportează, fie la nivel intern, fie către Oficiu, suspiciuni de spălare a banilor sau de finanţare a terorismului, faţă de expunerea la ameninţări, acţiuni ostile ori discriminatorii la locul de muncă, inclusiv să asigure confidenţialitatea cu privire la identitatea acestora.

(3)Entităţile raportoare sunt obligate să instituie proceduri corespunzătoare pentru angajaţi sau persoanele aflate într-o poziţie similară privind raportarea încălcărilor, la nivel intern, prin intermediul unui canal specific, independent şi anonim, proporţional cu natura şi dimensiunea entităţii obligate în cauză.

Art. 38

(1)Este interzisă folosirea în scop personal de către salariaţii entităţilor raportoare a informaţiilor confidenţiale primite în temeiul prezentei legi, atât în timpul activităţii, cât şi după încetarea acesteia.

(2)Entităţile raportoare, organele de conducere, de administrare şi de control ale societăţii, directorii şi angajaţii entităţilor acestora au obligaţia de a nu transmite, în afara condiţiilor prevăzute de lege, informaţiile deţinute în legătură cu spălarea banilor şi finanţarea terorismului şi de a nu divulga clienţilor vizaţi şi nici altor terţi faptul că informaţiile sunt în curs de transmitere, au fost sau vor fi transmise în conformitate cu art. 6 şi art. 9 alin. (1) sau că este în curs sau ar putea fi efectuată o analiză privind spălarea banilor sau finanţarea terorismului.

(3)Săvârşirea următoarelor fapte în exercitarea atribuţiilor de serviciu nu constituie o încălcare a interdicţiei prevăzute la alin. (2):

a)transmiterea de informaţii între instituţiile de credit şi instituţiile financiare din state membre, cu condiţia ca acestea să aparţină aceluiaşi grup, sau între respectivele instituţii şi sucursalele şi filialele deţinute în proporţie majoritară stabilite în state terţe, cu condiţia ca respectivele sucursale şi filiale să respecte pe deplin politicile şi procedurile la nivel de grup, inclusiv procedurile privind schimbul de informaţii în cadrul grupului, iar aceste politici şi proceduri la nivel de grup să fie conforme cu cerinţele stabilite de prezenta lege;

b)transmiterea de informaţii între persoanele prevăzute la art. 5 alin. (1) lit. e) şi f) din state membre ori între acestea şi entităţile similare din state terţe care impun condiţii echivalente cu cele prevăzute în prezenta lege, care îşi desfăşoară activitatea profesională în cadrul aceleiaşi persoane juridice ori al aceleiaşi structuri în care acţionariatul, administrarea sau controlul de conformitate este comun;

c)transmiterea de informaţii între persoanele prevăzute la art. 5 alin. (1) lit. a), b). e) şi f), situate în state membre ori state terţe care impun cerinţe echivalente cu cele din prezenta lege, în cazurile legate de acelaşi client sau de aceeaşi tranzacţie derulată prin două sau mai multe dintre persoanele anterior menţionate, cu condiţia ca acestea să provină din aceeaşi categorie profesională şi să li se aplice cerinţe echivalente în privinţa secretului profesional şi al protecţiei datelor cu caracter personal;

d)transmiterea, în cadrul unui grup, a informaţiilor raportate către Oficiu referitoare la suspiciunea că bunurile/fondurile provin din activităţi infracţionale sau au legătură cu finanţarea terorismului, cu excepţia cazului în care Oficiul interzice acest lucru.

(4)Nu se consideră o încălcare a obligaţiilor prevăzute la alin. (2) fapta persoanelor prevăzute la art. 5 alin. (1) lit. e) şi f) care, în conformitate cu prevederile statutare, încearcă să descurajeze un client să desfăşoare activităţi ilicite.

CAPITOLUL IX: Oficiul Naţional de Prevenire şi Combatere a Spălării Banilor

Art. 39

(1)Oficiul Naţional de Prevenire şi Combatere a Spălării Banilor este unitatea de informaţii financiare a României, de tip administrativ, cu sediul în municipiul Bucureşti, organ de specialitate cu personalitate juridică, independent şi autonom din punct de vedere operaţional şi funcţional, în subordinea Guvernului şi în coordonarea prim-ministrului.

(2)Obiectul de activitate al Oficiului îl constituie primirea, analiza, prelucrarea şi diseminarea informaţiilor cu caracter financiar, supravegherea şi controlul, conform legii, al entităţilor raportoare în scopul prevenirii şi combaterii spălării banilor şi a finanţării terorismului.

(3)În îndeplinirea obiectului său de activitate, Oficiul:

a)primeşte rapoartele prevăzute în prezenta lege, precum şi alte informaţii de la entităţi raportoare, autorităţi şi instituţii publice în legătură cu spălarea banilor, infracţiuni generatoare de bunuri supuse spălării banilor şi finanţarea terorismului;

b)colectează informaţiile primite prin crearea de baze de date proprii;

c)solicită entităţilor raportoare, autorităţilor sau instituţiilor publice sau private datele şi informaţiile necesare îndeplinirii atribuţiilor stabilite de lege, inclusiv informaţii clasificate;

d)evaluează, procesează şi analizează informaţiile primite;

e)dispune, în condiţiile legii, suspendarea tranzacţiilor aflate în legătură cu o activitate suspectă de spălare a banilor sau de finanţare a terorismului şi poate dispune revocarea măsurii suspendării, în temeiul prevederilor prezentei legi;

f)diseminează rezultatele analizelor efectuate către autorităţile abilitate în condiţiile prezentei legi;

g)păstrează în evidenţă informaţiile dacă nu se constată existenţa unor indicii de spălare a banilor, suspiciuni de finanţare a terorismului sau suspiciuni de săvârşire a altor infracţiuni decât cele de spălare a banilor sau de finanţare a terorismului;

h)informează alte autorităţi publice în legătură cu evoluţii, ameninţări, vulnerabilităţi, riscuri de spălare a banilor şi/sau de finanţare a terorismului;

i)cooperează cu organismele de autoreglementare cu privire la modul de implementare a obligaţiilor ce le revin în baza prezentei legi şi a legislaţiei secundare în domeniu;

j)emite instrucţiuni, recomandări şi puncte de vedere pentru entităţile raportoare în vederea asigurării unei implementări eficiente a obligaţiilor ce le revin în baza prezentei legi, inclusiv în sensul indicării ca suspectă a unei activităţi şi/sau al suspendării efectuării unei tranzacţii, pe baza transmiterii datelor de identificare ale unei persoane sau a unor indicatori sau tipologii specifice;

k)adoptă, prin ordin al preşedintelui, cel puţin următoarele regulamente/ghiduri în domeniul prevenirii şi combaterii spălării banilor şi a finanţării terorismului: regulamentul privind transmiterea informaţiilor către Oficiu, regulamentul privind furnizarea de feedback entităţilor raportoare în legătură cu informaţiile transmise Oficiului, ghidul privind indicatorii de suspiciune şi tipologii, regulamentul privind înregistrarea entităţii raportoare în evidenţele Oficiului, ghidul privind criteriile şi regulile de recunoaştere a situaţiilor de risc ridicat sau scăzut de spălare de bani şi/sau de finanţare a terorismului;

l)primeşte notificările, primeşte şi soluţionează cererile de autorizare a efectuării unor tranzacţii financiare, în cazul restricţiilor privind anumite transferuri de fonduri şi servicii financiare având drept scop prevenirea proliferării nucleare;

m)supraveghează şi controlează entităţile raportoare cu privire la punerea în aplicare a sancţiunilor internaţionale, în baza legislaţiei în domeniu;

n)supraveghează şi controlează entităţile raportoare din domeniul propriu de competenţă, cu privire la modul de implementare a obligaţiilor ce le revin în baza prezentei legi şi a legislaţiei secundare în domeniu;

o)constată contravenţiile şi aplică sancţiunile entităţilor raportoare din domeniul propriu de competenţă prevăzute de prezenta lege, prin agenţii constatatori proprii, prin proces-verbal de constatare şi sancţionare a contravenţiilor;

p)organizează instruiri în domeniul prevenirii utilizării sistemului financiar în scopul spălării banilor şi finanţării terorismului;

q)face schimb de informaţii, din proprie iniţiativă sau la cerere, în baza reciprocităţii, cu instituţii care au funcţii asemănătoare sau cu alte autorităţi competente din alte state membre sau state terţe şi care au obligaţia păstrării secretului în condiţii similare, conform prevederilor legii;

r)face schimb de informaţii la nivel naţional cu autorităţile competente conform prevederilor prezentei legi;

s)publică raportul de activitate anual.

(4)Funcţia de analiză vizează cel puţin analiza operaţională, care se axează pe cazurile individuale şi obiectivele specifice sau pe informaţiile selectate adecvate în funcţie de tipul şi volumul informaţiilor primite şi de utilizarea preconizată a informaţiilor după comunicarea acestora şi analiza strategică pentru abordarea tendinţelor şi a practicilor recurente de spălare a banilor şi de finanţare a terorismului.

(5)În vederea îndeplinirii obiectului său de activitate, Oficiul are acces, în mod direct, în timp util, la informaţiile financiare, fiscale, administrative, precum şi orice alte informaţii de la autorităţi de aplicare a legii şi organe de urmărire penală, pentru îndeplinirea sarcinilor în mod corespunzător.

(6)Oficiul reprezintă România în domeniul propriu de competenţă şi promovează schimbul de experienţă în relaţiile cu organizaţiile şi instituţiile internaţionale de profil, cooperează cu unităţile de informaţii financiare străine, poate participa la activităţile organismelor internaţionale de profil şi poate fi membru al acestora.

(7)Oficiul poate încheia protocoale şi/sau acorduri de cooperare cu autorităţile abilitate naţionale, precum şi cu instituţii naţionale din alte state sau internaţionale care au atribuţii asemănătoare şi care au obligaţia păstrării secretului în condiţii similare.

(8)Oficiul va comunica în scris Comisiei informaţiile prevăzute la alin. (1).

Art. 40

(1)În vederea exercitării atribuţiilor sale, Oficiul are constituit un aparat propriu format din personal contractual, la nivel central, a cărui organigramă este stabilită prin regulamentul de organizare şi funcţionare a Oficiului, aprobat prin hotărâre a Guvernului, şi beneficiază de resurse financiare, umane şi tehnice adecvate.

(2)Oficiul este condus de un preşedinte, care are calitatea de ordonator principal de credite, şi de un vicepreşedinte, numiţi prin hotărâre a Guvernului. Preşedintele Oficiului este demnitar cu rang de secretar de stat. Vicepreşedintele este demnitar cu rang de subsecretar de stat.

(3)Preşedintele şi vicepreşedintele Oficiului sunt numiţi pentru un mandat de 4 ani, aceştia putând fi reînvestiţi o singură dată, pentru încă 4 ani.

(4)Preşedintele şi vicepreşedintele trebuie să îndeplinească cumulativ, la data numirii, următoarele condiţii:

a)să fie licenţiaţi şi să aibă cel puţin 10 ani vechime într-o funcţie economică sau juridică;

b)să aibă cetăţenia română şi domiciliul în România;

c)să aibă capacitate deplină de exerciţiu;

d)să se bucure de o înaltă reputaţie profesională;

e)să aibă experienţă managerială de minimum 3 ani în funcţii de conducere;

f)să nu fi fost sancţionaţi disciplinar în ultimii 5 ani.

(5)În caz de absenţă ori de indisponibilitate a preşedintelui, atribuţiile acestuia sunt preluate de către vicepreşedinte pe durata absenţei sau a indisponibilităţii.

Art. 41

(1)Angajarea personalului Oficiului se face pe bază de concurs sau examen, organizat potrivit reglementărilor legale în vigoare. Condiţiile specifice necesare pentru ocuparea funcţiilor în cadrul Oficiului sunt stabilite prin regulamentul de organizare şi funcţionare.

(2)Personalul Oficiului are obligaţia de a nu transmite informaţiile confidenţiale primite în timpul activităţii decât în condiţiile legii. Obligaţia se menţine pe termen nelimitat.

(3)Este interzisă folosirea în scop personal de către salariaţii Oficiului a informaţiilor confidenţiale primite şi prelucrate în cadrul Oficiului, atât în timpul activităţii, cât şi după încetarea acesteia.

(4)Pentru verificarea îndeplinirii criteriilor de competenţă profesională şi de performanţă, personalul Oficiului este supus în fiecare an unei evaluări conform legii.

(5)Personalul Oficiului răspunde disciplinar pentru abaterile de la îndatoririle de serviciu.

(6)Personalul Oficiului trebuie să fie absolvenţi ai unei instituţii de învăţământ superior cu specializare economică sau juridică ori absolvenţi cu studii medii, după caz, cu vechimea prevăzută de lege. Pentru activitatea informatică se pot angaja în funcţia de analist financiar absolvenţi ai unei instituţii de învăţământ superior de profil informatic, iar pentru activitatea de relaţii internaţionale se pot angaja în funcţia de analist financiar absolvenţi ai unei instituţii de învăţământ superior cu specializare în limbi străine, comunicare şi relaţii publice sau administraţie publică.

(7)Vechimea în Oficiu este considerată vechime în specialitate.

(8)Forma şi conţinutul procesului-verbal de constatare şi sancţionare a contravenţiilor şi ale legitimaţiilor de control vor fi stabilite prin ordin al preşedintelui Oficiului, care se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

(9)Agenţii constatatori ai Oficiului beneficiază de protecţia legii în exercitarea atribuţiilor de serviciu. La cererea motivată a agenţilor constatatori, Oficiul poate solicita organelor abilitate asigurarea protecţiei împotriva ameninţărilor, violenţelor şi faptelor de ultraj.

(10)Pentru funcţionarea Oficiului, Guvernul aprobă prin hotărâre, în condiţiile legii, transmiterea în folosinţă a unor imobile din domeniul public al statului, în termen de 60 de zile de la data înregistrării cererii. De asemenea, Oficiul poate închiria, în condiţiile legii, imobilele necesare funcţionării în condiţii optime.

(11)Pentru îndeplinirea obiectului de activitate se alocă resurse corespunzătoare, inclusiv pentru cooperarea cu alte unităţi de informaţii financiare, în vederea aplicării tehnologiilor de ultimă generaţie, conform legislaţiei naţionale în vigoare, care să permită Oficiului confruntarea datelor cu datele altor instituţii similare într-un mod anonim, precum şi confruntarea datelor Oficiului de către unităţile de informaţii financiare din statele membre într-un mod anonim, prin asigurarea protecţiei complete a datelor cu caracter personal, cu scopul de a detecta în alte state membre persoane care fac obiectul unor analize şi de a identifica veniturile şi fondurile acestora.

CAPITOLUL X: Răspunderi şi sancţiuni

Art. 42

(1)Încălcarea prevederilor prezentei legi atrage, după caz, răspunderea civilă, disciplinară, contravenţională, administrativă sau penală.

(2)Prin derogare de la prevederile art. 13 din Ordonanţa Guvernului nr. 2/2001 privind regimul juridic al contravenţiilor, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 180/2002, cu modificările şi completările ulterioare, aplicarea sancţiunii amenzii contravenţionale se prescrie în termen de 5 ani de la data săvârşirii faptei.

(3)Funcţia de verificare şi control exercitată de reprezentanţii împuterniciţi ai autorităţilor competente implică exerciţiul autorităţii de stat.

Art. 43

(1)Constituie contravenţie următoarele fapte, dacă nu au fost săvârşite în astfel de condiţii încât să constituie infracţiuni:

a)nerespectarea obligaţiilor prevăzute la art. 6 alin. (1)-(3), art. 8 alin. (1), (3), (4) şi (14), art. 9 alin. (1), art. 10, art. 11 alin. (1), (4)-(9), art. 13 alin. (1)-(6), art. 14-16, art. 17 alin. (1)-(3) şi (6)-(14), art. 18 alin. (2), (3), (6) şi (8), art. 19 alin. (1)-(4), (10) şi (11), art. 21 alin. (1)-(3), art. 23 alin. (1)- (3), (5) şi (6), art. 24 alin. (1)-(7) şi (9), art. 26 alin. (5);

b)nerespectarea obligaţiilor prevăzute la art. 25;

c)nerespectarea obligaţiilor prevăzute la art. 7 alin. (1)-(5) şi (7), art. 8 alin. (12), art. 26 alin. (4), art. 32 alin. (2) şi art. 33 alin. (2)-(4);

d)neîndeplinirea obligaţiei de raportare prevăzute la art. 6, atunci când organul de conducere, de administrare şi de control al societăţii, director sau un angajat al entităţii raportoare a dezvăluit la nivel intern existenţa unor indicii sau certitudini despre faptul că o faptă sau o tranzacţie a fost legată de spălarea banilor sau de finanţarea terorismului;

e)obstrucţionarea activităţii de control şi supraveghere, inclusiv nefurnizarea, furnizarea cu întârziere sau furnizarea de date şi informaţii eronate în aplicarea dispoziţiilor prezentei legi;

f)neîndeplinirea obligaţiei prevăzute la art. 37 alin. (2) şi (3);

g)iniţierea sau continuarea relaţiei de afaceri sau executarea unor tranzacţii cu încălcarea prevederilor prezentei legi.

(2)Pentru persoanele fizice, contravenţiile prevăzute la alin. (1) lit. a), d) şi g) se sancţionează cu avertisment sau amendă de la 25.000 lei la 150.000 lei, contravenţiile prevăzute la alin. (1) lit. b) se sancţionează cu avertisment sau amendă de la 20.000 lei la 120.000 lei, iar contravenţiile prevăzute la alin. (1) lit. c), e) şi f) se sancţionează cu avertisment sau amendă de la 10.000 lei la 90.000 lei.

(3)Pentru persoanele juridice contravenţiile prevăzute la alin. (1) se sancţionează cu avertisment sau cu amendă prevăzută la alin. (2) ale cărei limite maxime se majorează cu 10% din veniturile totale raportate la perioada fiscală încheiată, anterioară datei întocmirii procesului-verbal de constatare şi sancţionare a contravenţiei. Sancţiunile şi măsurile pot fi aplicate membrilor organului de conducere şi altor persoane fizice care sunt responsabile de încălcarea legii.

(4)Prevederile art. 8 alin. (2) lit. a) din Ordonanţa Guvernului nr. 2/2001, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 180/2002, cu modificările şi completările ulterioare, nu se aplică sancţiunilor prevăzute la alin. (2), (3) şi (5).

(5)În situaţia în care oricare dintre contravenţiile de la alin. (1) este săvârşită de o instituţie financiară, alta decât cele supravegheate de Banca Naţională a României, şi dacă aceasta este gravă, repetată, sistematică sau o combinaţie a acestora, fără a fi săvârşită în astfel de condiţii încât să constituie infracţiune, limitele superioare ale amenzilor prevăzute la alin. (2) şi (3) se majorează astfel:

a)pentru persoanele juridice cu 5.000.000 lei;

b)pentru persoanele fizice cu 50.000 lei.

Art. 44

(1)Pentru încălcări ale prevederilor prezentei legi, pe lângă sancţiunea amenzii contravenţionale, pot fi aplicate contravenientului una sau mai multe dintre următoarele sancţiuni contravenţionale complementare:

a)confiscarea bunurilor destinate, folosite sau rezultate din contravenţie;

b)suspendarea avizului, acordului sau a autorizaţiei de exercitare a unei activităţi ori, după caz, suspendarea activităţii operatorului economic, pe o durată de la o lună la 6 luni;

c)retragerea licenţei sau a avizului pentru anumite operaţiuni ori pentru activităţi de comerţ exterior, pe o durată de la o lună la 6 luni sau definitiv;

d)blocarea contului bancar pe o durată de la 10 zile la o lună;

e)anularea avizului, acordului sau a autorizaţiei de exercitare a unei activităţi;

f)închiderea sucursalei sau a altui sediu secundar;

g)o declaraţie publică în care se identifică persoana fizică sau juridică şi natura încălcării;

h)un ordin prin care se impune persoanei fizice sau juridice să pună capăt comportamentului respectiv şi să se abţină de la repetarea acestuia;

i)o interdicţie temporară de a exercita funcţii de conducere în entităţile raportoare împotriva oricărei persoane cu responsabilităţi de conducere într-o entitate obligată sau a oricărei alte persoane fizice declarate responsabilă de încălcare.

(2)Oficiul poate solicita motivat autorităţilor şi organismelor de autoreglementare prevăzute la art. 26 alin. (1) lit. b), c) şi e), precum şi instituţiilor cu atribuţii de autorizare a entităţilor raportoare pe care le supraveghează şi controlează Oficiul aplicarea sancţiunilor complementare.

(3)Pentru faptele prevăzute la alin. (1), autorităţile de supraveghere pot aplica suplimentar şi măsuri sancţionatoare specifice, potrivit competenţei acestora.

(4)În măsura în care nu se dispune altfel, contravenţiilor prevăzute de prezenta lege le sunt aplicabile dispoziţiile Ordonanţei Guvernului nr. 2/2001, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 180/2002, cu modificările şi completările ulterioare, cu excepţia art. 7, 12, 27 şi 28.

(5)Prin derogare de la prevederile art. 15-42 din Ordonanţa Guvernului nr. 2/2001, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 180/2002, cu modificările şi completările ulterioare, în situaţia entităţilor supravegheate de Autoritatea de Supraveghere Financiară, constatarea contravenţiilor, aplicarea sancţiunilor contravenţionale şi complementare, precum şi contestarea acestora se efectuează potrivit legislaţiei proprii.

(6)Amenzile încasate se fac venituri, după caz, la bugetul de stat sau la bugetul local, potrivit legii. Executarea se realizează în condiţiile prevăzute de dispoziţiile legale privind executarea silită a creanţelor fiscale.

(7)Contravenţiile se constată şi se sancţionează de reprezentanţii împuterniciţi ai autorităţilor prevăzute la art. 26 alin. (1) lit. b)-d) sau de Autoritatea de Supraveghere Financiară, potrivit legislaţiei proprii.

Art. 45

Autorităţile competente conform art. 26 alin. (1) iau în considerare, atunci când stabilesc tipul şi nivelul măsurilor sau sancţiunilor contravenţionale/administrative aplicate, circumstanţe relevante, precum:

a)frecvenţa, gravitatea şi durata încălcării;

b)gradul de responsabilitate a persoanei fizice sau juridice declarate responsabilă;

c)capacitatea financiară a persoanei fizice sau juridice declarate responsabilă, indicată de exemplu de venitul anual al persoanei fizice sau juridice declarate responsabilă;

d)măsura în care persoana fizică sau juridică declarată responsabilă cooperează cu autoritatea competentă;

e)încălcările anterioare comise de persoana fizică sau juridică declarată responsabilă;

f)gradul de conformare la recomandările şi planurile de măsuri formulate de către autorităţile abilitate prevăzute la art. 26 alin. (1) sau de reprezentanţii împuterniciţi anume de acestea;

g)beneficiul obţinut în urma încălcării de persoana fizică sau juridică declarată responsabilă, în măsura în care acesta poate fi determinat;

h)pierderile produse terţilor prin încălcare, în măsura îi care acestea pot fi determinate.

Art. 46

(1)Autorităţile competente prevăzute la art. 26 alin. (1) au obligaţia de a publica pe site-ul lor oficial informaţii referitoare la numărul şi tipul măsurilor sau sancţiunilor contravenţionale/administrative aplicate pentru încălcarea dispoziţiilor prezentei legi, devenite definitive, imediat după ce persoana sancţionată este informată cu privire la decizia respectivă.

(2)Informaţiile prevăzute la alin. (1) includ tipul şi natura încălcării, precum şi identitatea persoanelor responsabile şi sunt menţinute pe site pentru o perioadă de 5 ani. Datele cu caracter personal incluse în informaţiile publicate se păstrează pe site-ul oficial numai pentru o perioadă necesară, în conformitate cu normele legale în vigoare aplicabile privind protecţia datelor cu caracter personal.

(3)Autoritatea competentă poate considera publicarea datelor de identitate ale persoanelor responsabile ca fiind disproporţionată, în urma unei evaluări de la caz la caz efectuate cu privire la proporţionalitatea publicării acestor date sau în cazul în care publicarea pune în pericol stabilitatea pieţelor financiare sau o investigaţie aflată în desfăşurare, situaţie în care autoritatea competentă:

a)amână publicarea deciziei de impunere a măsurii sau a sancţiunii contravenţionale/administrative până în momentul în care motivele nepublicării încetează;

b)publică decizia de impunere a măsurii sau a sancţiunii contravenţionale/administrative cu titlu anonim, dacă publicarea cu titlu anonim asigură o protecţie eficace a datelor cu caracter personal respective; în cazul unei decizii de publicare a măsurii sau a sancţiunii contravenţionale/administrative cu titlu anonim, publicarea datelor relevante poate fi amânată o perioadă rezonabilă dacă se preconizează că, în cursul perioadei respective, motivele care au stat la baza publicării cu titlu anonim încetează;

c)nu publică decizia de impunere a măsurii sau a sancţiunii contravenţionale/administrative, în cazul în care opţiunile prevăzute la lit. a) şi b) sunt considerate insuficiente pentru a se asigura:

1.că nu va fi pusă în pericol stabilitatea pieţelor financiare; sau

2.proporţionalitatea publicării deciziei în cazurile în care măsurile respective sunt considerate a fi de natură minoră.

Art. 47

(1)Nerespectarea obligaţiilor prevăzute la art. 38 alin. (1) şi (2) şi art. 41 alin. (2) şi (3) constituie infracţiune şi se pedepseşte cu închisoare de la 6 luni la 3 ani sau cu amendă, dacă fapta nu constituie o infracţiune mai gravă.

(2)Nerespectarea obligaţiilor prevăzute la art. 31 alin. (1) constituie infracţiune şi se pedepseşte conform Legii nr. 286/2009 privind Codul penal, cu modificările şi completările ulterioare.

Art. 48

Autorităţile prevăzute la art. 26 alin. (1) lit. a) transmit, după caz, Autorităţii europene de supraveghere, Autorităţii bancare europene, Autorităţii europene pentru asigurări şi pensii ocupaţionale, Autorităţii europene pentru valori mobiliare şi pieţe:

a)toate informaţiile necesare ca acestea să îşi îndeplinească sarcinile din domeniul prevenirii şi combaterii spălării banilor şi finanţării terorismului, în conformitate cu prevederile Regulamentului (UE) nr. 1.093/2010 al Parlamentului European şi al Consiliului din 24 noiembrie 2010 de instituire a Autorităţii europene de supraveghere (Autoritatea bancară europeană), de modificare a Deciziei nr. 716/2009/CE şi de abrogare a Deciziei 2009/78/CE a Comisiei, Regulamentului (UE) nr. 1.094/2010 al Parlamentului European şi al Consiliului din 24 noiembrie 2010 de instituire a Autorităţii europene de supraveghere (Autoritatea europeană de asigurări şi pensii ocupaţionale), de modificare a Deciziei nr. 716/2009/CE şi de abrogare a Deciziei 2009/79/CE a Comisiei şi, respectiv, Regulamentului (UE) nr. 1.095/2010 al Parlamentului European şi al Consiliului din 24 noiembrie 2010 de instituire a Autorităţii europene de supraveghere (Autoritatea europeană pentru valori mobiliare şi pieţe), de modificare a Deciziei nr. 716/2009/CE şi de abrogare a Deciziei 2009/77/CE a Comisiei;

b)toate sancţiunile administrative şi măsurile impuse în conformitate cu art. 27 şi 28 instituţiilor de credit şi instituţiilor financiare, inclusiv contestaţiile cu privire la acestea şi rezultatul lor.

Art. 49

(1)Constituie infracţiunea de spălare a banilor şi se pedepseşte cu închisoare de la 3 la 10 ani:

a)schimbarea sau transferul de bunuri, cunoscând că provin din săvârşirea de infracţiuni, în scopul ascunderii sau al disimulării originii ilicite a acestor bunuri ori în scopul de a ajuta persoana care a săvârşit infracţiunea din care provin bunurile să se sustragă de la urmărire, judecată sau executarea pedepsei;

b)ascunderea ori disimularea adevăratei naturi, a provenienţei, a situării, a dispoziţiei, a circulaţiei sau a proprietăţii bunurilor ori a drepturilor asupra acestora, cunoscând că bunurile provin din săvârşirea de infracţiuni;

c)dobândirea, deţinerea sau folosirea de bunuri de către o altă persoană decât subiectul activ al infracţiunii din care provin bunurile, cunoscând că acestea provin din săvârşirea de infracţiuni.

(2)Tentativa se pedepseşte.

(3)Dacă fapta a fost săvârşită de o persoană juridică, pe lângă pedeapsa amenzii, instanţa aplică, după caz, una sau mai multe dintre pedepsele complementare prevăzute la art. 136 alin. (3) lit. a)-c) din Legea nr. 286/2009, cu modificările şi completările ulterioare.

(4)Cunoaşterea provenienţei bunurilor sau scopul urmărit trebuie stabilită/stabilit din circumstanţele faptice obiective.

(5)Dispoziţiile alin. (1)-(4) se aplică indiferent dacă infracţiunea din care provine bunul a fost comisă pe teritoriul României sau în alte state membre sau state terţe.

Art. 50

În cazul în care s-a săvârşit o infracţiune de spălare a banilor sau de finanţare a terorismului, luarea măsurilor asigurătorii este obligatorie, în condiţiile Legii nr. 135/2010 privind Codul de procedură penală, cu modificările şi completările ulterioare.

Art. 51

(1)În cazul infracţiunilor de spălare a banilor şi de finanţare a terorismului se aplică dispoziţiile privind confiscarea bunurilor din Legea nr. 286/2009, cu modificările şi completările ulterioare.

(2)Dacă bunurile supuse confiscării nu se găsesc, se confiscă echivalentul lor în bani sau bunurile dobândite în locul acestora.

(3)Veniturile sau alte beneficii materiale obţinute din bunurile prevăzute la alin. (2) se confiscă.

(4)Dacă bunurile supuse confiscării nu pot fi individualizate faţă de bunurile dobândite în mod legal, se confiscă bunuri până la concurenţa valorii bunurilor supuse confiscării.

(5)Dispoziţiile alin. (4) se aplică în mod corespunzător şi veniturilor sau altor beneficii materiale obţinute din bunurile supuse confiscării, ce nu pot fi individualizate faţă de bunurile dobândite în mod legal.

Art. 52

Hotărârea judecătorească definitivă privind infracţiunea de spălare a banilor sau de finanţare a terorismului se comunică Oficiului.

CAPITOLUL XI: Dispoziţii privind modificarea şi completarea unor acte normative

Art. 53

Ordonanţa Guvernului nr. 26/2000 cu privire la asociaţii şi fundaţii, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 39 din 31 ianuarie 2000, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 246/2005, cu modificările şi completările ulterioare, se modifică şi se completează după cum urmează:

1.La articolul 6 alineatul (2), literele a) şi c) se modifică şi vor avea următorul cuprins:

“a) datele de identificare ale membrilor asociaţi: numele, prenumele, codul numeric personal, seria şi numărul actului de identitate pentru persoanele fizice, denumirea şi codul de identificare fiscală ale persoanei juridice asociate şi, după caz, domiciliul sau reşedinţa ori adresa sediului social;

……………………………..

  1. c) denumirea asociaţiei: denumirea va conţine în mod obligatoriu cuvântul «asociaţie». Denumirea exprimată într-o limbă străină va cuprinde şi traducerea în limba română.”

2.La articolul 6, după alineatul (3) se introduce un nou alineat, alineatul (4), cu următorul cuprins:

“(4) În cazul în care din asociaţie fac parte persoane ale căror nume sau ale căror denumiri sunt redactate într-o altă grafie decât cea latină, numele sau denumirile sunt transliterate în grafia latină, conform actelor de identitate, respectiv actelor de înfiinţare emise de autorităţile statului de apartenenţă ori statului român şi sunt folosite în forma astfel transliterată ori de câte ori aceste persoane sunt prevăzute în documentele oficiale ale asociaţiei.”

3.La articolul 7 alineatul (2), după litera c) se introduc două noi litere, literele c1) şi c2), cu următorul cuprins:

“c1) copii certificate pentru conformitate cu originalul ale actelor doveditoare ale identităţii membrilor asociaţi;

c2) declaraţie pe propria răspundere, încheiată în formă autentică, a persoanei care, în temeiul alin. (1), formulează cererea de înscriere, care cuprinde datele de identificare ale beneficiarilor reali ai asociaţiei, în sensul reglementărilor din domeniul prevenirii şi combaterii spălării banilor şi finanţării terorismului. Datele de identificare ale beneficiarului real sunt: numele, prenumele, data naşterii, codul numeric personal, seria şi numărul actului de identitate, cetăţenia, domiciliul sau reşedinţa;”

4.La articolul 7, după alineatul (2) se introduce un nou alineat, alineatul (21), cu următorul cuprins:

“(21) În cazul în care documentele prevăzute la alin. (2) lit. c) şi c1) sunt redactate într-o limbă străină, ele se depun în copie certificată, însoţite de traducerea legalizată efectuată de un traducător autorizat.”

5.La articolul 13, alineatul (4) se modifică şi va avea următorul cuprins:

“(4) În vederea înscrierii filialei, reprezentantul asociaţiei depune la judecătoria în a cărei circumscripţie urmează să îşi aibă sediul filiala cererea de înscriere, împreună cu hotărârea de constituire a filialei, statutul, actul constitutiv, actele doveditoare ale sediului şi patrimoniului iniţial ale acesteia, precum şi copii certificate pentru conformitate cu originalul ale actelor doveditoare ale identităţii membrilor filialei. Dispoziţiile art. 6, art. 7 alin. (21) şi ale art. 9-12 sunt aplicabile în mod corespunzător.”

6.La articolul 131, după alineatul (2) se introduce un nou alineat, alineatul (21), cu următorul cuprins:

“(21) Sucursalele îşi pot desfăşura activitatea numai după înscrierea lor în Registrul asociaţiilor şi fundaţiilor. Cererea de înscriere, însoţită de hotărârea adunării generale, se va depune la grefa judecătoriei în a cărei circumscripţie îşi are sediul asociaţia, prevederile art. 8-12 aplicându-se în mod corespunzător.”

7.La articolul 15, alineatele (2) şi (3) se modifică şi vor avea următorul cuprins:

“(2) Activul patrimonial iniţial al fundaţiei trebuie să includă bunuri în natură sau în numerar, a căror valoare totală să fie de cel puţin 100 de ori salariul de bază minim brut pe ţară garantat în plată, la data constituirii fundaţiei.

(3) Prin excepţie de la prevederile alin. (2), în cazul fundaţiilor al căror scop exclusiv, sub sancţiunea dizolvării pe cale judecătorească, este efectuarea operaţiunilor de colectare de fonduri care să fie puse la dispoziţia altor asociaţii sau fundaţii, în vederea realizării de programe de către acestea din urmă, activul patrimonial iniţial poate avea o valoare totală de cel puţin 20 de ori salariul de bază minim brut pe ţară garantat în plată.”

8.La articolul 16 alineatul (2), literele a) şi c) se modifică şi vor avea următorul cuprins:

“a) datele de identificare ale fondatorului sau, după caz, ale fondatorilor: numele, prenumele, codul numeric personal, seria şi numărul actului de identitate pentru persoanele fizice, denumirea şi codul de identificare fiscală a persoanei juridice şi, după caz, domiciliul/reşedinţa ori adresa sediului social;

…………………………………….

  1. c) denumirea fundaţiei: denumirea va conţine în mod obligatoriu cuvântul «fundaţie». Dispoziţiile art. 6 alin. (2) lit. c) teza a II-a se aplică în mod corespunzător.”

9.La articolul 16, după alineatul (2) se introduc două noi alineate, alineatele (21) şi (22), cu următorul cuprins:

“(21) În cazul în care numele sau denumirile fondatorilor sunt redactate într-o altă grafie decât cea latină, acestea sunt transliterate în grafia latină, conform actelor de identitate, respectiv actelor de înfiinţare emise de autorităţile statului de apartenenţă ori statului român şi sunt folosite în forma astfel transliterată ori de câte ori aceste persoane sunt prevăzute în documentele oficiale ale fundaţiei.

(22) Dispoziţiile alin. (21) se aplică în mod corespunzător în cazul membrilor consiliului director al fundaţiei.”

10.La articolul 17 alineatul (2), după litera c) se introduc două noi litere, literele c1) şi c2), cu următorul cuprins:

“c1) copii certificate pentru conformitate cu originalul ale actelor doveditoare ale identităţii fondatorilor şi membrilor consiliului director;

c2) declaraţie pe propria răspundere, încheiată în formă autentică, a persoanei prevăzute la art. 16 alin. (2) lit. h), care cuprinde datele de identificare ale beneficiarilor reali ai fundaţiei, în sensul reglementărilor din domeniul prevenirii şi combaterii spălării banilor şi finanţării terorismului. Dispoziţiile art. 16 alin. (2) lit. a) se aplică în mod corespunzător. Datele de identificare ale beneficiarului real sunt: numele, prenumele, data naşterii, codul numeric personal, seria şi numărul actului de identitate, cetăţenia, domiciliul sau reşedinţa;”

11.La articolul 17, alineatul (3) se modifică şi va avea următorul cuprins:

“(3) Dispoziţiile art. 7 alin. (1), (21), (3)-(35) şi (4), ale art. 8-12 şi ale art. 14 se aplică în mod corespunzător.”

12.La articolul 272, litera a) se modifică şi va avea următorul cuprins:

“a) verifică, cel puţin o dată pe an, modul în care este administrat patrimoniul asociaţiei;”

13.După articolul 272 se introduce un nou articol, articolul 273, cu următorul cuprins:

“Art. 273

Asociaţiile au obligaţia de a păstra cel puţin 5 ani registrele tranzacţiilor efectuate.”

14.La articolul 31, alineatul (2) se modifică şi va avea următorul cuprins:

“(2) Dispoziţiile art. 27-273 se aplică în mod corespunzător.”

15.Titlul capitolului IV se modifică şi va avea următorul cuprins:

“CAPITOLUL IV: Modificarea actului constitutiv, a statutului ori a beneficiarului real al asociaţiei sau fundaţiei. Fuziunea şi divizarea”

16.După articolul 343 se introduc două noi articole, articolele 344 şi 345, cu următorul cuprins:

“Art. 344

(1) Anual sau ori de câte ori intervine o modificare privind datele de identificare ale beneficiarului real, asociaţia sau fundaţia are obligaţia de a comunica Ministerului Justiţiei datele de identificare ale beneficiarului real, în vederea înregistrării actualizării evidenţei privind beneficiarii reali ai asociaţiilor şi fundaţiilor.

(2) În acest scop, consiliul director al asociaţiei sau fundaţiei împuterniceşte o persoană fizică pentru a comunica, printr-o declaraţie pe propria răspundere, încheiată în formă autentică, datele de identificare ale beneficiarului real.

(3) Declaraţia anuală prevăzută la alin. (1) se comunică Ministerului Justiţiei până la data de 15 ianuarie.

(4) Dacă intervine o modificare privind datele de identificare ale beneficiarului real, declaraţia prevăzută la alin. (1) se depune în termen de 30 zile de la data la care aceasta a intervenit.

Art. 345

(1) Nerespectarea de către o asociaţie sau fundaţie a obligaţiei prevăzute la art. 344 constituie contravenţie şi se sancţionează cu amendă de la 200 lei la 2.500 lei.

(2) Constatarea contravenţiei prevăzute la alin. (1) se face de către Oficiul Naţional de Prevenire şi Combatere a Spălării Banilor prin agenţi constatatori proprii.

(3) Contravenientul are obligaţia ca în termen de 30 zile de la comunicarea procesului-verbal de constatare a contravenţiei prevăzute la alin. (1) să comunice datele de identificare ale beneficiarului real.

(4) În procesul-verbal de constatare a contravenţiei se înscrie o menţiune privind obligaţia prevăzută la alin. (3).

(5) Procesul-verbal se comunică contravenientei, precum şi Ministerului Justiţiei în vederea înregistrării în evidenţa privind beneficiarii reali ai asociaţiilor şi fundaţiilor.

(6) Necomunicarea de către o asociaţie sau fundaţie a datelor de identificare ale beneficiarului real, în vederea înregistrării actualizării evidenţei privind beneficiarii reali ai asociaţiilor şi fundaţiilor, dacă aceasta a fost anterior sancţionată pentru nerespectarea dispoziţiilor prevăzute la art. 344, constituie contravenţie şi se sancţionează cu amendă de la 500 lei la 5.000 lei.

(7) Contravenientul sancţionat potrivit alin. (6) are obligaţia ca în termen de 30 zile de la comunicarea procesului-verbal de constatare a contravenţiei prevăzute la alin. (6) să comunice datele de identificare ale beneficiarului real.

(8) În procesul-verbal de constatare a contravenţiei prevăzute la alin. (6) se înscrie o menţiune privind obligaţia prevăzută la alin. (7), precum şi sancţiunea aplicabilă în cazul necomunicării datelor de identificare ale beneficiarului real, în termen de 30 zile de la momentul comunicării acestuia, respectiv dizolvarea asociaţiei sau fundaţiei potrivit art. 56 alin. (11) sau, după caz, art. 59. Dispoziţiile alin. (5) se aplică în mod corespunzător.

(9) Contravenţiilor prevăzute de prezenta ordonanţă le sunt aplicabile prevederile Ordonanţei Guvernului nr. 2/2001 privind regimul juridic al contravenţiilor, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 180/2002, cu modificările şi completările ulterioare.”

17.La articolul 38 alineatul (1), după litera d) se introduce o nouă literă, litera d1), cu următorul cuprins:

“d1) valoarea activului patrimonial pe fiecare dintre cei 3 ani anteriori în parte este cel puţin egală cu valoarea patrimoniului iniţial/de 3 ori valoarea salariului brut pe ţară garantat în plată;”

18.La articolul 39 alineatul (11), litera e) se modifică şi va avea următorul cuprins:

“e) datele de identificare ale persoanelor fizice: numele, prenumele, codul numeric personal, seria şi numărul actului de identitate, respectiv denumirea, sediul şi codul de identificare fiscală a persoanelor juridice, cu care asociaţia sau fundaţia colaborează în mod frecvent în vederea realizării obiectului său de activitate pentru care aceasta solicită recunoaşterea statutului de utilitate publică;”

19.La articolul 56, partea introductivă a alineatului (1) se modifică şi va avea următorul cuprins:

“Art. 56

(1) Asociaţia se dizolvă, prin hotărâre judecătorească, la cererea Ministerului Public sau a oricărei alte persoane interesate:”

20.La articolul 56, după alineatul (1) se introduce un nou alineat, alineatul (11), cu următorul cuprins:

“(11) În cazul necomunicării datelor de identificare ale beneficiarului real în termenul prevăzut la art. 345 alin. (7), asociaţia se dizolvă, prin hotărâre judecătorească, la cererea Ministerului Public sau a Oficiului Naţional de Prevenire şi Combatere a Spălării Banilor.”

21.La articolul 56, după alineatul (2) se introduce un nou alineat, alineatul (3), cu următorul cuprins:

“(3) Cauza de dizolvare prevăzută la alin. (11) poate fi înlăturată înainte de a se pune concluzii în fond.”

22.La articolul 60, alineatul (4) se modifică şi va avea următorul cuprins:

“(4) În cazul în care asociaţia sau fundaţia a fost dizolvată pentru motivele prevăzute la art. 56 alin. (1) lit. a)-c) sau art. 56 alin. (11), bunurile rămase după lichidare vor fi preluate de către stat, prin Ministerul Finanţelor Publice, sau, după caz, de comuna sau oraşul în a cărui rază teritorială asociaţia sau fundaţia îşi avea sediul, dacă aceasta din urmă era de interes local.”

23.La articolul 73, alineatul (2) se modifică şi va avea următorul cuprins:

“(2) Registrul naţional se ţine de Ministerul Justiţiei prin direcţia de specialitate, în format electronic.”

24.La articolul 74, alineatul (1) se modifică şi va avea următorul cuprins:

“Art. 74

(1) În scopul constituirii şi funcţionării Registrului naţional, instanţele judecătoreşti sunt obligate ca, din oficiu, să comunice electronic Ministerului Justiţiei copii de pe hotărârile judecătoreşti rămase definitive privind constituirea, modificarea şi încetarea oricărei asociaţii, fundaţii sau federaţii, precum şi de pe înscrisurile doveditoare, în termen de 3 zile de la data rămânerii definitive a fiecărei hotărâri judecătoreşti. În acelaşi termen, instanţele judecătoreşti vor efectua transferul înscrierilor cuprinse în registrele speciale ţinute de acestea către serverul central instalat la sediul Ministerului Justiţiei.”

25.La articolul 75, alineatele (1) şi (2) se modifică şi vor avea următorul cuprins:

“Art. 75

(1) Registrul naţional al persoanelor juridice fără scop patrimonial este public, cu excepţia datelor care se supun reglementărilor privind protecţia datelor cu caracter personal şi a datelor din evidenţa privind beneficiarii reali ai asociaţiilor şi fundaţiilor.

(2) Ministerul Justiţiei eliberează, pe cheltuiala persoanei solicitante, copii certificate de pe înregistrările efectuate în Registrul naţional şi de pe înscrisurile doveditoare, cu excepţia datelor care se supun reglementărilor privind protecţia datelor cu caracter personal.”

Art. 54

Legea societăţilor nr. 31/1990, republicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 1.066 din 17 noiembrie 2004, cu modificările şi completările ulterioare, se modifică şi se completează după cum urmează:

1.La articolul 8, litera f) se modifică şi va avea următorul cuprins:

“f) numărul şi valoarea nominală a acţiunilor;”

2.Articolul 91 se modifică şi va avea următorul cuprins:

“Art. 91

(1) În societatea pe acţiuni, capitalul social este reprezentat prin acţiuni nominative emise de societate.

(2) Felul acţiunilor va fi determinat prin actul constitutiv. Acţiunile nominative pot fi emise în formă materială, pe suport hârtie, sau în formă dematerializată, caz în care se înregistrează în registrul acţionarilor.”

3.La articolul 92, alineatele (2) şi (4) se abrogă.

4.La articolul 94, alineatul (1) se modifică şi va avea următorul cuprins:

“Art. 94

(1) Acţiunile trebuie să fie de o egală valoare; ele acordă proprietarilor drepturi egale.”

5.La articolul 98, alineatul (1) se modifică şi va avea următorul cuprins:

“Art. 98

(1) Dreptul de proprietate asupra acţiunilor emise în formă materială se transmite prin declaraţie făcută în registrul acţionarilor şi prin menţiunea făcută pe titlu, semnată de cedent şi de cesionar sau de mandatarii lor. Dreptul de proprietate asupra acţiunilor emise în formă dematerializată se transmite prin declaraţie făcută în registrul acţionarilor, semnată de cedent şi de cesionar sau de mandatarii lor. Prin actul constitutiv se pot prevedea şi alte forme de transmitere a dreptului de proprietate asupra acţiunilor.”

6.Articolul 99 se abrogă.

7.La articolul 991, alineatul (1) se modifică şi va avea următorul cuprins:

“Art. 991

(1) Constituirea de ipoteci mobiliare asupra acţiunilor se face prin înscris sub semnătură privată, în care se vor arăta cuantumul datoriei, valoarea şi categoria acţiunilor cu care se garantează, iar în cazul acţiunilor emise în formă materială, şi prin menţionarea ipotecii pe titlu, semnată de creditor şi debitorul acţionar sau de mandatarii acestora.”

8.La articolul 100, alineatul (2) se modifică şi va avea următorul cuprins:

“(2) În cazul în care nici în urma acestei somaţii acţionarii nu vor efectua vărsămintele, consiliul de administraţie, respectiv directoratul va putea decide fie urmărirea acţionarilor pentru vărsămintele restante, fie anularea acestor acţiuni.”

9.La articolul 102, alineatul (3) se abrogă.

10.La articolul 113, litera i1) se abrogă.

11.La articolul 117, alineatul (4) se modifică şi va avea următorul cuprins:

“(4) Convocarea poate fi făcută şi numai prin scrisoare recomandată sau, dacă actul constitutiv permite, prin scrisoare transmisă pe cale electronică, având încorporată, ataşată sau logic asociată semnătura electronică extinsă, expediată cu cel puţin 30 de zile înainte de data ţinerii adunării, la adresa acţionarului, înscrisă în registrul acţionarilor. Schimbarea adresei nu poate fi opusă societăţii, dacă nu i-a fost comunicată în scris de acţionar.”

12.Articolul 122 se modifică şi va avea următorul cuprins:

“Art. 122

În cazul societăţilor închise, prin actul constitutiv se poate conveni ţinerea adunărilor generale şi prin corespondenţă.”

13.La articolul 123, alineatul (1) se abrogă.

14.La articolul 177 alineatul (1), litera a) se modifică şi va avea următorul cuprins:

“a) un registru al acţionarilor care să arate, după caz, numele şi prenumele, codul numeric personal, denumirea, domiciliul sau sediul acţionarilor, precum şi vărsămintele făcute în contul acţiunilor. Evidenţa acţiunilor tranzacţionate pe o/un piaţă reglementată/sistem alternativ de tranzacţionare se realizează cu respectarea legislaţiei specifice pieţei de capital;”

15.La articolul 201, alineatul (1) se modifică şi va avea următorul cuprins:

“Art. 201

(1) Situaţiile financiare se întocmesc potrivit normelor prevăzute pentru societatea pe acţiuni, prevederile art. 185 aplicându-se în mod corespunzător.”

16.Articolul 270 se modifică şi va avea următorul cuprins:

“Art. 270

(1) Sumele cuvenite acţionarilor, neîncasate în termen de două luni de la publicarea situaţiei financiare, vor fi depuse la o bancă sau la una dintre unităţile acesteia, cu arătarea numelui şi prenumelui acţionarului.

(2) Plata se va face persoanei arătate.”

17.La articolul 2703, după alineatul (3) se introduce un nou alineat, alineatul (4), cu următorul cuprins:

“(4) Contravenţiilor prevăzute de prezenta lege le sunt aplicabile prevederile Ordonanţei Guvernului nr. 2/2001 privind regimul juridic al contravenţiilor, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 180/2002, cu modificările şi completările ulterioare.”

18.La articolul 273, litera d) se modifică şi va avea următorul cuprins:

“d) predă titularului acţiunile înainte de termen sau predă acţiuni liberate în total sau în parte, în afară de cazurile stabilite de lege;”

Art. 55

Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 547 din 23 iulie 2015, cu modificările şi completările ulterioare, se modifică şi se completează după cum urmează:

1.La articolul 61, alineatul (4) se modifică şi va avea următorul cuprins:

“(4) Oficiul Naţional de Prevenire şi Combatere a Spălării Banilor transmite lunar către A.N.A.F. rapoartele pentru tranzacţii cu sume în numerar, rapoartele privind transferurile externe în şi din conturi şi rapoartele privind activităţile de remitere de bani primite de la entităţile raportoare care au obligaţia transmiterii informaţiilor respective către Oficiul Naţional de Prevenire şi Combatere a Spălării Banilor.”

2.După articolul 62 se introduce un nou articol, articolul 621, cu următorul cuprins:

“Art. 621: Accesul organului fiscal central la informaţii privind combaterea spălării banilor

În vederea implementării prevederilor Directivei (UE) 2016/2.258 de modificare a Directivei 2011/16/UE în ceea ce priveşte accesul autorităţilor fiscale la informaţii privind combaterea spălării banilor, entităţile raportoare care intră sub incidenţa legislaţiei pentru prevenirea şi combaterea spălării banilor şi finanţării terorismului pun la dispoziţia organului fiscal central, la cerere, în cadrul termenului de păstrare prevăzut de lege, informaţii şi documente privitoare la:

  1. a) mecanismele şi procedurile în baza cărora aplică măsurile de precauţie privind clientela;
  2. b) identificarea clientului şi a beneficiarului real;
  3. c) evaluarea scopului şi naturii dorite a relaţiei de afaceri;
  4. d) monitorizarea relaţiei de afaceri;
  5. e) evidenţele tranzacţiilor.”

CAPITOLUL XII: Dispoziţii tranzitorii şi finale

Art. 56

(1)Persoanele juridice supuse obligaţiei de înregistrare în registrul comerţului, cu excepţia regiilor autonome, companiilor şi societăţilor naţionale şi societăţilor deţinute integral sau majoritar de stat, depun la înmatriculare, anual sau ori de câte ori intervine o modificare o declaraţie privind beneficiarul real al persoanei juridice, în vederea înregistrării în Registrul beneficiarilor reali al societăţilor.

(2)Declaraţia pe proprie răspundere a reprezentantului legal al persoanei juridice prevăzute la alin. (1) cuprinde datele de identificare ale beneficiarilor reali, precum şi modalităţile în care se exercită controlul asupra persoanei juridice.

(3)Datele de identificare ale beneficiarului real în sensul alin. (1) sunt: numele, prenumele, data naşterii, codul numeric personal, seria şi numărul actului de identitate, cetăţenia, domiciliul sau reşedinţa.

(4)Declaraţia anuală se depune la oficiul registrului comerţului în care este înmatriculă persoana juridică în termen de 15 zile de la aprobarea situaţiilor financiare anuale, iar dacă intervine o modificare privind datele de identificare ale beneficiarului real, declaraţia se depune în termen de 15 zile de la data la care aceasta a intervenit.

(5)Declaraţia prevăzută la alin. (1) se poate da în faţa reprezentantului oficiului registrului comerţului sau se poate depune în formă autentică, personal sau prin reprezentant.

Art. 57

(1)Nerespectarea de către reprezentantul legal al persoanelor juridice prevăzute la art. 56 alin. (1) a obligaţiei de depunere a declaraţiei privind datele de identificare ale beneficiarului real constituie contravenţie şi se sancţionează cu amendă de la 5.000 lei la 10.000 lei. Procesul-verbal de constatare a contravenţiei se comunică oficiului registrului comerţului, în acesta fiind consemnat că nedepunerea declaraţiei atrage dizolvarea societăţii, în condiţiile art. 237 din Legea nr. 31/1990, republicată, cu modificările şi completările ulterioare.

(2)Dacă în termen de 30 de zile de la data aplicării sancţiunii contravenţionale reprezentantul persoanei juridice prevăzute la art. 56 alin. (1) nu a depus declaraţia privind datele de identificare ale beneficiarului real, la cererea Oficiului Naţional al Registrului Comerţului, tribunalul sau, după caz, tribunalul specializat va putea pronunţa dizolvarea societăţii. Cauza de dizolvare poate fi înlăturată înainte de a se pune concluzii în fond. Dispoziţiile art. 237 alin. (4)-(13) din Legea nr. 31/1990, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, se aplică în mod corespunzător.

(3)Constatarea contravenţiilor şi aplicarea sancţiunilor prevăzute la alin. (1) se realizează de către organele cu atribuţii de control ale Ministerului Finanţelor Publice – Agenţia Naţională de Administrare Fiscală şi ale unităţilor sale teritoriale. Constatarea contravenţiei prevăzute la alin. (1) se poate face şi de către Oficiu, prin agenţi constatatori proprii.

Art. 58

(1)În termen de 60 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei legi, Oficiul va prezenta Guvernului spre aprobare regulamentul de organizare şi funcţionare a Oficiului.

(2)Până la adoptarea regulamentului de organizare şi funcţionare prevăzut la alin. (1), Oficiul va funcţiona potrivit propriului regulament de organizare şi funcţionare existent la data intrării în vigoare a prezentei legi, în măsura în care nu contravine acesteia.

(3)La data intrării în vigoare a prezentei legi, mandatul membrilor Plenului Oficiului încetează. Încetarea mandatului se constată prin hotărâre a Guvernului în termen de 10 zile de la intrarea în vigoare a prezentei legi. Preşedintele Oficiului în funcţie la data intrării în vigoare a legii îşi exercită mandatul până la numirea unui nou preşedinte în condiţiile prezentei legi.

Art. 59

(1)În termen de 120 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei legi, autorităţile de supraveghere şi organismele de autoreglementare au obligaţia de a emite reglementări sectoriale în vederea aplicării dispoziţiilor prezentei legi.

(2)La solicitarea autorităţilor de supraveghere şi a organismelor prevăzute la alin. (1), Oficiul emite puncte de vedere cu privire la reglementările sectoriale propuse.

(3)În aplicarea prezentei legi, Banca Naţională a României şi Autoritatea de Supraveghere Financiară emit reglementări sectoriale prin care stabilesc cerinţe cu privire la:

a)măsuri de cunoaştere a clientelei;

b)cadrul de control intern, inclusiv politici, proceduri şi sisteme ale entităţilor raportoare;

c)recrutarea, instruirea şi verificarea profesională a angajaţilor;

d)măsuri de reducere a riscului de spălare a banilor sau finanţare a terorismului şi remediere a deficienţelor, inclusiv măsuri privind obligaţiile de raportare, după caz.

(4)Entităţile raportoare aflate în supravegherea Băncii Naţionale a României, Autorităţii de Supraveghere Financiară şi Oficiului respectă orientările emise de autorităţile europene de supraveghere, potrivit reglementărilor, instrucţiunilor şi/sau precizărilor pe care le emit acestea.

Art. 60

(1)Ordinul preşedintelui Oficiului, prevăzut la art. 8 alin. (11), va fi publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, în termen de 90 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei legi.

(2)Până la intrarea în vigoare a ordinului prevăzut la alin. (1), entităţile raportoare vor transmite rapoartele stabilite la art. 6 şi 7 conform Deciziei Plenului Oficiului Naţional de Prevenire şi Combatere a Spălării Banilor nr. 2.742/2013 privind forma şi conţinutul Raportului de tranzacţii suspecte, ale Raportului de tranzacţii de numerar şi ale Raportului de transferuri externe şi Deciziei Plenului Oficiului Naţional de Prevenire şi Combatere a Spălării Banilor nr. 673/2008 pentru aprobarea Metodologiei de lucru privind transmiterea rapoartelor de tranzacţii cu numerar şi a rapoartelor de transferuri externe, cu modificările şi completările ulterioare.

(3)Entităţile raportoare se conformează obligaţiilor ce le revin potrivit prezentei legi, în termen de 180 de zile de la data intrării în vigoare a acesteia.

(4)Persoanele care la data intrării în vigoare a prezentei legi ocupă funcţia de consilier al preşedintelui se consideră reîncadrate pe funcţia de analist financiar gradul I, fără îndeplinirea condiţiilor de studii şi vechime în specialitate economică sau juridică.

(5)Începând cu data intrării în vigoare a prezentei legi, în anexa nr. VIII la Legea-cadru nr. 153/2017 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 492 din 28 iunie 2017, cu modificările şi completările ulterioare, la capitolul II litera A punctul II subpunctul 3 litera a), numărul curent 1 din tabel, sintagma “Consilier/Director general” se înlocuieşte cu sintagma “Director general”.

(6)Începând cu data intrării în vigoare a prezentei legi, în anexa nr. IX la Legea-cadru nr. 153/2017, cu modificările şi completările ulterioare, la poziţia 39 a literei B, sintagma “Membru al plenului” se înlocuieşte cu sintagma “Vicepreşedinte”.

Art. 61

(1)La data intrării în vigoare a prezentei legi se interzic emiterea de noi acţiuni la purtător şi efectuarea de operaţiuni cu acţiunile la purtător existente.

(2)Acţiunile la purtător emise anterior intrării în vigoare a prezentei legi vor fi convertite în acţiuni nominative conform prevederilor alin. (3) şi (4) şi actul constitutiv actualizat va fi depus la oficiul registrului comerţului.

(3)Deţinătorii cu orice titlu de acţiuni la purtător le vor depune la sediul societăţii emitente în termen de 18 luni de la data intrării în vigoare a prezentei legi.

(4)La data expirării termenului prevăzut la alin. (3), consiliul de administraţie al societăţii va înscrie pe titluri şi în registrul acţionarilor numele, prenumele, codul numeric personal şi domiciliul acţionarului persoană fizică sau denumirea, sediul, numărul de înmatriculare şi codul unic de înregistrare ale acţionarului persoană juridică, după caz.

(5)Acţiunile la purtător nedepuse la sediul societăţii emitente se anulează de drept la data expirării termenului prevăzut la alin. (3), cu consecinţa reducerii corespunzătoare a capitalului social.

(6)Neîndeplinirea, până la expirarea termenului prevăzut la alin. (4), a obligaţiei de conversie de către societăţile pe acţiuni şi în comandită pe acţiuni atrage dizolvarea acestora.

(7)La cererea oricărei persoane interesate, precum şi a Oficiului Naţional al Registrului Comerţului, tribunalul sau, după caz, tribunalul specializat va putea pronunţa dizolvarea societăţii. Cauza de dizolvare poate fi înlăturată înainte de a se pune concluzii în fond, instanţa putând acorda un termen în acest scop.

(8)Dispoziţiile art. 237 alin. (4)-(13) din Legea nr. 31/1990, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, se aplică în mod corespunzător.

Art. 62

(1)În termen de 12 luni de la intrarea în vigoare a prezentei legi, societăţile înregistrate până la data intrării în vigoare a prezentei legi în registrul comerţului, cu excepţia companiilor şi societăţilor naţionale, precum şi a societăţilor deţinute integral sau majoritar de stat, depun, prin grija reprezentantului legal, spre înregistrare în Registrul beneficiarilor reali ai societăţilor, ţinut de Oficiul Naţional al Registrului Comerţului, o declaraţie privind datele de identificare ale beneficiarilor reali.

(2)Nerespectarea de către administratorul care reprezintă societatea a obligaţiei prevăzute la alin. (1) constituie contravenţie şi se sancţionează cu amendă de la 5.000 lei la 10.000 lei.

(3)Constatarea contravenţiei şi aplicarea sancţiunii prevăzute la alin. (2) se realizează de către organele cu atribuţii de control ale Ministerului Finanţelor Publice – Agenţia Naţională de Administrare Fiscală şi ale unităţilor sale teritoriale. Constatarea contravenţiei prevăzute la alin. (2) se poate face şi de către Oficiu, prin agenţi constatatori proprii.

Art. 63

În termen de 12 luni de la intrarea în vigoare a prezentei legi, asociaţiile şi fundaţiile au obligaţia completării documentelor conform cerinţelor prevăzute la art. 6, 7, 16 şi 17 din Ordonanţa Guvernului nr. 26/2000, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 246/2005, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi cu cele aduse prin prezenta lege, prevederile art. 7 aplicându-se în mod corespunzător. La expirarea termenului, asociaţiile şi fundaţiile care nu s-au conformat obligaţiei se dizolvă, prin hotărâre judecătorească, la cererea Ministerului Public sau a oricărei alte persoane interesate, în condiţiile prevăzute în Ordonanţa Guvernului nr. 26/2000, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 246/2005, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi cu cele aduse prin prezenta lege.

Art. 64

În termen de 120 de zile de la intrarea în vigoare a prezentei legi se operaţionalizează registrele beneficiarilor reali prevăzute de prezenta lege.

Art. 65

La data intrării în vigoare a prezentei legi se abrogă:

a)Legea nr. 656/2002 pentru prevenirea şi sancţionarea spălării banilor, precum şi pentru instituirea unor măsuri de prevenire şi combatere a finanţării terorismului, republicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 702 din 12 octombrie 2012, cu modificările şi completările ulterioare;

b)Hotărârea Guvernului nr. 594/2008 privind aprobarea Regulamentului de aplicare a prevederilor Legii nr. 656/2002 pentru prevenirea şi sancţionarea spălării banilor, precum şi pentru instituirea unor măsuri de prevenire şi combatere a finanţării actelor de terorism, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 444 din 13 iunie 2008, cu modificările ulterioare;

c)Decizia Plenului Oficiului Naţional de Prevenire şi Combatere a Spălării Banilor nr. 496/2006 pentru aprobarea Normelor privind prevenirea şi combaterea spălării banilor şi a finanţării actelor de terorism, standardele de cunoaştere a clientelei şi control intern pentru entităţile raportoare care nu sunt supuse supravegherii prudenţiale a unor autorităţi, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 623 din 19 iulie 2006, cu completările ulterioare.

-****-

Prezenta lege transpune:

– Directiva (UE) 2015/849 a Parlamentului European şi a Consiliului din 20 mai 2015 privind prevenirea utilizării sistemului financiar în scopul spălării banilor sau finanţării terorismului, de modificare a Regulamentului (UE) nr. 648/2012 al Parlamentului European şi al Consiliului şi de abrogare a Directivei 2005/60/CE a Parlamentului European şi a Consiliului şi a Directivei 2006/70/CE a Comisiei, publicată în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene, seria L, nr. 141 din 5 iunie 2015; şi

– Directiva (UE) 2016/2.258 a Consiliului din 6 decembrie 2016 de modificare a Directivei 2011/16/UE în ceea ce priveşte accesul autorităţilor fiscale la informaţii privind combaterea spălării banilor, publicată în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene, seria L, nr. 342 din 16 decembrie 2016.

Această lege a fost adoptată de Parlamentul României, în condiţiile art. 147 alin. (2), cu respectarea prevederilor art. 75 şi ale art. 76 alin. (1) din Constituţia României, republicată.

PREŞEDINTELE CAMEREI DEPUTAŢILOR

ION-MARCEL CIOLACU

PREŞEDINTELE SENATULUI

CĂLIN-CONSTANTIN-ANTON POPESCU-TĂRICEANU

Publicat în Monitorul Oficial cu numărul 589 din data de 18 iulie 2019