Începând cu data de 1 ianuarie 2022 intră în vigoare Legea nr. 315/2021* privind modificarea și completarea Legii nr. 129/2019 pentru prevenirea şi combaterea spălării banilor şi finanţării terorismului, precum şi pentru modificarea şi completarea unor acte normative (publicată în Monitorul Oficial al României nr. 1240 din 29.12.2021, Partea I), care elimină obligativitatea depunerii anuale a declarației privind beneficiarii reali.

Iata mai jos modificarile ce se aplica din 2022 la Declaratia privind beneficiarii reali:

  1. Se elimina din textul legii obligatia depunerii ANUALE a declaratiei privind beneficiarul real pentru persoanele juridice supuse obligatiei de inmatriculare la registrul comertului, cu exceptia prevazuta la punctul 2 de mai jos. Ramane obligatia depunerii la inmatriculare si ori de cate ori intervine o modificare.

Noul text al legii spune ca : persoanele juridice supuse obligației de înregistrare în registrul comerțului depun la înmatriculare și ori de câte ori intervine o modificare o declarație privind beneficiarul real al persoanei juridice, în vederea înregistrării în Registrul beneficiarilor reali al societăților, cu excepția regiilor autonome, companiilor și societăților naționale și societăților deținute integral sau majoritar de stat.

IMPORTANT!

Se introduce prevedere ca obligația de declarare este îndeplinită și prin includerea, la înmatriculare, în actul constitutiv, a datelor de identificare ale beneficiarilor reali și a modalităților în care se exercită controlul asupra persoanei juridice. Modificarea ulterioară a datelor de identificare ale beneficiarilor reali nu instituie obligația întocmirii unui act modificator la actul constitutiv.

 2. In situatia in care in structura actionariatului exista entitati inmatriculate in jurisdictii necooperante fiscal, acestea trebuue sa depuna ANUAL o declaratie privind beneficiarii reali, in termen de 15 zile de la aprobarea situatiilor financiare.

(1.3) Suplimentar față de obligația prevăzută la alin. (1) persoanele juridice supuse obligației de înregistrare în registrul comerțului, care au în structura acționariatului entități înmatriculate/înregistrate și/sau care au sediul fiscal în jurisdicții necooperante din punct de vedere fiscal și/sau în jurisdicții cu grad înalt de risc de spălare a banilor și/sau de finanțare a terorismului și/sau în jurisdicții aflate sub monitorizarea organismelor internaționale relevante, pentru risc de spălare a banilor/finanțare a terorismului, depun anual o declarație privind beneficiarul real al persoanei juridice, în vederea înregistrării în Registrul beneficiarilor reali al societăților, în termen de 15 zile de la aprobarea situațiilor financiare anuale.

IMPORTANT! se precizeaza expres ca termenul de depunere a acestei declaratii prevazute la 1.3. este de 90 de zile de la încetarea stării de alertă.

3. Persoanele juridice inmatriculate inainte de 01.01.2022 depun o declarație privind beneficiarul real al persoanei juridice, pe care o actualizează ori de câte ori intervine o modificare, în vederea înregistrării în Registrul beneficiarilor reali al societăților. Această obligație se consideră a fi îndeplinită pentru persoanele juridice care au depus cel puțin o declarație privind beneficiarul real ulterior datei de intrare în vigoare a prezentei legi.

(1.4) Prin excepție de la prevederile alin. (1), persoanele juridice înmatriculate în registrul comerțului anterior datei de intrare în vigoare a prezentei legi, cu excepția regiilor autonome, companiilor și societăților naționale și societăților deținute integral sau majoritar de stat, depun o declarație privind beneficiarul real al persoanei juridice, pe care o actualizează ori de câte ori intervine o modificare, în vederea înregistrării în Registrul beneficiarilor reali al societăților. Această obligație se consideră a fi îndeplinită pentru persoanele juridice care au depus cel puțin o declarație privind beneficiarul real ulterior datei de intrare în vigoare a prezentei legi.

4. Se reformuleaza termenele de depunere si continul declaratiei:

(3)În cazul în care intervine o modificare privind datele de identificare ale beneficiarului real, declarația se depune în termen de 15 zile de la data la care aceasta a intervenit.
(4) Declarația pe propria răspundere a reprezentantului legal al persoanei juridice cuprinde datele de identificare ale beneficiarilor reali, respectiv numele, prenumele, data și locul nașterii, codul numeric personal, seria și numărul actului de identitate, cetățenia, domiciliul sau reședința, precum și modalitățile în care se exercită controlul asupra persoanei juridice.
(5) Declarația privind beneficiarul real poate avea formă de înscris sub semnătură privată ori formă electronică și poate fi transmisă la oficiul registrului comerțului prin mijloace electronice, cu semnătură electronică, sau prin servicii de poștă și curier sau prin ghișeul oficiului registrului comerțului, personal sau prin reprezentant conform prevederilor legale.
(6) Declarația privind beneficiarul real poate fi dată și în fața reprezentantului oficiului registrului comerțului sau se poate depune, personal sau prin reprezentant, având dată certă, dată de notarul public ori atestată de avocat.

5. Sunt cuprinse in categoria institutii financiare si urmatoarele doua tipuri de entitati:
  • intermediarii de asigurări, atunci când distribuie produse de investiții bazate pe asigurări, produse de asigurare de viață sau produse încadrate în categoria asigurărilor de garanții, cu excepția intermediarilor secundari.
  • reasigurătorii, inclusiv cei captivi și intermediarii de reasigurări.

6. Se completeaza obligatiile entitatilor raportoare (articolul 19, alineatele (7^1) și (7^2)) prin introducerea prevederii ca in cazul in care suspectează sau au motive rezonabile să suspecteze că anumite tranzacții, operațiuni sau activități al căror obiect îl constituie bunuri ce provin din săvârșirea de infracțiuni sau au legătură cu finanțarea terorismului și implică persoane cu privire la care există o neconcordanță au obligatia sa transmita un raport pentru tranzacții suspecte exclusiv Oficiului.

Sursa informatiilor:  www.onrc.ro

Consulta Legea 129/2019 pentru prevenirea şi combaterea spălării banilor şi finanţării
terorismului, precum şi pentru modificarea şi completarea unor acte normative
aici