Ordinul președintelui ANAF nr. 239/2021 publicat in  MO din 23.02.2021
Info Fiscal 7/2021 – Procedură înregistrare TVA

Vă aducem la cunoştinţă apariţia următoarelor acte normative:
1. Ordinul președintelui ANAF nr. 239 din 17 februarie 2021 pentru aprobarea Procedurii de înregistrare în scopuri de taxă pe valoarea adăugată, potrivit prevederilor art. 316 alin. (1) lit. a), b) sau c) din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare (Monitorul Oficial nr. 182 din 23 februarie 2021).
Precizări suplimentare:
1. OPANAF 239/2021 – PROCEDURĂ ÎNREGISTRARE TVA
ÎNREGISTRARE TVA ÎNAINTE DE A ÎNCEPE ACTIVITATEA
Persoana impozabilă care solicită înregistrarea în scopuri de TVA potrivit art. 316 alin. (1) lit. a) din Codul fiscal depune la organul fiscal competent, după caz:
a) cererea de înregistrare în scopuri de TVA (formular 098), în cazul persoanelor impozabile care sunt supuse înmatriculării la registrul comerţului (SRL, SA); cererea se depune în aceeaşi zi cu depunerea la registrul comerţului a cererii de înmatriculare;
b) declaraţia de înregistrare fiscală (010, 070), în cazul persoanelor impozabile care nu sunt supuse înmatriculării la registrul comerţului (asociații, fundații etc); declarația se depune cu ocazia primei înregistrări fiscale, de regulă cu ocazia înființării, iar solicitarea de înregistrare în scopuri de TVA se face prin completarea rubricii „Date privind vectorul fiscal”, secţiunea TVA din declarație.
Înregistrarea în scopuri de TVA se consideră valabilă începând cu data comunicării certificatului de înregistrare în scopuri de TVA.
ÎNREGISTRARE TVA DUPĂ CE A ÎNCEPUT ACTIVITATEA
Persoana impozabilă care solicită înregistrarea în scopuri de TVA potrivit dispozițiilor art. 316 alin. (1) lit. b) sau lit. c) din Codul fiscal, depune la organul fiscal competent declaraţia de menţiuni, având completată rubrica „Date privind vectorul fiscal”, secţiunea TVA.
După emiterea certificatului de înregistrare în scopuri de TVA pentru persoanele impozabile care au solicitat înregistrarea potrivit art. 316 alin. (1) lit. b) sau c) din Codul fiscal, compartimentul de specialitate verifică dacă persoana impozabilă este declarată ca inactiv fiscal. Dacă persoana impozabilă care solicită înregistrarea în scopuri de TVA este declarată ca inactiv fiscal, compartimentul de specialitate întocmește Decizia de anulare a înregistrării în scopuri de TVA. Data anulării înregistrării în scopuri de TVA este aceeași cu data înregistrării în scopuri de TVA.
În situația în care persoana impozabilă care solicită înregistrarea în scopuri de TVA nu este declarată inactiv fiscal, compartimentul de specialitate verifică dacă persoana impozabilă se încadrează în situațiile de anulare a înregistrării în scopuri de TVA, prevăzute la art. 316 alin. (11) lit.c) din Codul fiscal (fapte în cazierul fiscal).  Dacă persoana impozabilă care solicită înregistrarea în scopuri de TVA sau asociaţii/administratorii persoanei impozabile au înscrise în cazierul fiscal infracţiuni şi/sau faptele prevăzute la art. 4 alin. (4) lit. a) din O.G. nr. 39/2015, compartimentul de specialitate întocmește Decizia de anulare a înregistrării în scopuri de TVA. Data anulării înregistrării în scopuri de TVA este aceeași cu data înregistrării în scopuri de TVA.
Organul fiscal comunică persoanei impozabile care solicită înregistrarea în scopuri de TVA potrivit art. 316 alin. (1) lit. b) sau c) din Codul fiscal, după caz:
a) Certificatul de înregistrare în scopuri de TVA – dacă persoana impozabilă solicitantă nu îndeplinește niciuna din condițiile de anulare a înregistrării în scopuri de TVA prevăzute la art.316 alin.(11) lit.a) sau c) din Codul fiscal
b) Certificatul de înregistrare în scopuri de TVA împreună cu Decizia de anulare a înregistrării în scopuri de TVA – dacă persoana impozabilă îndeplinește una din condițiile de anulare a înregistrării în scopuri de TVA prevăzute la art.316 alin.(11) lit.a) sau c) din Codul fiscal.
Înregistrarea în scopuri de TVA se consideră valabilă începând cu prima zi a lunii următoare celei în care persoana impozabilă solicită înregistrarea.